Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief aan de gemeentebesturen over de huisvesting van Kosovaren

Hiermee informeer ik u over de consequenties voor de huisvestingstaakstelling voor de tweede helft van 1999 als gevolg van de ontwikkelingen die zich recent rond de situatie in Kosovo hebben voorgedaan.
Het kabinet besloot op 21 april 1999 tot het treffen van een specifiek beleid voor de etnische Albanezen uit Kosovo, waarbij zij in aanmerking konden komen voor een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV) in Nederland. Hierbij zijn de aanvragen om toelating vooralsnog voor de periode van een jaar opgeschort; dit om de tijdelijkheid van de situatie en het verblijf in Nederland zoveel mogelijk te beklemtonen.
Begin juni 1999 is het vredesakkoord inzake Kosovo tot stand gekomen. Dit maakt snel de terugkeer van honderdduizenden vluchtelingen uit Macedonië en Albanië naar Kosovo mogelijk. Ook is vanuit Nederland en de andere Europese landen de zelfstandige terugkeer van de opgevangen evacués naar Kosovo op gang gekomen. Inmiddels heeft een grote groep de wens tot terugkeer geuit en zijn al enige honderden Kosovaren teruggekeerd.
Gelet op de gewijzigde omstandigheden is er geen aanleiding meer om het specifieke beleid voort te zetten. Het Kabinet heeft besloten om met ingang van 16 juli 1999 het VVTV-beleid voor etnische Albanezen uit Kosovo te beëindigen. Dit betekent dat Kosovaren die op of na genoemde datum een aanvraag om toelating als vluchteling hebben ingediend niet meer in aanmerking komen voor een VVTV.
Indien betrokkene aangeeft niet vrijwillig te willen terugkeren is op grond van de Vreemdelingenwet in een inhoudelijke behandeling van de reeds gedane aanvraag om toelating als vluchteling voorzien. Hiervoor is nadere informatie van de Minister van Buitenlandse Zaken over de situatie in Kosovo noodzakelijk. Deze informatie zal naar verwachting eind augustus 1999 beschikbaar zijn. Hierna zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beginnen met de afhandeling van de aanvragen.
De Staatssecretaris van Justitie heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal per brief over het gewijzigde beleid inzake Kosovo geïnformeerd. Er zullen overigens uit deze wijzigingen geen onomkeerbare consequenties voortvloeien totdat daarover met de Kamer is gesproken.
Het besluit genoemd VVTV-beleid te beëindigen heeft consequenties voor de huisvestingstaakstelling van de tweede helft van 1999. In mijn circulaire (CIM99/68937) van 28 mei 1999 heb ik u bericht dat op grond van de door het ministerie van Justitie afgegeven prognose van het aantal te verlenen statussen voorzien moest worden in de huisvesting van 7.000 etnische Albanezen, waaraan een VVTV zou worden verleend. Rekening werd gehouden met een groep van 4.000 humanitaire evacués uit Kosovo en met een groep van 3.000 personen, die reeds in de centrale opvang verbleven. Aannemende dat de Tweede Kamer instemt met de beleidswijziging is en wordt aan laatstgenoemde groep op grond van het aangepaste beleid geen VVTV meer verleend. Ten aanzien van de groep evacués is inmiddels aan een aantal personen een VVTV verstrekt. Deze verleende VVTVs zullen na individuele toetsing op termijn worden ingetrokken.
Mede hierom komt de noodzaak van het geïntensiveerde uitplaatsingsbeleid voor de groep Kosovaren te vervallen. Het COA zal de groep uitgenodigde Kosovaren aan wie een VVTV is verstrekt voorshands niet langer actief naar huisvesting in de gemeenten bemiddelen.
Een en ander betekent dat - onder voorbehoud van instemming van het parlement met het gewijzigde beleid - de omvang van de taakstelling wat betreft het VVTV-onderdeel voor de huisvesting van Kosovaren aanzienlijk kan worden verlaagd. Ingeschat is dat het vooralsnog om een neerwaartse bijstelling van 7.000 naar 1.000 personen voor dit onderdeel gaat.
Dit leidt tot de volgende tussentijdse aanpassing van de taakstelling van het aantal te huisvesten statushouders voor het tweede halfjaar 1999:


* 2.700 A/VTV statushouders

* 3.600 VVTV statushouders

Zoals gebruikelijk zal ik hiermee bij de berekening van de eerstvolgende huisvestingstaakstelling (voor het eerste halfjaar van 2000) rekening houden.

In concreto betekent de wijziging van het VVTV-beleid voor Kosovaren dat u uw aanbod van woonruimte aan het COA voor de VVTV statushouders kunt verlagen tot 40% van de oorspronkelijk opgelegde deeltaakstelling (van 9.600 VVTV personen) van de taakstelling voor de tweede helft van 1999.

De deeltaakstelling voor de huisvesting van de A- en VTV-statushouders blijft ongewijzigd van kracht.
Voor gemeenten die een achterstand hebben opgelopen bij de realisatie van de eerder opgelegde taakstelling geldt uiteraard onverminderd dat hiervoor ook nog de nodige huisvestingsplaatsen moeten worden geleverd.

Ik vertrouw er op u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Mochten de omstandigheden zich wijzigen dan zal ik hierover opnieuw snel met u communiceren.

Hoogachtend,
DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIEBELEID,
namens deze,
de directeur Coördinatie Integratiebeleid Minderheden,

H.K. Fernandes Mendes

Relevante links:
Het thema Statushouders
Circulaire Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden en vergunninghouders voor het tweede halfjaar 1999

Deel: ' Brief aan gemeentebesturen over huisvesting van Kosovaren '
Lees ook