Gemeente Breda


BREDASE PARTICIPATIE RAAD VERWELKOMT TWEE NIEUWE LEDEN

Per 1 januari 2000 nemen twee nieuwe leden zitting in de Participatie Raad Breda. Het gaat om de heer A.J. Zonneveld van het Bredaas Platform Uitkeringsgerechtigden als vast lid en mevrouw C. Nous als plaatsvervangend lid. De Participatie Raad behartigt de belangen van Bredase burgers met een minimuminkomen. Zij worden officieel benoemd door het College van Burgemeester & wethouders.

De Participatieraad adviseert het College van burgemeester & wethouders en de directeur Sociale Zaken over de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke minimabeleid. Daarmee komt hij op voor het belang van Bredase burgers met een minimuminkomen. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat er een vertegenwoordiging is van mensen met een minimuminkomen. Inspraak van burgers wordt immers steeds belangrijker.

De heer Zonneveld volgt de heer K. Crul op die per 1 juli is benoemd tot voorzitter van de Participatie Raad Breda. De Participatie Raad wordt gevormd door de Bredase Werkgroep Sociale Zekerheid, het Bredaas Platform Uitkeringsgerechtigden, het Gezamenlijk Overleg Bredase Ouderen (GOBO), de Multi-culturele Vereniging Winston en het Bredaas Samenwerkingsverband Patiënten Platforms, sectie Gehandicapten. Mensen met een uitkering kunnen bij deze instanties onder meer terecht met vragen over de verschillende uitkeringen, belastingen, huursubsidie, bijzondere bijstand, de Wet Voorzieningen Gehandicapten, herkeuringen voor arbeidsongeschikten, reïntegratieregelingen en de werkwijze van GAK, Sociale Zaken of andere uitkeringsinstanties.

Breda, 2 december 1999

Deel: ' Bredase Participatie Raad verwelkomt twee nieuwe leden '
Lees ook