Partij van de ArbeidPvdA - Intelligent Investeren, brief van Ad Melkert

Beste websurfer,

Het is lang geleden dat we zoveel opties konden nemen op de toekomst. Dan denk ik niet in de eerste plaats aan opties op Beursplein 5 in Amsterdam. Vooral denk ik dan aan opties voor de Nederlandse samenleving.

De PvdA heeft de afgelopen jaren verantwoordelijkheid genomen voor de moeilijke keuzes voor verandering. En dat willen we blijven doen. De PvdA wil een maatschappelijke ondernemer zijn voor een gemeenschappelijke toekomst. Een ondernemer die daarvoor intelligent wil investeren.

Als je nuchter kijkt naar de stand van de economie, zie je drie mogelijkheden voor het aanwenden van de groei: consumeren, aflossen en investeren. De PvdA kiest voor alle drie in een goede dosering. Met het oog op rendement voor later en gericht op kracht en kwaliteit. Het moderniseren van de samenleving is de beslissende voorwaarde voor onze economische kracht. Economische kracht is afhankelijk van en voorwaarde voor sociale samenhang. En daar gaat het ons om.

De PvdA toont ambities. Wij willen intelligent investeren in een aantal zaken die wij belangrijk vinden. Ten eerste: onderwijs. Zijn we daarmee op de goede weg? Heeft iedereen werkelijk gelijke kansen? Wat we zien zijn kinderen die te laat taal en gewoonten oppakken van het land waarin zij wonen, kinderen die thuis geen computer hebben en er op school niet vaak genoeg aan kunnen werken, en onvoldoende kansen voor het bijscholen van leraren en leraressen. Het gaat om de politieke wil om hier oplossingen voor te vinden. Innovatie en kwaliteit in ons onderwijs zijn de voeding voor de enige grondstof die op de lange duur echt telt: al het talent in onze samenleving.

Onze tweede prioriteit is - zonder aarzelen -: zorg. Onderwijs en zorg worden vaak in één adem genoemd. Het zijn de twee pijlers waarop onze levensloop rust. Hoeveel ouderen of gezinnen zijn er nog die niet onmiddellijk de thuiszorg kunnen krijgen die zij dringend nodig hebben? Wij moeten nu investeren om straks niet te hoeven constateren dat er geen verpleegkundigen zijn, maar wel wachtlijsten.

In de derde plaats wil de PvdA investeren in veiligheid. Veiligheid is voor iedereen. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen. Achter de voordeur, op straat en in tram of bus. We moeten mensen aanspreken op onaanvaardbaar gedrag. Overlast door het gebruik van alcohol of drugs moet aan de kaak worden gesteld. De PvdA wil middenin een samenleving staan die wet en orde ziet als bescherming van wie het zwakste staat.

In de moderne samenleving hebben mannen en vrouwen behoefte aan het combineren van arbeid en zorg. De mogelijkheden voor verlof en kinderopvang moeten daarom verbeterd worden. Dat dient het belang van mensen (die willen werken), de kinderen en naasten (die zorg behoeven) en de arbeidsmarkt (die roept om arbeidskrachten).

De PvdA wil infrastructuur en milieuwaarden versterken. Met het oog op de leefbaarheid van Nederland. Het intensieve beslag op ruimte en milieu vereisen uitgekiende maatregelen om de omvangrijke mobiliteit van personen, goederen en data in goede banen te leiden. Duurzaamheid is daarbij een harde randvoorwaarde.

Intelligent investeren is nu mogelijk omdat de basis meer solide is dan een kwart eeuw lang het geval was. Intelligent investeren is nu nodig om die basis voor de toekomst weer verder te versterken en te vernieuwen. Samen de schouders eronder om in Nederland solide en innovatief, open en eerlijk en sterk en sociaal onverbrekelijk met elkaar te verbinden. Zodat de nieuwe welvaart niet voor sommigen een formidabele optiewinst, maar voor velen een blijvend waardevol volksaandeel betekent.

Op maandag 10 april heeft de PvdA-fractie haar plannen gepresenteerd om nieuwe ambities waar te maken. De kern daarvan is intelligent investeren. Op de PvdA-website staat de volledige tekst van de nota. Voor een samenvatting, klik hier. Ik wil graag van u weten wat u ervan vindt. U kunt mij daarover mailen. Uw opmerkingen kan ik dan gebruiken in het debat over investeringen in de kwaliteit van onze samenleving. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Ad Melkert (ad.melkert@pvda.nl)

Deel: ' Brief Ad Melkert Intelligent Investeren '
Lees ook