Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer

POMS sites

19-07-2001

Naar aanleiding van uw verzoek van 26 april jl. (Def-01171/72) informeer ik u hierbij over de stand van zaken met betrekking tot de POMS sites in Nederland, met name Vriezenveen.

De aanleiding van uw verzoek zijn brieven van de General manager NL POMS en de medezeggenschapscommissie POMS site Vriezenveen, respectievelijk van 28 maart en 18 april 2001, over de onzekere toekomst van de opslagplaats voor "Prepositioned Organizational Materiel Sets" (POMS) van het Amerikaanse leger in Vriezenveen. Al enige tijd probeert Defensie via verschillende kanalen hierover meer informatie te verkrijgen bij de Amerikaanse autoriteiten. Zelf heb ik de zaak aan de orde gesteld in mijn gesprek met de Deputy Secretary for Defense Paul Wolfowitz op 11 juni jl. op het Pentagon. Zijn mededeling dat hem tot dusver geen voorstellen waren voorgelegd, bevestigden eerdere berichten op ambtelijk niveau dat er aan Amerikaanse kant nog geen reorganisatieplannen voor de POMS-organisatie in Europa zijn vastgesteld. Ik leid hieruit af dat, voor zover er aan Amerikaanse kant wordt nagedacht over de toekomst van de POMS sites in Europa, men het blijkbaar nog prematuur acht consultaties met "host nations", waaronder Nederland, te beginnen.

Over het langdurig voortbestaan van de POMS-organisatie kan geen zekerheid worden verschaft. De ervaringen tot dusver, met name met Ter Apel, Coevorden en Eijgelshoven, hebben geleerd dat de Amerikaanse autoriteiten niet schromen maatregelen te treffen om de doelmatigheid van de materieelopslag in Europa te bevorderen. Gegeven de onzekere toekomst is het een goede zaak tijdig na te denken over eventuele alternatieven van de desbetreffende organisatie en haar personeelsleden. Het betreft immers ruim 200 arbeidsplaatsen in een regio die eerder al is getroffen door de sluiting van Coevorden. Klaarblijkelijk heeft zowel de General manager als de medezeggenschapscommissie dit doel voor ogen gehad toen zij hun brief schreven. Op mijn beurt zal ik in voorkomend geval alles doen om te voorkomen dat er personeel werkloos wordt. En als de herbestemming van een site aan de orde komt, zal het personeel daar vanzelfsprekend nauw bij worden betrokken.

Intussen zet Defensie haar pogingen voort om inzicht te verkrijgen in de Amerikaanse plannen met de POMS-organisatie in ons land en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid. Ik heb tijdens gesprekken op het Pentagon onderstreept dat Nederland veel belang hecht aan snelle informatie zodra de Amerikaanse voornemens concreet genoeg zijn. Uiteraard zal Defensie het personeel op de sites van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Ten slotte zeg ik u tevens toe de Tweede Kamer snel te informeren.

De Staatssecretaris van Defensie,

H.A.L. van Hoof

Nieuws Defensiebladen
Parlement
Toespraken
Defensie in de media
Parlement
Brieven aan de Kamer
Kamervragen en antwoorden
Rapporten
Defensiebegroting
Regeerakkoord
Regeringsverklaring
Archief

Deel: ' Brief aan kamer over stand van zaken van POMS sites '
Lees ook