Tweede Kamer der Staten Generaal

26241000.038 brief min vws inzake hulpfonds gedupeerden bijlmerramp Gemaakt: 9-2-2000 tijd: 13:24

2

26241 Enqeue vliegramp Bijlmermeer

nr. 38 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 4 februari 2000

In vervolg op de brief van 12 november jl. (26241, nr. 34) informeer ik u als volgt.

De Tweede Kamer heeft in de motie Van Gijzel (TK.26241, nr. 26) de regering verzocht om zo spoedig mogelijk een noodfonds voor de slachtoffers van de Bijlmerramp in te stellen. In voornoemde brief heb ik u gemeld dat het kabinet heeft ingestemd met het door de stichting voorgestelde uitkeringsreglement. Het reglement deed ik u daarbij ook toekomen.

Inmiddels is de stichting «Hulpfonds gedupeerden Bijlmerramp» daadwerkelijk opgericht en is huisvesting gevonden voor de uitvoeringsorganisatie. Het bestuur bestaat uit vier leden, te weten de heer W. Etty (voorzitter), de heer H.R. Sandriman (secretaris), de heer H.O. Prade (penningmeester) en mevrouw A.J.M. Smeets. De personele werving voor en invulling van de uitvoeringsorganisatie zijn in volle gang. Vanaf 1 februari a.s. start de stichting met het in behandeling nemen van aanvragen van gedupeerden.

Bij de organisatorische vormgeving houdt de stichting rekening met een groot aantal (circa 3000) gedupeerden dat een aanvraag zal indienen. De personele bezetting is daarop afgestemd. Indien het aantal aanvragen meevalt, wordt de uitvoeringsorganisatie ingekrompen. Indien het aantal aanvragen veel groter is, zal de uitvoeringsorganisatie langer in stand worden gehouden.

Hierbij zij verder gemeld dat ondanks een gedegen voorbereiding, eerst de praktijk zal kunnen uitwijzen of er knelpunten zijn. Dit laat onverlet dat ik groot vertrouwen heb in de uitvoeringsorganisatie.

Eén van die knelpunten zou kunnen dat bij gedupeerden onduidelijkheid ontstaat over de samenloop met het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer dat op 3 januari jl. van start is gegaan. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, zal in de communicatie duidelijk worden gemaakt dat het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer en de daaraan verbonden nazorg als ook het Hulpfonds zich richten op de slachtoffers van de Bijlmerramp. Beide initiatieven trachten de nadelige gevolgen van de vliegramp zoveel mogelijk bij de gedupeerden weg te nemen. Desalniettemin zijn het te onderscheiden circuits met verder eigen specifieke doelstellingen die niet mogen worden verward. Zo zal deelname aan het Medisch Onderzoek géén voorwaarde zijn voor uitkering door de stichting. Tevens zal de stichting geen gegevens uit het Medisch Onderzoek gebruiken voor het vaststellen van een recht op uitkering.

Op dit moment is de communicatie over het Hulpfonds in de richting van de slachtoffers al gestart via openbare groepsbijeenkomsten, lokale radio e.d.. Enkele honderden aanvragen zijn dan ook al ontvangen. Een intensieve voorlichtingscampagne via diverse media, lokaal en landelijk, wordt eind januari gestart. Een aantal referenten die een afspiegeling vormen van de gedupeerden, zal periodiek worden geraadpleegd over de uitvoering.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Borst over Hulpfonds gedupeerden Bijlmerramp '
Lees ook