Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief aan Tweede Kamer over C2000: vertraging radiobediensystemen
Een publicatie bij het onderwerp Project C2000
23 maart 2000
Op 9 december 1999 spraken wij in het kader van een Algemeen Overleg over de voortgang in het project C2000. Bij wijze van tussenbericht informeer ik u over enige ontwikkelingen. Zoals bekend heeft de regering op 1 april 1999 een contract gesloten met Tetraned vof (een samenwerkingsverband van KPN en Getronics, met Motorola als achterliggende producent) over de levering van het C2000-radionetwerk. Vervolgens is een aanvang gemaakt met de bouw van het netwerk in de proefregio Amsterdam. C2000 beoogt een voorziening te zijn voor mobiele communicatie voor politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke marechaussee. Die vier (groepen van) organisaties hebben in het kader van het project C2000 tot taak de zogenaamde randapparatuur en radiobediensystemen aan te schaffen waarmee daadwerkelijk van het netwerk gebruik gemaakt kan worden om te communiceren. Onder randapparatuur moet worden verstaan: portofoons, mobilofoons, alarmeringsapparaten en mobiele dataterminals.
In juni 1999 kon een aanvang worden gemaakt met de Europese aanbesteding van de radiobediensystemen voor de organisaties in de proefregio. Op verzoek van de Regio Politie Amsterdam-Amstelland, de Centrale Post Ambulancediensten, de directie Brandweer & Rampenbestrijding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor de Regionale Brandweer Amsterdam en omstreken) en van de Koninklijke marechaussee treedt het agentschap ITO hierbij facilitair op. ITO fungeert dus als vertegenwoordiger van de aanbestedende diensten. Per aanbestedende dienst werd één offerte voor een radiobediensysteem ontvangen. Geen van de offertes voldeed aan de randvoorwaarden die daaraan vooraf waren gesteld in termen van geld, kwaliteit en tijd: te duur en niet volgens de voorwaarden. Vervolgens zijn door de opdrachtgevers, de aanbestedende diensten alternatieven onderzocht en is gekozen voor een traject van gunning via onderhandelingen met de enige inschrijver, te weten Tetraned. Ook bij de eerdere aanbesteding van het radionetwerk is een dergelijke procedure gevolgd.
Uit deze onderhandelingen is zeer recent gebleken dat TetraNed voornemens is een aangepaste aanbieding per aanbestedende dienst te doen die er toe leidt dat pas tot het inhoudelijk gewenste resultaat gekomen kan worden (dat wil zeggen dat radiobediensystemen geleverd kunnen worden die voldoen aan de gevraagde functioneel-technische specificaties) op een later tijdstip dan tot nu toe voorzien. Voortgang van technologische ontwikkelingen bij haar toeleverancier Motorola is hiertoe de aanleiding. Aangezien het naar het oordeel van de uiteindelijke eindgebruikers (de disciplines in de proefregio) alleen zin heeft functioneel en operationeel tot testen van het C2000-systeem over te gaan wanneer in ieder geval de meest essentiële geëiste eigenschappen daarvan reëel ter beschikking staan, dreigt er door deze later dan voorziene oplevering van die eigenschappen opnieuw een vertraging op te treden in het totale project. De exacte omvang daarvan is nu nog onderwerp van nadere studie, maar het is inmiddels duidelijk dat het over meer dan een enkele maand gaat. Dit gegeven heeft mij, in samenspraak met de andere bij de aanschaf van de radiobediensystemen aanbestedende partijen en na overleg met de mede-opdrachtgevende ministeries voor het totale project C2000, er toe gebracht de voortgang en kans van slagen van het project nog eens expliciet tegen het licht te houden. Ik heb de verantwoordelijke topmanagers van de bedrijven achter Tetraned uitgenodigd voor een gesprek waarin ik om nadere tekst en uitleg zal vragen. Tevens heb ik opdracht gegeven voor een analyse van de opties die voor ons open staan.
Daarbij zullen aspecten als:


* risicoreductie bij een voortgaand project in de sfeer van het project zelf,

* financiële consequenties,

* bestuurlijke gevolgen (wie moet waar voor verantwoordelijk zijn),
* operationele risicos voor de communicatie van de betrokken diensten,

* ontwikkelingen in de telecommunicatiewereld (toekomstvastheid van de Tetra-standaard en eventuele alternatieven)

in ogenschouw worden genomen.

Ik ben vooralsnog van oordeel dat een voorziening als C2000 voor adequate mobiele communicatie van de veiligheids- en hulpverleningsdiensten onder alle omstandigheden vereist is. Daarom zullen de werkzaamheden in het kader van het project voor zover mogelijk normaal voortgang vinden, parallel aan het onderzoek naar opties en alternatieven.

Over de uitkomsten van deze studie, die onderwerp van bespreking zal zijn met de medeopdrachtgevende ministers, de Stuurgroep Startregio en de Landelijke Stuurgroep C2000, zal ik u in mijn komende halfjaar-rapportage berichten. Mede naar aanleiding van deze ontwikkeling verwacht ik deze rapportage in de maand mei te kunnen overleggen.

Tetra in Europa
Ook in andere landen van de Europese Unie worden op dit moment radionetwerken op basis van de Tetra-standaard gebouwd. Over de drie grootste projecten binnen de Europese Unie kan ik u hier het navolgende melden.

1. In Finland is in 1996 het aanbestedingstraject gestart voor een landelijk dekkend radionetwerk. Het contract voor de levering van dit radionetwerk is in 1997 gegund aan Nokia. In 1998 zijn functionele en operationele testen uitgevoerd met het radionetwerk. Daarbij is gebleken dat het radionetwerk nog niet geheel aan de verwachtingen voldeed en is besloten om in 1999 nieuwe functionele en operationele testen uit te voeren. Dit heeft tot een vertraging geleid in de implementatie van het systeem in de rest van het land.

2. In België is een vertraging van zes maanden opgetreden bij de implementatie van het radionetwerk voor de Rijkswacht. Dit vanwege problemen bij de koppeling tussen het radionetwerk en het radiobediensysteem. Eerst eind juni 2000 zal het eerste gedeelte van het systeem in de regio Gent operationeel zijn.
3. In het Verenigd Koninkrijk is 2 jaar vertraging ontstaan door moeizaam verlopen onderhandelingen tussen Home Office en het consortium Quadrant, dat de bouw en het beheer van het netwerk voor zijn rekening neemt. Aanvankelijk was de start van de implementatie van het radionetwerk door Quadrant voorzien in 1998. Vorige week is het contract (in totaal voor ongeveer f 10 miljard) hiervoor ondertekend. In het Verenigd Koninkrijk is uiteindelijk gekozen om (net als in Nederland) in zee te gaan met Motorola en is Nokia afgewezen.

Problemen als bovengeschetst zijn niet ongebruikelijk bij de implementatie van nieuwe technologieën als Tetra. En hoewel elk land zijn eigen specifieke problemen kent, wordt tussen de diverse Unie-landen nauw samengewerkt om over en weer van elkaars problemen te leren en oplossingen te ontwikkelen. Gezien de parallelliteit tussen het project in het Verenigd Koninkrijk en het project C2000 zal ik mij op korte termijn op de hoogte laten stellen van de ontwikkelingen aldaar en de proef in Lancashire.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G.M. De Vries

Deel: ' Brief aan Kamer over C2000 vertraging radiobediensystemen '
Lees ook