Gemeente Breda

14-09-2001

Gemeente wil uitvoering regelingen asielzoekers overdragen aan COA
De gemeente Breda wil per 1 juli 2002 de uitvoering van de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) en de Zorgwet Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf (VVtV) overdragen aan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). De gemeente is voornemens een intentieverklaring te tekenen over de overdracht van de uitvoering. De gemeente gaat ervan uit dat het COA goed is toegerust voor deze taak. Voorafgaand aan de daadwerkelijke overdracht gaat de gemeente verder overleggen over de voorwaarden waaraan de opvang moet voldoen. Het betreffen voorwaarden op het gebied van huisvesting, uitkeringen en zorg.

De gemeente wil overgaan tot overdracht als het COA garant staat voor een kwalitatief goede opvang voor de betrokkenen. Ook overeenstemming met woningbouwcorporaties is een voorwaarde. De gemeente hecht er sterk aan dat de zorg voor de betrokkenen zoals die geboden wordt door de Stichting Vluchtelingen en Nieuwkomers op hetzelfde niveau blijft. Daarnaast moeten er mogelijkheden zijn om personele consequenties op te vangen. Over deze voorwaarden wordt in de komende tijd overleg gevoerd. Dit zal voor 1 juli 2002 afgerond worden.

Het COA krijgt de verantwoordelijkheid voor voorzieningen zoals het beheer van woningen, het verzorgen van de persoonlijke toelages, het collectief verzekeren en het bieden van zorg en ondersteuning aan asielzoekers. Maar ook het stopzetten van voorzieningen valt onder deze verantwoordelijkheid; van het voeren van terugkeergesprekken tot het overgaan tot actuele huisuitzetting.

Dat het COA de uitvoering van de gemeente overneemt, is een logisch gevolg van het in werking treden van de nieuwe Vreemdelingenwet op 1 april 2001. Het COA is daarbij verantwoordelijk voor asielzoekers die nog in procedure zijn; de gemeenten voor de vreemdelingen die al een verblijfsvergunning hebben. Personen die nog onder de ROA en ex-VVtV vallen zijn nog in procedure voor een meer permanente verblijfsvergunning. In Breda zijn dat in totaal 114 personen.

De gemeente zal voor 15 september 2001 de intentieverklaring ondertekenen.

Breda, 14 september 2001

Deel: ' Breda wil uitvoering asielbeleid overdragen aan COA '
Lees ook