Gemeente Breda


BEHEER HISTORISCH STADSHART BESCHREVEN.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het concept gebiedsplan Historisch Stadshart vrijgegeven voor consultatie. Het gebiedsplan beschrijft het beheer van het Historisch Stadshart. Het is één van de gebiedsplannen die als uitvloeisel van het Buitenruimteplan worden opgesteld. Doel van de gebiedsplannen is onder andere om het gewenste beheer inzichtelijk te maken. Het plan is tot stand gekomen in goed overleg met gebruikers en direct belanghebbenden.

De reconstructie van het Historisch Stadshart is nagenoeg afgerond. Hierdoor heeft het hart van de stad Breda een vernieuwde en verbeterde inrichting en gebruiksfunctie gekregen. Functies als wonen, werken, recreëren, winkelen, uitgaan en cultuurbeleving worden in de kwalitatief hoogwaardige omgeving van het Stadshart gecombineerd. Deze functies hebben een lokale, regionale en soms ook nationale betekenis. Het Historisch Stadshart geeft als `kloppend hart' een eigen imago aan Breda.

Het conceptgebiedsplan beschrijft het huidige beheer. Dit beheer is nog niet afgestemd op de met de herinrichting gerealiseerde kwaliteit van de buitenruimte van het Stadshart. Er wordt vooral gereageerd op signalen van de gebruikers van het Stadshart, de ondernemers en bewoners. Het schoonhouden van het gebied is een belangrijk onderdeel van het huidige beheer. Op langere termijn komt bij deze beheeraanpak de instandhouding van de hoogwaardige kwaliteit van het Stadshart in het gedrang. De omgevinganalyse in het conceptplan geeft de tekortkomingen in het huidige beheer aan en beschrijft de wensen die in- en externe belanghebbenden en gebruikers hebben ten aanzien van het beheer van het gebied. Het conceptplan eindigt met een beheerstrategie.

Het college heeft het concept plan in haar vergadering van 17 augustus besproken en vrijgegeven voor consultatie. Bij het opstellen van het plan is overleg gevoerd met bewonersorganisaties, diverse organisaties van ondernemers, VVV en verschillende belangenverenigingen zoals het gehandicaptenplatform. Het conceptplan is door het college vrijgegeven voor consultatie met de bedoeling te onderzoeken of het conceptplan het juiste beeld met betrekking tot het beheer weergeeft. Gebruikers en belanghebbenden kunnen aangeven of zij vinden dat hun inbreng goed opgepakt en verwoord is. De reacties uit de consultatie worden meegenomen in het definitieve plan. Het definitieve plan wordt voorgelegd aan het college van B&W. Zij besluiten vervolgens over de beheerstrategie en de beheeractiviteiten die daaruit voortvloeien. Het definitieve plan wordt door de gemeenteraad vastgesteld waarna de dienst Stadsbeheer overgaat tot de programmering en uitvoering van het beheer.

Breda, 17 augustus 1999.

Deel: ' Bredaas conceptplan voor beheer historisch stadshart '
Lees ook