Tweede Kamer der Staten Generaal

26800IV.014 brief sts bzk inzake klein bonaire Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 12:41

2

26800 IV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2000

nr. 14 Brief van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 9 februari 2000

Zoals u bekend is het eiland Klein Bonaire door de Koninkrijksregering aangewezen als een watergebied van internationaal belang en is het eiland opgenomen in het verdrag van Ramsar (Convention on wetlands of international importance expecially as waterfowl habitat). In het verdrag verbinden de partijen zich om op een verantwoorde manier om te gaan met een gebied dat op de Ramsar lijst staat. De landsregering van de Nederlandse Antillen heeft de bevoegdheid maatregelen te nemen indien het eilandgebied Bonaire in de toekomst niet aan deze verplichtingen zou kunnen of willen voldoen.

In dit verband deel ik u graag mede dat Klein Bonaire op 30 december jl. door het eilandgebied Bonaire is aangekocht; bescherming van het unieke natuurgebied is hiermee gewaarborgd. Nederland heeft hieraan een bijdrage geleverd van NLG 9,3 miljoen. Dit bedrag is, in samenspraak met mij, beschikbaar gesteld door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. De totale kosten van het eiland bedroegen Nafl. 9 miljoen (circa NLG 10,8 miljoen). Het resterende gedeelte is bekostigd door het eilandgebied Bonaire en door het Wereld Natuur Fonds.

Voorwaarde voor de Nederlandse bijdrage is dat het eilandgebied Bonaire zorg draagt voor de totstandkoming van een eilandsverordening waarin Klein Bonaire als beschermd natuurgebied wordt aangemerkt. Aan het opstellen van deze eilandsverordening wordt momenteel gewerkt. Zodra deze verordening gereed is zal Klein Bonaire de status van nationaal park krijgen.

Het beheer en onderhoud van Klein Bonaire zal door het eilandgebied Bonaire worden opgedragen aan een aparte beheersinstantie. Kosten van het beheer komen voor rekening van het eilandgebied Bonaire. Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan kan de bijdrage geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Met het bovenstaande is invulling gegeven aan een door de leden Rosenmöller en Van Middelkoop ingediende motie waarin werd verzocht te bevorderen dat de toeristische ontwikkeling van Klein Bonaire wordt voorkomen.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G.M. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Binnenlandse Zaken over Klein Bonaire '
Lees ook