Gemeente Breda


BREDASE OUDEREN BETER WEGWIJS IN FINANCIËLE REGELINGEN

Bredase ouderen vinden steeds beter de weg in de veelheid aan financiële regelingen. Dit is de belangrijkste uitkomst van een tussentijdse evaluatie van het project "Financiële voorlichting aan ouderen". Via dit project kunnen alle Bredase ouderen van 65 jaar en ouder thuis worden voorgelicht over de diverse financiële voorzieningen die er voor hen zijn. Het beleid van de gemeente Breda om de armoede terug te dringen, werpt hiermee ook bij de ouderen zijn vruchten af. Het college van burgemeester en wethouders legt deze evaluatie binnenkort ter kennisname voor aan de raadscommissie Sociale zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn.

Het project dat loopt sinds 1 januari 1998, is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Breda, de Stichting Ouderenwerk Breda, het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn en het Gezamenlijk Overleg Bredase Ouderenbonden. In het kader van het Bredase armoedebeleid is ervoor gekozen om specifiek ouderen te benaderen omdat vooral deze groep onvoldoende gebruik maakt van haar (financiële) rechten. Het gaat dan met name om de 2400 ouderen die van een minimuminkomen, zoals alleen AOW, moeten rondkomen.

Succesvol

Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat het project succesvol is: 39% van de benaderde ouderen maakt gebruik van het aanbod voor financiële voorlichting. Vooraf werd uitgegaan van een deelname van 25%. Dit betekent concreet dat tot eind vorig jaar circa 5400 huishoudens zijn benaderd. Hiervan hebben 2110 huishoudens daadwerkelijk voorlichting gekregen. In een aantal gevallen is geholpen en bemiddeld bij het doen van een aanvraag. De gemeente concludeert hieruit dat ouderen beter weten welke mogelijkheden er voor hen zijn en waar ze deze kunnen aanvragen. Daardoor is het aantal aanvragen aanzienlijk gestegen, vooral voor de bijzondere bijstand en de Wet voorzieningen gehandicapten (met name de Deeltaxi). Verder blijkt dat de bestaande advies- en informatiepunten in Breda vooral voor de hogere leeftijdscategorieën onbereikbaar zijn. Daarom gaan gemeente, SOB, IMW en GOBO bekijken hoe zij met name deze groep ouderen structureler van dienst kunnen zijn.

Via dit project hoopte de gemeente tevens een aantal langdurig werklozen uitzicht te bieden op een vaste baan. Een achttal speciaal opgeleide ouderenvoorlichters zijn via de Wet Inschakeling Werkzoekenden bij dit project aan de slag gegaan. Van hen zijn er drie reeds uitgestroomd naar een vaste baan.

Verlenging project

Door de grotere vraag aan voorlichting van de ouderen en de uitstroom van een aantal ouderenvoorlichters,lukt het niet om alle ouderen binnen drie jaar te benaderen, zoals was gepland. Daarom heeft het college besloten het project met twee jaar te verlengen tot 31 december 2002. Daarmee hoopt zij dat van de 15.000 huishoudens (=23.000 ouderen) uiteindelijk 5750 personen van 65 jaar en ouder gebruik maken van de mogelijkheid tot financiële voorlichting aan huis.

Bij de voorlichting aan huis wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden van bijzondere bijstand, de Wet voorzieningen gehandicapten, huursubsidie, gezinszorg, wijkverpleging, de klussendienst en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Hierbij kan worden doorverwezen naar de juiste instantie en begeleiden hen bij het indienen van aanvragen.

Breda, 26 januari 2000

Deel: ' Bredase ouderen beter wegwijs in financiËle regelingen '
Lees ook