Gemeente Breda


BREDASE REGELS EN VOORSCHRIFTEN VOOR GEBRUIK OPENBARE RUIMTE EENVOUDIGER

Het aanvragen van een vergunning, bijvoorbeeld voor evenementen, in Breda wordt eenvoudiger en klantvriendelijker. Er komen minder regels en er zal beter worden toegezien op de naleving ervan. Dat staat in de conceptnota Regulering en Handhaving, waarin het college van Burgemeester en Wethouders alle regels in de openbare ruimte en de handhaving daarvan onder de loep neemt. Zo zullen ook kapvergunningen niet altijd meer nodig zijn, als de gemeenteraad de voorstellen van het college goedkeurt. In de nota wordt voorgesteld een onderscheid te maken in de bescherming van bomen. Beeldbepalende en monumentale bomen moeten zeker beschermd worden; hiervoor blijft de vergunningplicht in ieder geval bestaan.

Het intensieve gebruik van de openbare ruimte vraagt om beleid, om regels bij conflicten in het gebruik en om handhaving van die regels. Doel van het beleid is het gebruik en de kwaliteit van de buitenruimte in stand te houden en te verbeteren. In de nota zijn vier uitgangspunten voor regulering en handhaving geformuleerd. De eerste is klantvriendelijkheid. Het aanvragen van vergunningen moet eenvoudiger worden, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden het thuis via de computer aan te vragen, maar ook door te streven naar één vergunning per activiteit die bij één loket verkregen kan worden. Zo wordt voorgesteld om rond evenementen de procedure te vereenvoudigen, toe te werken naar één evenementenvergunning en afspraken te maken met organisatoren over toezicht en handhaving.

Het tweede uitgangspunt is `deregulering', dat wil zeggen vermindering of vereenvoudiging van regels en voorschriften. In de praktijk betekent dit dat er vaker naar een passende oplossing wordt gezocht bij een conflictsituatie in de buitenruimte.

Als derde uitgangspunt is gesteld dat regels alleen zin hebben als ze gehandhaafd worden. Als regels niet of onvoldoende worden gehandhaafd moet de regel worden geschrapt of gewijzigd. Het vierde uitgangspunt is, dat de kosten die samenhangen met regulering en handhaving in principe gedekt worden uit de (leges)inkomsten.

In de nota Regulering en Handhaving is een analyse gemaakt van de huidige taken op gebied van regulering en handhaving in de buitenruimte. Welke regels zijn er, welk doel hebben ze, worden ze gehandhaafd en met welk effect en welke knelpunten zijn er bij het opstellen en handhaven van de regels. Naast gemeentelijke afdelingen hebben ook vertegenwoordigers van ondernemers, woningbouwcorporaties en bewoners zich hierover uitgesproken. Uit deze analyse blijkt dat er op gebied van regulering en handhaving wel wat te verbeteren valt. Een eerste aanzet voor die verbeteringen en de prioriteitsvolgorde worden in de nota gegeven.

De verbeteringen worden per taakveld (reclame, verkeer, evenementen, bomen, honden, horeca, verkoop goederen op de weg en objecten op de weg) en per gebiedstype (Stadshart, Woongebieden, Centrumgebieden, Buitengebied, Hoofdwegen en -fietspaden, Bedrijfsterreinen, Bijzondere gebieden) beschreven.

Omdat ze niet allemaal tegelijk kunnen worden aangepakt, wordt voor
2000 voorgesteld de taakvelden bomen, evenementen, reclame en verkeer verder uit te werken. Ook de verbetering van het gebruik van het historisch stadshart en de woongebieden krijgt voorrang. Eind 2002 moeten alle taakvelden en gebiedstypen uitgewerkt zijn.

Het college heeft de conceptnota Regulering en Handhaving in haar vergadering van 14 december 1999 besproken en vrijgegeven voor consultatie. De conceptnota ligt ter inzage bij de balie Voorlichting en de gemeentelijke meldpunten en wordt toegezonden en besproken met belanghebbenden. De reacties uit de consultatie worden meegenomen in het definitieve plan.

Breda, 15 december 1999

Deel: ' Bredase regels voor gebruik openbare ruimte eenvoudiger '
Lees ook