Federatie van Ouderverenigingen

Brief aan de formateur en de partijleiders

18 juni 2002

Brief aan de formateur en de partijleiders grondrechten en regeerakkoord

De FvO is de landelijke federatie van organisaties die de belangen behartigen van mensen met een verstandelijke beperking. Wij hechten er sterk aan dat de politiek opnieuw het grondrecht bevestigt van volwaardig burgerschap en een volwaardige participatie aan de maatschappij.

Vanuit dit grondrecht geven wij aan u de volgende aspecten van volwaardige participatie aan, waarbij de FvO ervan uitgaat dat u deze betrekt bij respectievelijk uitwerkt in het Regeerakkoord.


1. Een goede inkomenspositie van mensen met een (verstandelijke) handicap en hun ouders dient te worden gegarandeerd (ondanks meerkosten, een woud aan eigen bijdragen en een lage uitkering/loon).


2. De noodzakelijke samenhang in voorzieningen die mensen met een (verstandelijke) handicap nodig hebben wordt gerealiseerd.


3. Non-discriminatiewetgeving voor mensen met een handicap is op alle levensterreinen voorhanden.


4. Alle kinderen met een handicap kunnen het regulier onderwijs volgen. Het goed regelen van adequaat leerlingenvervoer is een voorwaarde daartoe.


5. Het resultaat van een (nieuw) verzekeringsstelsel voor de zorg is naast risico en inkomenssolidariteit, de mogelijkheid een goed leven in de samenleving met behulp van zorg, te leiden. Ook dient een kwalitatief goed bestaan mogelijk te zijn binnen de huidige voorzieningen voor gehandicapten.


6. Mensen met een (verstandelijke) handicap kunnen werken. Dit wordt niet mogelijk of aantrekkelijk gemaakt door maatregelen rond arbeidsongeschiktheid.


7. Voor mensen met ernstige handicaps wordt substantieel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en medische zorg.


8. Mensen met een handicap (en hun vertegenwoordigende organisaties) krijgen werkelijk zeggenschap over zaken waarvan zij afhankelijk zijn.


9. Persoonsgebonden budgetten krijgen een bredere verspreiding en een stevige juridische verankering.


10. Mensen met een handicap kunnen wonen waar en met wie zij willen. Dit stelt zowel aan gewoon wonen als aan wonen in een AWBZ-voorziening een aantal voorwaarden voor wat betreft de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de woonomgeving.'

Indien u nog toelichting wenst of meer informatie dan ben ik uiteraard bereid deze te geven. Een brochure over de FvO is toegevoegd.

Met vriendelijke groeten,

M.J. de Jong
Directeur FvO

Zoekwoorden:

Deel: ' Brief aan formateur en partijleiders grondrechten en regeerakkoord '
Lees ook