Gemeente Breda


GEMEENTE STELT ZES TON BESCHIKBAAR VOOR KLEINSCHALIGE INITIATIEVEN BEWONERS

Voor het jaar 2000 stelt het College van Burgemeesters en Wethouders een bedrag van

f 600.000,- beschikbaar om initiatieven van bewoners en buurtorganisaties uit te voeren.

Dit geld zal zo evenwichtig mogelijk worden verdeeld over de vijf districten. Vanaf 1997 wordt er in het kader van het Grote Stedenbeleid geld beschikbaar gesteld voor ideeën en projecten van bewoners om de leefbaarheid in de directe omgeving te verbeteren.

Advies wijk en dorpsraden

De gemeente nodigt bewoners uit om ideeën aan te melden vóór 8 februari 2000.

Bij de beoordeling van de ingediende aanvragen, vraagt de gemeente advies aan de wijk- en dorpsraden, gezien hun kennis en specifieke deskundigheid van de verschillende wijken in Breda. Half april 2000 neemt het college, mede op basis van deze adviezen, een besluit over de toekenning van de gelden.

Bij het beoordelen van de verzoeken wordt gekeken of de projecten voldoen aan een aantal criteria: de projecten moeten snel uitvoerbaar zijn en snel effect hebben, de projecten moeten de leefbaarheid van de buurt stimuleren, de bewoners moeten zich betrokken voelen bij de projecten, de projecten moeten een collectief belang hebben en voorzien zijn van een begroting. Zowel kleine als grote ideeën zijn welkom.

Bewoners kunnen de ideeën opsturen vóór 8 februari 2000 naar:

Gemeente Breda, t.a.v. Janine van de Casteel, medewerker Grote Stedenbeleid, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Breda, 23 december 1999

Deel: ' Breda Zes ton voor kleinschalige initiatieven bewoners '
Lees ook