Tweede Kamer der Staten Generaal

ocw00000.310 brief sts ocw over hoogbegaafden

Gemaakt: 10-3-2000 tijd: 10:51

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur enWetenschappen

Zoetermeer


8 maart 2000

Onderwerp

hoogbegaafden


______________________________________________________________________
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, zend ik u een afschrift van de door u gevraagde antwoordbrief aan de heer Oordt van de Stichting Facta over hoogbegaafden.

Tevens heeft u mij afschriften van enkele e-mails gezonden en melding gemaakt van nog 17 ingekomen e-mails met een identieke inhoud over hoogbegaafden.

Brieven, e-mails, en telefoontjes over hoogbegaafden krijgen een antwoord met de volgende strekking.

De overheid heeft door middel van de beleidstrajecten WSNS en de tweede fase havo/vwo er bewust voor gekozen om hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk op te vangen en te begeleiden in het reguliere onderwijs. Zonodig kunnen scholen hierbij inhoudelijke ondersteuning krijgen van de verzorgingsinstellingen.

Ontwikkeling van lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs geschiedt door de SLO. Dit jaar is ook als uitbreiding op het SLO-project «Hoogbegaafden in het onderwijs» een informatiepunt hoogbegaafden bij de SLO ingericht voor het PO. Het CPS heeft hierin een adviserende rol voor het VO.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund

Stichting Facta

t.a.v . Dr. J.A. van Oordt

Dennenlaan 25


2421 VE Nieuwkoop

Zoetermeer


7 januari 2000

Onderwerp

Hoogbegaafden

Geachte heer Oordt,

Uw brief heb ik in goede orde ontvangen.

Allereerst wil ik ingaan op uw opmerking dat u het gevoel heeft als Stichting niet serieus genomen te worden. In mijn brief van 19 oktober, kenmerk PO/BB/99/37514, heb ik u uiteengezet waarom er geen middelen gereserveerd zijn voor instellingen als de Stichting Facta. Het was geenszins de bedoeling met deze uiteenzetting de werkzaamheden van uw Stichting te bagatelliseren. Ik vind het vervelend dat die indruk bij u gewekt is.

U vindt dat de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen binnen de school (nog) niet optimaal is. Ik ontvang signalen dat het met de begeleiding van leerlingen in het reguliere onderwijs beter gaat. Niettemin zal het nog wel enige tijd duren voordat er op alle scholen sprake is van een gestructureerde aanpak van hoogbegaafde leerlingen.

U vindt dat een deel van de onderwijsfaciliteiten ter beschikking zou moeten komen aan uw instelling. U verzoekt mij aan te geven aan welke criteria een subsidieverzoek moet voldoen zodat u een aanvraag kunt indienen. In bovengenoemde brief is reeds uiteengezet dat de overheid door middel van de beleidstrajecten WSNS, Tweede fase en Studiehuis er bewust voor heeft gekozen om hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk op te vangen en te begeleiden in het reguliere onderwijs. De beschikbare middelen worden dan ook in de genoemde beleidstrajecten ingezet. Er zijn geen afzonderlijke middelen beschikbaar voor instellingen als Facta.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund,

Namens deze,

Drs. J.J.C.M. van Dommelen

Hoofd afdeling Kwaliteit en Bestuur, directie Primair Onderwijs

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Adelmund (Onderwijs) over hoogbegaafden '
Lees ook