Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.323 brief min vws inzake bouwprioriteiten 1999-2002
Gemaakt: 8-3-2000 tijd: 11:16

geactualiseerd.doc ZIEKENHUIZEN

Bijlage 1

Bouwprioriteiten voor de periode 1999 t/m 2002

Projecten waarvoor ten minste een verklaring is verleend i.h.k.v. de WZV

Stand per 1 nov. 1999

Provincie

I-nr

Instelling

Plaats

Act-nr

Omschrijving

Aanv. bouw

Inv. kstn.

Expl. Nom.

Expl. Vol.

Fase WZV

Ministerie van VWS Blz. 7

De Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 maart 2000

Onderwerp:

Correctie bijlage Bouwprioriteiten


1999 tot en met 2002

Hierbij ontvangt u, een gecorrigeerde bijlage bij mijn brief d.d. 17 december 1999 kenmerk Z/PB-2027635 over de resultaten van de besluitvorming over de bouwprioriteiten voor de periode 1999 tot en met 2002 voor de sectoren ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg.

De correcties zijn administratief van aard en hebben betrekking op het volgende:

? Bij de ziekenhuizen zijn negen projecten toegevoegd, waarover al eerder was besloten (bouwprioriteiten 1997 t/m 2000), en die ten onrechte niet meer werden vermeld;

? Bij de geestelijke gezondheidszorg waren zes projecten vermeld bij de verkeerde provincie. Dit is hersteld.

De gecorrigeerde bijlage komt overeen met de publicatie in de Staatscourant.

Met excuses voor de overlast, verzoek ik u de oorspronkelijke bijlage te vervangen.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

VWS - Wet ziekenhuisvoorzieningen

Actualisatie sectorale bouwprioriteiten voor de periode 1999-2002


17 december 1999/nr. Z/PB 2027259

Directie Zorgverzekeringen/Afdeling Planning en Bouw

Op 17 december 1999 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw

dr. E. Borst-Eilers, een beslissing genomen inzake de actualisatie van de bouwprioriteiten voor de sectoren ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg voor de periode 1999 tot en met 2002. Voor een deel betreft deze besluitvorming een actualisatie van eerdere besluitvorming. Voor een deel gaat het om nieuw toegevoegde projecten. De in de bouwprioriteiten opgenomen initiatieven bieden een oplossing voor bestaande knelpunten in de zorgverlening en geven uitvoering aan (nieuw) beleid. De bouwprioriteiten vormen een effectief en belangrijk instrument voor de kostenbeheersing in de zorg (bouwkaders). De beoordeling van de initiatieven vindt plaats in het kader van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. Aan de publicatie van de besluitvorming over de bouwprioriteiten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De beslissing is genomen na een bestuurlijk overleg met de afzonderlijke provincies, dat plaatsvond op basis van de adviezen van de provincies. De adviezen zijn vervolgens getoetst aan drie soorten criteria, te weten technische criteria, doelmatigheidscriteria en beleidsmatige criteria. Deze prioriteringscriteria zijn explicieter gehanteerd in vergelijking met voorgaande jaren.

Voor wat betreft deze invulling heeft de Minister per sector de navolgende bouwprioriteiten voor de periode 1999 tot en met 2002 vastgesteld (zie bijlage 1). Tevens heeft de Minister een beslissing genomen inzake een aantal reserveringen voor de periode 1999 tot en met 2002 ten behoeve van initiatieven waarvoor nog geen verklaring in het kader van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen is verleend (zie bijlage 2).

Voor de sectoren gehandicaptenzorg en verpleging & verzorging zal de besluitvorming over de bouwprioriteiten in de loop van 2000 plaatsvinden. De reden van deze vertraging ligt in de wens van de Minister om de zorgkantoren bij de besluitvorming te betrekken. Zij zijn inmiddels benaderd om advies uit te brengen over de besteding van de middelen in hun regio.

Lijst van gebruikte afkortingen:

Aanv. bouw: jaar waarin met de bouw wordt begonnen

Invest. kstn: investeringskosten in miljoenen guldens

Fase WZV: vn = vergunning verleend

bi = bestekplan ingediend

sg = schetsontwerp goedgekeurd

si = schetsontwerp ingediend

pg = programma van eisen goedgekeurd

pi = programma van eisen ingediend

vv = verklaring verleend

vg = verklaring gevraagd

GRONINGEN


5048

Martinizieken-huis

Groningen


1810,1

integratie door middel van uitbreiding op 1 lokatie inclusief nieuwbouw CSA, PA-lab en apotheek


2000


248,50


29,82


0,00

PG, PI

FRIESLAND


354

Ziekenhuis Nij Smellinghe

Drachten


3566,1

renovatie poli en technische voorzieningen


2000


17,70


2,12


0,00

VV


356

Algemeen Ziekenhuis De Tjongerschans

Heerenveen


912,1

renovatie, onder reductie van de capaciteit van 340 naar 290 bedden


1999


88,25


10,59


-3,14

BI, VN


1267

Medisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarden


913,1

concentratie MCL Leeuwarden; afstoting gebouw Bonifacius: concentratie op hoofdlocatie


2000


151,74


15,17


-4,04

PG, SI, VN


1501

Stichting Revalidatie Friesland

Beetsterzwaag


2640,1

(ver-)nieuwbouwplan


2000


32,40


3,57


0,00

VV


1501

Stichting Revalidatie Friesland

Beetsterzwaag


2671,1

revalidatiedagbehandeling te Heerenveen


2000


2,30


0,23


0,00

VV

DRENTHE


365

Vereniging Diaconessen-huis Meppel

Meppel


422,1

verbouw poliklinieken/hoofdingang/rontgen/functieafdelingen


1999


20,00


2,40


0,00

VN

OVERIJSSEL


366

Deventer Ziekenhuizen

Deventer


447,1

fusie nieuwbouw onder reductie van capaciteit tot 480 bedden en 24 PAAZ incl diverse voorzieningen


2001


224,00


25,54


-1,27

SG, VN, VV


377

Ziekenhuis De Weezenlanden

Zwolle


1632,1

bouwk. uitbreiding operatieafdeling, intensive care (6 IC-bedden) en poli's


2000


12,35


1,22


0,00

VN


378

Sophia Ziekenhuis

Zwolle


1633,1

vervangende nieuwbouw operatie-, trauma en CSA


2000


42,23


4,22


0,00

SI


1242

Medisch Spectrum Twente

Enschede


1207,1

realisatie traumacentrum en uitbreiding o.k.-komplex


2000


10,60


1,06


0,00

SI

GELDERLAND


508

Ziekenhuiscen-trum Apeldoorn Juliana-Lukas

Apeldoorn


1879,1

concentratiebouw op locatie Lukas


2002


149,00


17,60


0,00

SI


580

Medisch Centrum Dekkerswald

Groesbeek


1736,1

nieuwbouw zwembadvoorziening


1999


3,59


0,41


0,00

SG


1204

Ziekenhuis St Jansdal

Harderwijk


3770,1

bouw revalidatie afdeling tbv De Vogellanden Zwolle


2000


3,50


0,00


0,99

VV


1219

Groot Klimmendaal

Arnhem


1831,1

vervangende nieuwbouw en renovatie


2002


14,96


1,80


0,00

VV

ZUID-HOLLAND


470

Groene Hart Ziekenhuis

Gouda


811,1

concentratiebouw


2000


153,90


17,54


0,00

VV


474

Westeinde Ziekenhuis

's-Gravenhage


966,1

uitbreiding polikliniek (binnen pand)


2000


9,43


1,13


0,00

VV


474

Westeinde Ziekenhuis

's-Gravenhage


2534,1

uitbreiding voorziening radiotherapie


2000


9,97


0,00


2,29

VV


480

Diaconessen-huis Leiden

Leiden


255,1

vervangende nieuwbouw verpleegafdelingen en activiteitencentrum


1999


51,84


4,98


0,00

VN


489

Ikazia Ziekenhuis

Rotterdam


3063,1

uitbreiding (nieuwbouw) en reconstructie (renovatie)


2001


32,44


3,89


0,00

VV


490

Oogziekenhuis Rotterdam

Rotterdam


887,1

uitbreiding polikliniek en renovatie van diverse afdelingen


1999


19,11


2,29


0,00

VN


562

Revalidatie Centrum Rijnlands Zeehospitium

Katwijk aan Zee


1699,1

Vervangende nieuw-bouw voor De Schelp (onderdeel Leyenburg Den Haag)


1999


5,01


0,50

O,00

VV


562

Revalidatie Centrum Rijnlands Zeehospitium

Katwijk aan Zee


1699,2

Interimvoorzieningen De Schelp


1999


0,80


0,30


0,00

SI


562

Revalidatie Centrum Rijnlands Zeehospitium

Katwijk aan Zee


1692,2

verplaatsing naar Leiden


2000


33,66


3,84


0,00

SI


572

Ziekenhuis Leyenburg

's-Gravenhage


885,1

herindeling ziekenhuis (1 fase)


1999


32,53


3,90


0,00

VN


1234

Merwedezie-kenhuis

Dordrecht


2521,1

nieuwbouw GAAZ 24 bedden + poli


2000


3,81


0,00


0,50

VN


1398

Stichting Klinisch Gene-tisch Centrum leiden

Leiden


5289,1

huur interim-huisv.lab.v.DNA/chromosomen


2000


1,53


0,46


0,00

VN


1428

't Lange Land Ziekenhuis

Zoetermeer


2955,1

vervanging en aanpassing centrale energievoorziening


1999


5,10


0,61


0,00

VN


1477

St.Laborato-rium van de Goudse ziekenhuizen

Gouda


1870,1

vervangende nieuwbouw in concentratiebouw Groene Hart Zkh.


2001


6,31


0,63


0,00

VV


1479

Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen RKZ/JKZ

's-Gravenhage


1731,1

ruimtelijke uitbreiding / reconstructie diensten en behandelafdelingen


1999


8,10


0,80


0,00

VN


3949

Rijnland Ziekenhuis

Leiderdorp


2029,2

renovatie St. Elisabeth/Leiderdorp


2000


130,64


12,67


0,00

VV


3959

Ruwaard van Putten Ziekenhuis

Spijkenisse


2312,1

verbetering poliklinieken, CSA en noodbouw


2000


18,21


2,25


0,00

VV


4015

Ziekenhuis IJsselland

Capelle aan de IJssel


2721,1

oplossing klimaatproblematiek


1999


11,50


1,39


0,00

VN


5013

Drechtsteden Ziekenhuis

Dordrecht


2673,1

hemodialyse


2000


3,11


0,34


0,00

VV


5013

Drechtsteden Ziekenhuis

Dordrecht


1614,1

totale renovatie en kleine uitbreidingen (incl PAAZ)


2001


72,47


8,71


0,00

VV


5176

Fusieziekenhuis Schieland/Holy

Schiedam


1290,1

nieuwbouw fusie ziekenhuis


2000


207,00


23,60


0,00

SI


6030

Spine & Joint Centre

Rotterdam


3570,1

revalidatiegeneeskunde


2000


2,40


0,30


0,00

VN

LIMBURG


545

Maaslandziekenhuis

Sittard


2151,1

nieuwbouw onder reductie van 86 bedden


2002


273,39


27,40


0,00

VV


559

Hornerheide

Horn


2901,1

(vervangende) nieuwbouw dienstencentrum


2000


1,56


0,19


0,00

VV


5012

Atrium Medisch Centrum

Heerlen


1123,1

nieuwbouw civiele dienst op locatie Brunssum


2000


4,74


0,54


0,00

VV

NOORD-HOLLAND


13

Algemeen Ziekenhuis Westfries Gasthuis

Hoorn Nh


1298,1


1e fase: concentratie op een lokatie (inclusief PA lab / apotheek / CSA)


1999


127,00


14,35


0,00

VN


419

Ziekenhuis Amstelveen

Amstelveen


1970,1

renovatie en nieuwbouw ziekenhuis


2000


47,19


5,29


0,00

SG


424

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Amsterdam


1667,1

renovatie en nieuwbouw (incl. astbestverwijdering)


2000


126,75


14,83


0,00

SG


435

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Amsterdam


3548,1

bouw afdeling hemodialyse met 10 pl.


2000


3,77


0,00


4,69

VV


435

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Amsterdam


1676,1

Uitbreidingsnieuw-bouw en renovatie


2000


75,06


8,78


0,00

VN


441

Kennemer Gasthuis

Haarlem


2084,1

renovatie locatie E.G. en nieuwbouw op grens Haarlem/Velsen


1999


190,00


22,23


0,00

SG, SI, VV


446

Astmacentrum Heideheuvel

Hilversum


2058,1

renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw, Salem gebouw


2000


5,72


0,67


0,00

VV


452

Revalidatie Centrum De Trappenberg

Huizen


3303,1

oprichting van afdeling revalidatie dagbehandeling in Almere


2002


7,30


0,81


0,00

VV


553

Slotervaart Ziekenhuis

Amsterdam


2015,1

renovatie en functionele herinrichting ziekenhuis


2000


115,99


13,92


0,00

VV


565

Ziekenhuis De Heel

Zaandam


1766,1

amovering en nieuwbouw P.A.L. en mortuarium


2000


5,52


0,63


0,00

SI


565

Ziekenhuis De Heel

Zaandam


2900,1

nieuwbouw centrale keuken


2000


3,58


0,36


0,00

VV


590

Waterlandzie-kenhuis

Purmerend


1979,2

oplossen knelpunten en realisering revalidatiedagbehandeling


2001


31,35


3,66


0,59

VV


590

Waterlandzie-kenhuis

Purmerend


3778,1

verbetering klimaatinstallatie (2e fase)


2000


14,32


1,72


0,00

VV


1238

BovenIJ Ziekenhuis

Amsterdam


2705,1

verbouw hydrothe-rapie tot revalida-tiedagbehandeling


2000


0,21


0,00


0,31

VV


1425

Het Spaarne Ziekenhuis

Heemstede


3035,1

renovatie 4 plaatsen in samenwerking met Heliomare


2002


2,30


0,00


0,27

VV


1425

Het Spaarne Ziekenhuis

Heemstede


359,1

vervangende nieuwbouw te Hoofddorp


2000


234,76


26,76


0,00

SI, VN


1425

Het Spaarne Ziekenhuis

Heemstede


3302,1

verwerving gebouw en inventaris medisch microbiologisch laboratorium


2000


2,69


0,31


0,00

VV

UTRECHT


417

Lorentz Ziekenhuis

Zeist


550,2

structuurplan/renovatie fase 2


2000


28,00


3,64


0,00

VV


502

Hofpoort Ziekenhuis

Woerden


3564,1

Aanpassing verklaring antroposofische kliniek


2001


8,01


0,00


3,63

VV


502

Hofpoort Ziekenhuis

Woerden


4170,1

herstrukturering van de beddenafdeling


2000


3,50


0,35


0,00

SI

NOORD-BRABANT


511

Ziekenhuis De Lievensberg

Bergen Op Zoom


1613,1

renovatie/vervangende nieuwbouw, reductie 34 bedden


2000


76,26


9,15


-1,01

SI


511

Ziekenhuis De Lievensberg

Bergen Op Zoom


906,2

Oprichting GAAZ met 16 plaatsen


1999


1,95


0,00


1,31

VV


512

Maas Ziekenhuis

Boxmeer


1634,1

Maas-Ster-Plan 2000, reductie 7 bedden


2000


45,83


5,50


-0,21

SG


516

St. Ignatius Ziekenhuis

Breda


3562,1

vergunning aanvraag hartchirurgie


2000


46,29


5,33


0,00

SI, VN


520

Catharina Ziekenhuis

Eindhoven


3157,1

uitbreiding radiotherapie


2000


13,20


0,00


1,50

VV


522

St. Anna Ziekenhuis

Geldrop


1616,1

structuurplan, reductie met 22 bedden


2000


46,62


5,59


-0,65

SI


523

Elkerliek Ziekenhuis

Helmond


3989,1

verbouw bouwdeel F begane grond, bouwdeel F 1e verdieping, bouwdeel G
1e verdieping, bouwdeel H/J 1e verdieping en sloop betonnen oprit naar SH, bouwdeel Q


2001


8,80


1,05


0,00

SI


528

St. Anna Ziekenhuis

Oss


2486,1

renovatie centrale energievoorzieningen


2000


4,86


0,58


0,00

VV


558

Audiologisch Centrum voor Tilburg en Omstreken

Tilburg


4369,1

huur en aanpassing pand te Breda


1999


0,35


0,03


0,00

VV


558

Audiologisch Centrum voor Tilburg en Omstreken

Tilburg


2956,1

vervangende nieuwbouw


2000


3,46


0,35


0,00

VV

ZEELAND


5022

Stg. Revalida-tie-Geneeskun-de Zeeland

Goes


903,1

klinische revalidatie volwassenen (26 bedden) en revalidatie voorziening jeugdigen (8 bedden/7 behandelplaatsen)


1999


15,00


1,49


0,00

VN

FLEVOLAND


426

Flevo Zieken-huis

Almere


1828,1

capaciteitsuitbreiding met 170 tot 365 bedden, inclusief aanpassing bestaand ziekenhuis en tijde-lijke voorziening


2000


103,00


4,27


25,74

PG

geactualiseerd.doc PSYCHIATRISCHE ZKHEKENHUIZEN

Bijlage 1

Bouwprioriteiten voor de periode 1999 t/m 2002

Projecten waarvoor ten minste een verklaring is verleend i.h.k.v. de WZV

Stand per 1 november 1999

Provincie

I-nr

Instelling

Plaats

Act-nr

Omschrijving

Aanv. bouw

Inv. kstn.

Expl. Nom.

Expl. Vol.

Fase WZV

Ministerie van VWS Blz. 24

GRONINGEN


592

GGZ Groningen

Wagenborgen


1026,1


1e fase: deconcentratie 114 plaatsen


1999


31,74


2,90


-3,02

BI, SI


629

Dr. S. van Mesdagkliniek

Groningen


3313,1

Realisatie afd. deeltijdbehandeling met 16 pl. en polikliniek


2001


2,10


0,00


1,50

VV


630

Dr. Kuno van Dijk Stichting

Eelde


1099,1

vervangende huisvesting voor 37 klin. pl en 8 plaaten deeltijd (uitbr. met 4 dt pl) in Groningen, door aankoop van pand Vondellaan 71-73


1998


8,71


0,82


0,22

VN


1537

RIBW Groningen

Zuidlaren


1657,1

realisatie opvang vluchtelingen en asielzoekers 6 plaatsen


1999


0,00


0,00


0,00

SI


1167,1

vervangende huisvesting 28 van 114 plaatsen De Grenshof en BW De Randstede


1998


3,13


0,31


0,00

VN

,2

vervangende huisvesting 86 van 114 plaatsen De Grenshof en BW De Randstede (vv29/12/93)


2000


8,00


0,78


0,00

SI


5172

Universitaire en Algemene K- en J-psychiatrie Noord-Nederland

Groningen


3155,1

uitbreiding met 4 bopz in tijdelijke huisvesting


1999


0,00


0,00


0,72

VN


593

GGz Groningen

Zuidlaren


3196,1

uitbreiding WWA-afdeling met 14 kl. pl. middels omzetting capaciteit, alsmede nieuwbouw


2000


1,69


0,17


0,00

VV

FRIESLAND


657

Franeker

Franeker


1942,1

oprichting MFE te Sneek (24 PAAZ, 22 APZ bedden + kantoor tbv ambulante zorg)


1999


9,73


0,95


0,00

VN


1910,1

realisatie MFE op terrein van het MCL (66 APZ bedden, poliklinische voorziening, 16 bedden voor ouderen, 24 PAAZ-bedden en 36 deeltijd plaatsen Paaz


1999


30,11


2,96


0,00

VN, VV


1029,3

vervangende huisvesting 32 plaatsen in Sneek en Workum ter vervanging van Groot Lankum


1998


3,26


0,33


0,00

VN

,1

vervangende nieuwbouw 92 plaatsen in Leeuwarden ter vervanging van Groot Lankum, inclusief sloop Groot lankum


2000


19,84


1,94


0,00

BI, SI


2020,1

vervangende nieuwbouw voor 36 plaatsen voor Centrum voor Intensieve Psychiatrische Behandeling (CIPB)


2000


4,12


0,43


0,00

VV


679

de Swing

Leeuwarden


2988,1

realisering van 2 Bopz bedden


1998


0,21


0,00


0,38

VN


1517

RIBW Friesland

Franeker


2579,1

bouw van een woonvorm ten behoeve van de begeleiding van 6 forensisch psychiatrische patienten (boven de norm)


2000


0,60


0,00


0,29

VV


5228

APZ Zuid-Oost Friesland

Heerenveen


121,1

nieuwbouw 20 klinische plaatsen annex Anna Schotanus in Heereveen en nieuwbouw 31 plaatsen in Drachten en substitutie 21 plaatsen


1998


16,76


0,00


8,55

VN

,2

nieuwbouw Thialfweg APZ Heereveen en ingebruikname 67 tijdelijke plaatsen in Heereveen


1996


36,97


3,69


9,49

VN

DRENTHE


594

APZ-Drenthe locatie Assen

Assen


2136,1

bouw MFE te Hoogeveen met 46 klinische plaatsen (waarvan 14 OVDB) en
20 deeltijdplaatsen alsmede een polikliniek

2000


15,36


1,51


0,00

SI


631

De Ruyterstee

Smilde


3150,1

uitbreiding met 4 bopz bedden


2000


0,84


0,00


0,97

VV


1335

RIBW Drenthe

Assen


2577,1

bouw beschermende woonvorm voor 4 forensische psychiatrische patienten


1998


0,00


0,00


0,17

VN


1649,1

uitbreiding met 12 plaatsen en realisatie woonvoorzieningen tbv (ex)verslaafden in Drenthe


1998


0,26


0,00


0,54

VN

OVERIJSSEL


366

Deventer Ziekenhuizen

Deventer


1670,1

vervangende nieuwbouw MFE met 72 plaatsen (capaciteit uit Brinkgreven
+ PAAZ Deventer zkh)


2001


20,39


2,01


0,00

VV


596

Stichting Adhesie GGZ Midden-Overijssel

Deventer


3185,1

Uitbreiding met 11 plaatsen t.b.v. transmurale zorg + huur kantoorruimte


2004


0,00


0,00


1,29

VV


400,1

realisatie workhome t.b.v. 20 autisten binnen de capaciteit.


1997


3,74


0,37


0,52

SG, VN


1336

Stichting Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oost-Nederland

Ede Gld


2674,1

oprichting kliniek deeltijdbehandeling 16 plaatsen K en J te Enschede en poli met 2300 verrichtingen te Enschede


2001


2,30


0,00


1,98

VV


1510

RIBW Twente

Hengelo Ov


1185,1

uitbreiding capaciteit met 56 plaatsen (vv220792)


1998


4,70


0,00


2,80

SI, VN

GELDERLAND


599

Psychiatrisch Spectrum Gelderland Oost

Warnsveld


1914,1

nieuwbouw APC annex Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem), plaatsen substitueren en vervangende huisvesting klinische plaatsen verpleeghuiszorg


2000


32,94


3,24


0,77

VN, VV


1250,1

nieuwbouw APC annex Streekziekenhuis Het Spittaal door deconcentratie hoofdlocatie 51 klinische plaatsen, 44 pl OVDB, 11 pl deeltijd, polikliniek (3,6 fte) en uitbreiding 16 plaatsen ambulante zorg


2000


17,02


1,67


1,54

VV


2064,1

nieuwbouw APC annex Streekziekenhuis Zevenaar door deconcentratie hoofdlocatie met 47 klin. plaatsen, 13 plaatsen OVDB, polikliniek (3,6 fte) en uitbreiding met 8 klinische plaatsen te subst. ambulante zorg


2000


13,52


1,33


0,77

VV


2066,1

nieuwbouw MFE annex zkh Beatrix te Winterswijk door deconcentratie van
37 klinische plaatsen, 14 plaatsen OVDB, 14 plaatsen deeltijd en polikliniek (6,1 fte) en uitbreiding 14 klinische voor substitutie

2000


14,13


1,39


0,77

VV


2067,1

vervangende huisvesting van 75 plaatsen dmv realisatie sociowoningen


2000


6,60


0,65


0,00

VV


601

De Gelderse Roos

Wolfheze


360,1


80 plaatsen geronto psychiatrie


1997


13,49


1,55


0,00

VN


1907,1

oprichting MFE Valleigebied te Ede met 58 klinische plaatsen, 9 plaatsen OVDB, 53 deeltijdplaatsen en polikliniek (9,5 fte)


1998


18,51


1,81


0,00

VN


483,1

oprichting MFE in Tiel door deconcentratie hoofdlocatie en en aanvul. best. 40 klinische plaatsen, 21 klin plaatsen PAAZ en 24 deeltijd pl.,
8 plaatsen OVDB en polikliniek (2 fte)


2000


17,13


1,69


0,00

SG, SI


865,1

oprichting afdeling vluchtelingen en asielzoekers


1999


5,04


0,52


0,00

VN


312,1

vervangende nieuwbouw 84 plaatsen chronische patie0/00nten


1998


13,85


1,38


0,00

VN


311,1

vervangende nieuwbouw paviljoen Eikenhorst 42 plaatsen


1998


6,17


0,65


0,00

VN


2373,1

voorziening voor 12 klinische plaatsen en 8 deeltijd (pre)linguaal doven met psychiatrische stoornis (realisatie binnen de capaciteit)


2000


3,59


0,35


0,00

VV


1139

Zonnehuis Veldheim

Zeist


1380,1

uitbreiding Kaspar Hauser Huis met 3 plaatsen tot 7 plaatsen alsmede (her)huisvesting voor 7 plaatsen te Ede


2001


1,47


0,08


0,59

SI


637

Groot Batelaar

Lunteren


294,1

uitbreiding capaciteit van 28 naar 51 bedden, nieuwbouw t.b.v. 48 patienten + nieuwbouw hoofdgebouw


1996


14,20


0,83


5,73

SG, VN


663

Dr. Leo Kannerhuis

Oosterbeek


2556,2

nieuwbouw van 20 plaatsen voor autisten, waarvan 5 pl. uitbreiding alsmede vervangende huisvesting 20 plaatsen deeltijd


2000


7,31


0,53


1,84

SI


1911,1

uitbreiding met 12 stoelen deeltijdbehandeling (vv 150496)


1998


0,93


0,00


0,96

VN


1022

Psychiatrisch Centrum Nijmegen

Nijmegen


149,4

nieuwbouw MFE op terrein Radboud zkhs., nieuwbouw resocialisatie-unit in Nijmegen, realisatie opname-afdeling op hoofdlocatie alsmede herstructurering hoofdlocatie (VV)


2000


32,07


0,00


8,12

VN

,1

uitbreiding capaciteit met 54 klinische plaatsen in bestaande huisvesting (inclusief verbouw), vooruitlopend op de nieuwbouw.


1996


0,47


0,00


5,07

SI, VN, VV

,3

uitbreiding met 11 klinische plaatsen vooruitlopend op de nieuwbouw t.b.v. substitutie (VV)


1998


0,00


0,00


1,02

VN


1336

Stichting Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oost-Nederland

Ede Gld


1188,1

nieuwbouw te Nijmegen tbv 14 klinische plaatsen en 8 deeltijdplaatsen en poli; nieuwbouw 18 deeltijdplaatsen te Apeldoorn; realisatie polikliniek te Apeldoorn


1999


8,54


0,18


5,19

VN


3151,1

uitbreiding met 12 bopz bedden


2000


2,94


0,00


3,54

VV


3773,1

vervangende huisvesting 48 klin.pl. te Ede


2000


11,90


1,17


0,00

SI


1434

RIBW Nijmegen & Rivierenland

Druten


2769,1

uitbreiding met


22 plaatsen BW

tot 183 plaatsen


2002


3,16


0,00


1,32

VV


1531

Instituut Verslavingszorg Oost Nederland

Rekken


1720,1

nieuwbouw forensische verslavingskliniek met 25 plaatsen in een gesloten afdeling en 20 plaatsen in een open afdeling


1997


5,33


0,00


5,50

VN


6171,1

uitbr. 10 kl.pl. ressocialisatie dubbeldiagnose clienten


2001


0,00


0,00


1,03

VV


1542

GLIBW

Barneveld


1588,3

uitbreiding 2 plaatsen zonder bouw t.b.v. substitutie (VN 09/06/98)


1998


0,00


0,00


0,08

VN

,2

uitbreiding 5 plaatsen zonder bouw, waarvan 4 t.b.v. substitutie.


1998


0,06


0,00


0,27

VN

,4

uitbreiding 6 plaatsen middels huur van 2 woningen te Assen


1998


0,06


0,00


0,28

VN

,5

uitbreiding 9 plaatsen middels huur van woningen te Kampen en Bennekom


1998


0,10


0,00


0,42

SG, VN

,1

uitbreiding met 40 plaatsen tot een totale capaciteit van 168 plaatsen.


1999


2,32


0,00


1,20

VN


5620

De Grift

Arnhem


464,1

fase 2: nieuwbouw 57 bedden en 10 deeltijdplaatsen


1997


15,45


0,99


1,86

VN

ZUID-HOLLAND


584

Reinier de Graaf Gasthuis

Delft


1079,1

realisering MFE te Delft met 32 klinische plaatsen en 24 plaatsen deeltijd + polikliniek, waarvan 24 Paaz-bedden en Riaggfuncties


2000


9,90


1,00


0,00

VV


611

Bavo/RNO groep

Rotterdam


30,1


2e fase van de uitbreiding met 154 plaatsen:a) 58 plaatsen op de hoofdlocatie;b) 4 maal 24 (=96) plaatsen in de omgeving en oprichting afdeling korsakov pat. 16 plaatsen


1993


26,17


1,27


1,60

VN


3128,1

uitbreiding capaciteit met 6 klinische en 20 deeltijdplaatsen middels huur


2000


0,00


0,00


1,68

VV


765,1

uitbreiding centrum ouderen psychiatrie 52 klinische plaatsen + 8 plaatsen deeltijd


1999


12,99


0,00


6,85

SI, VN


612

Langeveld, Centrum voor psychiatrie

Noordwijk Zh


2298,1

centrum voor klinische psychotherapie met 63 klinische plaatsen, 27 plaatsen OVDB en 16 plaatsen deeltijd


2000


11,07


1,12


0,00

SI, VV


1869,1

oprichting van een MFE Kust- en Bollenstreek met 54 klinische plaatsen, 16 plaatsen OVDB, 16 plaatsen deeltijd alsmede polikliniek


2000


19,04


1,58


0,00

SI, VN


3780,1

oprichting woon werkvoorz. v. autisten met 18 pl. binnen de cap.


2001


4,12


0,43


0,00

VV


613

Endegeest

Oegstgeest


1772,1

renovatie centrale keuken, aanpassing magazijn en woonafdelingen tbv regenereerunits samen met Langeveld


2000


12,92


1,27


0,00

VV


879,1

vervangende nieuwbouw medische dienst


1998


5,14


0,54


0,00

VN


616

Stichting RBC

's-Gravenhage


2296,1

nieuwbouw dienstencentrum en gesloten behandelhuis


1999


0,32


0,17


0,00

VN


2581,1

vervangende nieuwbouw afdeling langdurende vervolgbehandeling voor verslaafden met 35 bedden Emiliehoeve (gezamenlijk initiatief van Zeestraat en Rosenburg)


1997


1,19


0,25


0,00

VN


617

Rosenburg

's-Gravenhage


790,1


2e fase van 50 plaatsen Ramaerkliniek


2000


5,85


0,60


0,00

VV


1592,1

deeltijdbehandeling 12 plaatsen chronisch zorgbehoeftig en 8 plaatsen inzichtgevende groepsgerichte deeltijdsbehandeling en depotpolikliniek; gebouw Haagland II andere bestemming.


1998


0,00


0,22


0,00

VN


2582,1

nieuwbouw centrale keuken ten behoeve van Rosenburg en Bloemendaal op het terrein van Bloemendaal


2000


10,52


1,03


0,00

VV


1856,1

uitbreiding met 14 plaatsen voor voortgezette behandeling dmv substitutie voor 24 EPD patienten in de regio ZH-zuid te realiseren in huur


1999


0,06


0,00


1,38

VN


619

Delta Psychiatrisch Ziekenhuis

Poortugaal


1097,1

cluster gespecialiseerde behandeling te Spijkenisse met 80 klinische plaatsen en 26 plaatsen deeltijd (huur) en aanpassing gebouw Albrandswaard tbv 26 pl verslaafden en 29 klinische plaatsen psychiatrie


2000


0,82


1,91


0,00

VV


1816,1

infrastructuur deelproject 2


1997


1,36


0,16


0,00

VN


1366,1

vervangende huisvesting oudbouw Deltaziekenhuis.


1993


51,50


6,12


-6,90

SI, VN


650

Rotterdams Medisch Paedagogisch Instituut

Barendrecht


3144,1

uitbreiding met 5 bopz plaatsen in bestaande huisvesting


1999


0,00


0,00


0,96

VN


1904,1

verbouw en aanpassing bestaand pand


1998


0,46


0,05


0,00

VN


656

Zeestraat

's-Gravenhage


588,2

oprichting 8 plaatsen deeltijdbehandeling alcoholverslaafden te Gouda


1998


0,00


0,00


0,59

VN


665

Boumanhuis

Capelle aan den IJssel


1330,1

huur hoofdkantoor tbv directie, centrale administratie en staf


2000


0,50


0,06


0,00

VV


1267,1

renovatie P. Postlaan 6 tbv 42 bedden en 18 plaatsen deeltijdbehandeling en polikliniek tbv drugsverslaafden


2000


5,53


0,66


0,00

VV


1266,1

vervangende nieuwbouw 103 plaatsen + poli + woonvoorziening voor 24 plaatsen verslaafden


1998


29,81


2,53


0,00

VN


676

Curium

Oegstgeest


866,1

bouw 2e stafgebouw (Van Krevelenhuis) en nieuwbouw i.v.m. uitbreiding met 14 bedden


1998


4,76


0,17


2,80

SI, VN


2989,1

uitbreiding van de capaciteit met 4 bedden


2000


0,84


0,00


1,05

VV


694

Robert-Fleury Stichting

Leidschendam


303,1

oprichting multifunctionele-eenheid ten behoeve van 48 en 24 deeltijd klinische plaatsen met evenredige reductie op de lokaties Leidschendam en Wassenaar oprichting afd. verslaafdenzorg 24 pl


1996


19,51


1,55


2,58

SG, VN


2047,1

uitbreiding met 10 plaatsen deeltijd (eetstoornissen) zonder bouw


1999


0,00


0,00


0,45

VN


293,1

vernieuwbouw acute psychiatrie, medisch centrum en polikliniek (92 klinische plaatsen en 16 plaatsen deeltijd)


1999


23,64


2,32


0,00

BI


1339

De Grote Rivieren

Dordrecht


287,1

nieuwbouw 76 klinische plaatsen en 6 plaatsen deeltijd, waarvan 56 klinische plaatsen en 6 plaatsen deeltijd uitbreiding


1999


20,24


0,50


6,70

VN


277,1

oprichting tweede behandelinstituut te Dordrecht met 36 plaatsen en polikliniek


1997


6,70


0,00


6,81

VN


3145,1

uitbreiding met 4 bopz plaatsen


2000


0,84


0,00


0,97

VV


2288,1

uitbreiding met 6 plaatsen deeltijd voor ouderen psychiatrie alsmede tijdelijk huisvesting


1997


0,00


0,00


0,31

VN


1521

RIBW Groot Rotterdam Rechter Maasoever

Rotterdam


434,3

uitbreiding capaciteit met 33 plaatsen


1998


0,06


0,00


1,01

VN


1395,1

uitbreiding met 4 plaatsen tbv forensische psychiatrische patienten


1997


0,15


0,00


0,18

VN


1536

De Hoop

Dordrecht


1593,1

uitbreiding 20 klinische plaatsen en 8 plaatsen deeltijd alsmede vervangende huisvesting


1998


0,00


0,00


1,92

VN


1611

RIBW Zuid-Holland-Noord

Leiden


2299,1

uitbreiding capaciteit 64 plaatsen


2000


5,95


0,00


3,08

SI


1717,2

uitbreiding capaciteit met 21 van de 50 tot 130 pl.


1999


1,95


0,00


1,01

SI

,1

uitbreiding capaciteit van 80 naar 130 plaatsen


1998


2,49


0,00


1,37

VN


5013

Drechtsteden Ziekenhuis

Dordrecht


459,1

renovatie PAAZ en nieuwbouw therapieruimten lokatie Refaja.


2000


4,11


0,41


0,00

VN


5235

RIBW Midden-Holland

Gouda


2044,1

uitbreiding 8 plaatsen te Gouda


1999


0,00


0,00


0,37

VN


5306

De Jutter centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

's-Gravenhage


867,1

concentratie kinder- en jeugdpsychiatrie in Den Haag voor maximaal 79 plaatsen en 11 deeltijdplaatsen + 6 BOPZ plaatsen


2000


22,26


2,19


1,17

BI

,3

interim voorziening in afwachting v.d. nieuwbouw


1999


0,88


0,46


0,00

VN

,2

realisatie 12 bedden waarvan uitbreiding 6 bedden kjp BOPZ


2000


0,00


0,00


2,50

VV


6009

TBS-kliniek De Kijvelanden

Poortugaal


2918,1

uitbreiding met 16 plaatsen deeltijd en poli


2001


0,00


0,00


0,91

VV

LIMBURG


654

Welterhof

Heerlen


2500,1

oprichting afdeling opvang verslaafden met psychiatrische stoornissen (dual diagnosis) dmv anpassing bestaande huisvesting


2001


0,94


0,00


1,12

VV


2094,1

realisering 5 BOPZ-bedden kinder- en jeugdpsychiatrie alsmede uitbreiding polikliniek


1998


1,43


0,00


1,20

VN


2093,1

uitbreiding 8 bedden voor verstandelijk gehandicapte kinderen en jeugdigen met psychische problematiek (op lokatie Urmond).


2000


1,68


0,00


1,56

VV


2045,1

uitbreiding met 8 plaatsen. Wordt gerealiseerd in de vorm van een of meerdere woonhuizen (eventueel dmv huur)


2000


0,75


0,00


0,90

VV


655

Psycho-medisch Streekcentrum Vijverdal

Maastricht


325,2

verbouw gebouw Concorde, 44 klinische plaatsen, 10 plaatsen OVDB en polikliniek


2000


17,40


2,08


0,00

PI


669

Vincent van Gogh Instituut

Venray


1337,2

Interimvoorziening t.b.v. MFE te Venlo


1999


0,08


0,09


0,00

VN

,1

oprichting MFE met 60 klinische plaatsen, 12 plaatsen OVDB, 20 plaatsen deeltijd en (bestaande) polikliniekactiviteiten


2000


16,61


1,63


0,00

VV


854,2

oprichting MFE te Roermond met 81 klinische plaatsen, 18 deeltijd en polikliniek


2000


14,36


1,41


0,00

VV

,1

oprichting MFE te Weert met capaciteit van 60 klinische plaatsen, 15 plaatsen OVDB, 18 plaatsen deeltijd en polikliniek


1998


17,04


1,70


0,00

BI, SG, VN


673

De Drie Vennen

Venlo


1117,1

uitbreiding met 13 bedden en 6 deeltijdbedden inclusief 5 pl BOPZ


2000


2,11


0,00


1,91

SI, VN


1434

RIBW Nijmegen & Rivierenland

Druten


1189,1

oprichting 10 plaatsen in Gennep (vv250892)


1997


0,70


0,00


0,50

VN


1518

RIBW Heuvelland en Maasvallei

Maastricht


346,2

uitbreiding 26 plaatsen waarvan 13 plaatsen vervanging (vv 220991)


1998


1,10


0,00


0,69

VN


2055,1

uitbreiding capaciteit met 50 plaatsen


1999


4,20


0,00


2,50

VN


1610

RIBW Oostelijk Zuid-Limburg

Heerlen


1784,2

Vervangende huisvesting 32 plaatsen d.m.v. deconcentratie vanuit BW Herle


1999


3,46


0,33


0,00

VN

,1

uitbreiding met 82 plaatsen (69 plaatsen vervanging door deconcentratie BW Herle,is vrije marge, en uitbreiding in de normcapaciteit)


1999


6,89


0,55


0,65

VN


5311

RIBW Noord- en Midden-Limburg

Venray


1116,1

realisatie 46 van de 72 ribw plaatsen in het kader van convenant VGI


1995


0,56


0,23


0,00

VN


2474,1

uitbreiding capaciteit met 42 plaatsen beschermd wonen middels reductie van klinische APZ-plaatsen


1998


0,52


0,00


0,00

VN

NOORD-HOLLAND


445

Gemini Ziekenhuis

Den Helder


1619,1

realisatie MFE op terrein Geminiziekenhuis te Den Helder met 36 klinische plaatsen en 8 deeltijdplaatsen en polikliniek en reductie 24 paaz plaatsen


1999


7,30


0,73


0,00

VN, VV


602

Zon en Schild

Amersfoort


61,1

oprichting MFE met polikliniek in 't Gooi met 128 klinische plaatsen (24 PAAZ van Diakonessenhuis en 104 klinische plaatsen afbouw van Zon en Schild) en 36 plaatsen deeltijd


2000


23,62


2,29


1,90

SI


608

Duin en Bosch

Castricum


2586,1

deconcentratie 438 plaatsen


2000


101,20


9,92


0,00

SG, VV


298,1

vervangende nieuwbouw 24 plaatsen vervolgbehandeling, 24 plaatsen beschut wonen, dienstencentrum, zaal voor pmt, pat. restaurant en teampost


1996


9,34


1,01


0,00

VN


642

De Jellinek

Amsterdam


583,1

renovatie en vervangende nieuwbouw van diverse afdelingen van Jellinek (vv080493)


2000


15,56


1,53


0,00

SG


644

Brijder Stichting

Alkmaar


3178,1

Uitbreiding met 25 plaatsen t.b.v. substitutie naar begeleid zelfstandig wonen voor (ex)verslaafden


1999


0,00


0,00


1,32

VN


671

Triversum, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Alkmaar


1802,1

uitbreiding met 16 pl. deeltijd alsmede tijdelijke huisvesting voor 16 pl deeltijd en polikliniek vooruitlopend op nieuwbouw ACKJ (actnr
1040,1)


1996


0,00


0,00


0,94

VN


2976,1

uitbreiding met 8 Bopz bedden


2000


1,68


0,00


1,63

VV


147,1

vervangende nieuwbouw kinder-en jeugdpsychiatrie 80 klinische plaatsen, 24 deeltijd plaatsen en poli te Alkmaar en 16 deeltijd plaatsen en poli te Haarlem


1996


25,32


3,25


0,59

VN


672

Paedologisch Instituut

Duivendrecht


2591,1

uitbreiding met 16 plaatsen deeltijd en poli en 4 bopz plaatsen


2000


2,55


0,00


2,50

VV


1436

P.C. Amsterdam

Amsterdam


1262,1

oprichting MFE Slotervaart met 59 klinische plaatsen, 16 OVDB, 15 deeltijdplaatsen, polikliniek en academische functies. Oprichting MFE-VU-terrein met 56 klin.pl, 10 OVDB, 15 deeltijd, polikl., acad functies en centrale voorzieningen


2000


38,20


3,75


0,00

VV


1508

RIBW P.C. Hooft

Amsterdam


3206,1

Uitbreiding 6 pl. beschermd wonen voor verslaafden middels huur.


2001


0,56


0,00


0,29

VV


1509

RIBW Queridostichting

Amsterdam


3207,1

Uitbreiding met 6 pl. beschermd wonen voor verslaafden middels huur.


2001


0,56


0,00


0,29

VV


1520

RIBW Zaanstreek/Waterland en West-Friesland

Purmerend


1385,1

uitbreiding met 24 plaatsen Purmerend


1998


0,26


0,00


1,12

VN


5259

Stichting De Meren

Amsterdam Zuidoost


2434,1

oprichting Centrum Ouderen en Neuro-psychiatrie met 80 plaatsen door verbouw R. Kochplantsoen te Amsterdam


2000


3,44


0,41


-1,92

VV


79,1

oprichting FPK met 78 bedden(uitbreiding),inclusief uitbreiding 12 bedden pre-FPK + SGA met 24 bedden(vervanging)


1998


57,14


1,33


16,64

VN


1040,1

oprichting psychiatrische voorziening te Amsterdam-ZO bestaande uit ACKJ- 65 plaatsen (29 kl wv 17 uibr/ 4bopz/32 dt); SPDC- 32 plaatsen van Frederik van Eeden


2000


19,54


1,52


0,00

VV


251,1

vervangende nieuwbouw 90 bedden (2x45), 40 bedden ter vervanging van De Kempering en 50 bedden uit Beth Shalom.


1999


22,32


2,23


0,00

SG


5260

Stichting GGZ Amsterdam Centrum/Oud-West/Noord

Amsterdam


2587,1

interimvoorziening tbv ontruiming Santpoort-locatie


1998


7,68


0,76


0,00

VN


1902,1

vervangende nieuwbouw / renovatie van 350 plaatsen te Amsterdam


1999


84,70


8,30


0,00

PI, SG, VN

UTRECHT


413

Academisch Ziekenhuis Utrecht

Utrecht


2844,1

verbouw tbv 8 bopzplaatsen kjp door uitbreiding 4 kjp en 4 kjpbopz


1999


2,32


0,08


2,10

SI


602

Zon en Schild

Amersfoort


1230,1

oprichting workhome voor 18 volwassenen autisten binnen de capaciteit


1999


4,51


0,47


0,32

VN


603

Sinai Centrum

Amersfoort


1440,1

vervangende nieuwbouw tbv 121 plaatsen en 20 plaatsen dagbehandeling en een poli


2001


21,05


2,08


0,00

VN


1207

Centrum Maliebaan

Utrecht


466,1

nieuwbouw 82 plaatsen (63 instandhouding en 19 uitbreiding) 6 plaatsen uitbreiding in bestaande huisvesting


2000


23,22


1,24


2,45

SG, VN


1472

RIBW Amersfoort e.o.

Zeist


1721,1

uitbreiding capaciteit met 16 plaatsen tbv substitutie


2000


0,69


0,00


0,63

VV


1540

RIBW Midden-West Utrecht

Zeist


1722,1

uitbreiding capaciteit met 16 plaatsen tbv substitutie


1999


0,00


0,00


0,67

VN


1600

Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis de Fontein

Bosch en Duin


1235,1

uitbreiding capaciteit GPZ De Fontein met 20 klinische plaatsen en 4 plaatsen deeltijd en nieuwbouw/renovatie voor 22 klinische en 8 deeltijdplaatsen


1999


5,86


0,06


3,22

VN


6021

H.C. Rumkegroep

Den Dolder


3315,1

Aanleg infrastructurele voorzieningen op het WA-Hoeve terrein


2000


5,30


0,64


0,00

VV


3316,1

Infrastructurele voorzieningen op het terrein Chr. Sanatorium


2000


3,07


0,37


0,00

VV


1259,1

nieuwbouw afdeling psychomotoretherapie


1999


0,00


0,00


0,00

SG


1258,1

nieuwbouw sociaalcultureelcentrum


2000


4,46


0,43


0,00

VN


2018,1

oprichting afd. intensieve jeugdzorg/orthopsychiatrie; betreft leeftijdscategorie 13-21 jaar Locatie Den Dolder, ressorterend onder volwassenenpsychiatr 8 pl. acute opname; 16 pl orthopsychiatrisch probleem (compensatie door red. kl. pl)


2000


3,36


0,33


0,00

VV


2583,1

realisering ambulatorium met 18 plaatsen deeltijd, poliklinische voorzieningen en transmurale zorgvormen (substitutie 12 klinische plaatsen) in samenhang met RIAGG-functies in een bestaand gebouw


2000


2,98


0,30


0,00

VV


216,2

renovatie gebouw Den Eik tbv vervangende huisvesting afdeling Eikenboom en nieuwbouw MFE met 85 klinische plaatsen en 8 plaatsen deeltijd


2000


24,34


2,39


0,00

SI


478,1

vervangende nieuwbouw afdeling ouderenzorg (72 klinische + 3 deeltijd)


1999


11,38


1,14


0,00

VN

NOORD-BRABANT


622

GGZ Oost Brabant

Rosmalen


1912,1

oprichting MFE door deconcentratie van hoofdlocatie met 36 klinische plaatsen 12 pl OVDB, 16 plaatsen deeltijd en polikliniek (6 fte)


2000


13,40


1,24


0,00

SI, VN


552,1

oprichting MFE te Oss 84 klinische plaatsen en 40 plaatsen deeltijd en
10 plaatsen sociowoningen extern


1998


27,58


2,76


0,00

SG, VN


651

De Mark

Breda


2847,1

uitbreiding capaciteit met 5 BOPZ plaatsen voor jeugdigen


1999


0,73


0,00


1,00

VN


653

NOVADIC

Sint Oedenrode


807,1

aanpassing locatie St. Oedenrode tot 48 bedden oprichting 2 MFE's (in Den Bosch en Eindhoven) + uitbreiding 8 plaatsen deeltijd


2000


19,88


1,84


0,81

VN


682

De Viersprong

Halsteren


1132,1

vervangende nieuwbouw woonaccommodatie voor 40 plaatsen


1999


4,73


0,49


0,00

VN


1019

Stichting GGZ Midden-Brabant

Tilburg


482,1

oprichting MFE te Waalwijk: 1e fase van 52 plaatsen (36 klinische/16 deeltijd) en een 2e fase van 40 klinische plaatsen en 8 plaatsen dagbehandeling


1995


17,67


0,00


9,20

VN


1021

Stichting GGzE

Eindhoven


2019,1

oprichting van een Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheids zorg (MFE) te Geldrop met 20 PAAZ bedden en 20 plaatsen deeltijd en een polikliniek


2000


7,43


0,74


0,00

SI, VV


908,3

vervangende nieuwbouw 80 plaatsen en 32 plaatsen deeltijd in MFE's


2000


1,72


0,18


0,00

VV

,1

vervangende nieuwbouw 96 plaatsen en herstructurering terrein instellingen


1998


26,23


2,61


0,00

SI, VN


1506

RIBW Midden-Brabant

Berkel-Enschot


3310,1

Uitbreiding met 11 plaatsen BW uit vrije marge van totaal 20 pl. BW


2001


1,02


0,00


0,53

VV


1662,1

realisering opvang vluchtelingen en asielzoekers 6 plaatsen


1997


0,00


0,00


0,00

VN


1606,1

uitbreiding capaciteit met 2 plaatsen tbv opvang (ex)forensisch psychiatrische patienten


1997


0,01


0,00


0,10

VN


2493,1

uitbreiding met 13 plaatsen BW in HAT-eenheden


2000


1,40


0,00


0,72

VN


1511

RIBW Stadsgewest Breda

Breda


1270,1

uitbreiding met 43 plaatsen


1998


3,61


0,00


2,15

VN


1512

RIBW Eindhoven en De Kempen

Eindhoven


2578,1

uitbreiding 4 plaatsen ex-forensische psychiatrische patienten


1999


0,37


0,00


0,19

VN


1273,1

uitbreiding capaciteit met 38 plaatsen waarvan 7 plaatsen tbv Den Kornier.


1999


3,21


0,00


1,89

VN, VV


1514

GGZ Oost Brabant Langdurige zorg en wonen

Uden


1293,1

uitbreiding capaciteit met 41 plaatsen


1999


2,88


0,00


1,49

SI

,3

uitbreiding capaciteit met 53 plaatsen (vv08/11/93)


2000


5,86


0,00


3,03

SI


4066

GGz 's-Hertogenbosch

Vught


250,1

(1e,2e en 3e fase van masterplan) vervangende nieuwbouw/renovatie poli- en dagkliniek, alsmede voorwaarde scheppende en ondersteunende diensten


1995


14,36


1,58


0,00

VN


3781,1

Oprichting woon/werkvoorziening voor 20 autisten


2000


4,84


0,47


0,00

VV


2046,1

uitbreiding met 16 bedden en polikliniek op het terrein van de la Salle voor een voorziening met 24 b, waarvan 8 van La Salle


2000


3,39


0,00


3,47

VV


146,1

uitbreiding met 16 plaatsen deeltijd, nieuwbouw voor 18 plaatsen en polikliniek (9 fte)


1999


2,58


0,00


1,41

VN


3153,1

uitbreiding met 5 bopz bedden


2000


1,05


0,00


1,04

VV


146,3

uitbreiding polikliniek met 9 fte vooruitlopend op de nieuwbouw


1998


0,07


0,00


1,15

VN


5179

Kentron Verslavingszorg West- en Midden-Brabant

Breda


3479,1

Uitbreiding capaciteit met 10 pl. deeltijdbehandeling


2002


0,89


0,00


0,57

VV


585,1

nieuwbouw te Breda betreft 48 klinische plaatsen en 4 plaatsen deeltijd


1997


15,32


1,38


3,48

SG, VN


1947,1

oprichting intramuraal motivatiecentrum 10 plaatsen


1997


0,00


0,00


1,14

VN

ZEELAND


667

Emergis

Kloetinge


1602,1

centrum voor ouderen psychiatrie met 57 klinische plaatsen (waarvan 16 uitbreiding), 6 plaatsen deeltijd, polikliniek (uitbreiding) middels nieuwbouw 23 plaatsen en verbouw 40 plaatsen + poli


2000


7,48


0,71


3,39

SG


892,1

nieuwbouw 42 plaatsen LBB waarvan 32 uitbreiding


1999


5,57


0,00


3,80

VN


897,1

uitbreiding tbv kinder en jeugdpsychiatrie met 8 klinische en 2 deeltijd en 4 BOPZ


1997


3,13


0,00


2,90

VN


1326

Ziekenhuisgroep Zeeuwsch-Vlaanderen

Terneuzen


1013,1

realisatie MFE te Terneuzen met inbreng PAAZ (24 pl.) en 16 pl. dlt + poli 3-fte's te Emergis en RIAGG-functies Emergis


2000


7,34


0,73


0,00

VV

FLEVOLAND


600

Veldwijk

Ermelo


1771,1

nieuwbouw verslaafdenkliniek te Almere met 24 klinische plaatsen en 4 plaatsen deeltijd


2000


5,76


0,57


0,00

SI


750,1

oprichting MFE voor 72 klinische plaatsen (56 plaatsen van de hoofdlocatie te Ermelo en 16 plaatsen te Lelystad) + 18 plaatsen deeltijd


1999


19,79


1,79


0,00

BI, VN


5233

RIBW Flevoland

Lelystad


1032,1

uitbreiding 24 plaatsen te Almere


2000


2,23


0,00


1,15

VV


1034,1

uitbreiding van capaciteit in Almere met 30 plaatsen


1997


2,56


0,00


1,53

VN

Bijlage 2

reserveringen.doc ZIEKENHUIZEN

Stand per 1 november 1999

Provincie

I-nr

Instelling

Plaats

Act-nr

Omschrijving

Aanvang bouw

Ministerie van VWS Blz. 26

FRIESLAND


1267

Medisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarden


4309,1

verbouw en renovatie ziekenhuisfuncties locatie Oranjeoord


2001

DRENTHE


361

Wilhelmina Ziekenhuis

Assen


2145,1

ruimtelijke uitbreiding polikliniek en afbouw klinische capaciteit


2000


363

Scheper Ziekenhuis

Emmen


4189,1

aanpassing dialysecapaciteit


2001


365

Vereniging Diaconessenhuis Meppel

Meppel


5269,1

(ver)nieuwbouw apotheek


2000

OVERIJSSEL


1242

Medisch Spectrum Twente

Enschede


3563,1

nieuwbouw en gedeeltelijke renovatie ten behoeve van hartchirurgisch centrum


2002


377

Ziekenhuis De Weezenlanden

Zwolle


5209,1

uitbreiding dialysecenteum


2000


378

Sophia Ziekenhuis

Zwolle


2533.1

uitbreiding tbv radiotherapie


2000

GELDERLAND


387

Slingeland ziekenhuis

Doetinchem


3565,1

aankoop terrein Kruisbergseweg


2000


396

Ziekenhuis Rivierenland

Tiel


1015.1

renovatie van de polikliniek


1999


508

Ziekenhuis-centrum Apeldoorn Juliana-Lukas

Apeldoorn


1879,2

oplossen bouwkundige knelpun-ten o.a. apotheek en centrale sterilisatie


2000

ZUID-HOLLAND


14

Beatrixzieken-huis

Gorinchem


1919,1

Aanpassingen van enkele ziekenhuisafdelingen als gevolg van de vervangende nieuwbouw van 't Nieuwe Gasthuis, onderdeel van een transmurale nieuwbouw


2000


1428

't Lange Land Ziekenhuis

Zoetermeer


3489,1

uitbreiding IC/CCU-capaciteit


2001


1428

't Lange Land Ziekenhuis

Zoetermeer


3215,1

renovatie en uitbreiding


2000


3949

Rijnland Ziekenhuis

Leiderdorp


3141,1

vervangende nieuwbouw


2001


485

Dr. Daniël den Hoedkliniek

Rotterdam


949,1

nieuwbouw oncologisch centrum


2001


500

St. Antonius-hove

Leidschendam


2314,1

renovatie en uitbreiding poli/dagbehandeling beddenhuis


2000


562

Revalidatie Centrum Rijnlands Zeehospitium

Katwijk aan Zee


1699,1

Vervangende nieuwbouw voor De Schelp (onderdeel Leyenburg Den Haag)


1999


572

Ziekenhuis Leyenburg

's-Gravenhage


2669,1

realisering hartchirurgisch centrum


2001

LIMBURG


5180

Radiothera-peutisch Instituut Limburg

Heerlen


3550,1

concentratie behandelfaciliteiten en uitbreidng in Maastricht, ter-rein AZM


2001

NOORD-HOLLAND


441

Kennemer Gasthuis

Haarlem


3771,1

asbest/glasvlies sanering lokatie Zuid


2002


444

Meer en Bos-De Cruquiushoeve

Heemstede


2182,1

herstructurering


2001


553

Slotervaart Ziekenhuis

Amsterdam


5029,1

omzetting medisch centrum tot buitenpolikliniek


2000

NOORD-BRABANT


1229

De Baronie

Breda


6832,1

Realisering Vrouw- en Kindcentrum


2001


1230

St. Revalida-tiecentrum Breda

Breda


7172,1

Long- en astmacentrum (overheveling De Klokkenberg


2002


575

Medisch Centrum De Klokkenberg

Breda


7174,1

Epilepsiecentrum (herhuisvesting Dr. Hans Bergerkliniek)


2002


575

Medisch Centrum De Klokkenberg

Breda


7173,1

centrum voor allergologie en immunologie (verplaat-sing naar alliantie van de drie Bredase ziekenhuizen)


2002

ZEELAND


1326

Ziekenhuisgroep Zeeuwsch-Vlaanderen

Terneuzen


2361,1

oprichting GAAZ


1999

FLEVOLAND


426

Flevo Ziekenhuis

Almere


4469,1

oprichting dialysecentrum


2000


32

GRONINGEN


5172

Universitaire en Algemene K- en J-psychiatrie Noord-Nederland

Groningen


2961,1

Oprichting van kliniek voor jeugdige autisten tbv koepel van drie noordelijke instellingen


2002


1730,1

vervangende huisvesting voor klinische plaatsen (inclusief bopz-plaatsen) en deeltijdplaatsen


2001


592

Groot Bronswijk

Wagenborgen


2380,1

nieuwbouw Salem voor oudere psych patienten in Winschoten


2001


593

GGz Groningen

Zuidlaren


2377,1

centrum voor GGZ Groningen Noord i.s.m. AZG; klinisch en OVDB


2001


1027,1

centrum voor ouderenpsychiatrie klinische, OVDB, en deeltijdplaatsen nabij AZG met integratie van RIAGG-functies


2001


5991,1

verplaatsing en herhuisvesting APZ-plaatsen van hoofdlocatie Wagenborgen naar Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal


2002


5910,1

vervangende nieuwbouw chronische psychiatrie te Winschoten i.c.m. verzorgingshuis Wirzemheem


2002


6111,1

vervangende huisvesting chronische psychiatrie Groningen-Zuid, tijdelijke woonfunctie voor langdurig zorgafhankelijke clienten


2002


6011,1

vervangende huisvesting voor chronisch.psych patienten, met inloop en DAC functie en woningen


2002


6031,1

vervangende huisvesting chronisch psych. patienten waarvan ook in kerngebouw met personeel en inloopfunctie en in woningen met aangekoppelde DAC functie


2002

FRIESLAND


657

Franeker

Franeker


6251,1

oprichting FPA te Franeker


2002


6252,1

uitbreiding BW Oosterwolde en BW Dokkum.


2002


6253,1

vervangende huisvest. stafgroepen/ondersteunende diensten en zorgteams


2001


679

de Swing

Leeuwarden


2081,1

functieuitbreiding met dagbehandeling en halfway-voorziening


2001


2988,2

realisering Bopz bedden


2000

DRENTHE


361

Wilhelmina Ziekenhuis

Assen


3899,1

nieuwbouw MFE Assen kl/OVDB/ dt/polikl/dt

K en J/polikl K en J/Spits project en PTZ-plaatsen/RIAGG-activiteiten


2002


593

GGz Groningen

Zuidlaren


6091,1

Vervangende nieuwbouw huisvesting diensten en ondersteunende therapien Dennenoord Zuidlaren


2002


630

Dr. Kuno van Dijk Stichting

Eelde


7052,1

vervangende huisvesting De Herberg en de Breegweestee.


2001


670

't Ruige Veld

Rolde


3143,1

uitbreiding met bopz-plaatsen


1998

OVERIJSSEL


1510

RIBW Twente

Hengelo Ov


4069,1

uitbreiding capaciteit


2002


1602

RIBW Zwolle en Omgeving

Zwolle


6293,1

herhuisvesting. te Hardenberg en verpl. naar Steenwijk/Kampen onder afstoting huidig pand


2001


1609,3

uitbreiding van plaatsen


1999


596

Stichting Adhesie GGZ Midden-Overijssel

Deventer


6274,1

overheveling van long-stay van Deventer naar Almelo


2002


597

St. Franciscushof

Raalte


1407,5

Kampen en poli c.a.


2002

,1

realisatie 2e fase MFO Zwolle + poli


2000

,4

realisatie 3e fase MFO Zwolle


2001

,2

realisatie MFE te Steenwijk en polikliniek en riagg Steenwijk


2000

,6

vervangende nieuwbouw locatie Raalte


2000

GELDERLAND


1434

RIBW Nijmegen & Rivierenland

Druten


6452,1

uitbr. capaciteit


2001


1531

Instituut Verslavingszorg Oost Nederland

Rekken


6172,1

uitbr. met deeltijdplaatsen


2002


1545

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Arnhem


1607,3

uitbreiding capaciteit


2000


1548

RIBW Noord- en West-Veluwe

Ermelo


2686,2

tijdelijke capaciteitsuitbreiding Harderwijk/Ermelo


2000


598

De Wellen

Apeldoorn


4889,1

oprichting regionaal GGZ-centrum op het terrein Lukas ZKH te Apeldoorn met. poli.


2002


599

Psychiatrisch Spectrum Gelderland Oost

Warnsveld


2067,2

vervangende nieuwbouw ZIB/FPA en

herstructurering


2001


601

De Gelderse Roos

Wolfheze


578,1

oprichting MFE te Arnhem


2000


637

Groot Batelaar

Lunteren


5870,1

oprichting fasehuis


2001


639

Pompekliniek

Nijmegen


2345,1

uitbreiding forensisch pl. zonder bouw


1999


663

Dr. Leo Kannerhuis

Oosterbeek


2556,1

overname van bedden voor autisten van MKT Apeldoorn in bestaande huisvesting


1999

ZUID-HOLLAND


1339

De Grote Rivieren

Dordrecht


3783,1

Uitbreiding. deeltijdbehandeling voor jeugdigen (6-12 jr).


2001


1519

Stichting Woonbegeleiding DWO

Rijswijk Zh


6334,1

uitbr. loc. Oostland tbv. bijz. doelgroep autisten


2002


6333,1

verv. huisvesting tbv Spoorsingel


2001


1521

RIBW Groot Rotterdam Rechter Maasoever

Rotterdam


434,4

uitbreiding capaciteit


2000


1522

RIBW Rotterdam Zuid/ZHE

Rotterdam


3134,1

uitbreiding t.b.v. substitutie en beschermd wonen.


2002


1523

RIBW Fonteynenburg

Voorburg


241,2

uitbreiding capaciteit


2000


1536

De Hoop

Dordrecht


1593,2

Uitbreiding. deeltijdbeh. alsmede vervangende huisvesting


2000


5235

RIBW Midden-Holland

Gouda


2044,2

uitbreiding capaciteit BW te Gouda


1999


5306

De Jutter centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

's-Gravenhage


6211,1

Realisatie van een MFC, uitbreiding in combinatie met Cunera


2002


6018

Reservering BOPZ

Nederland


2846,1

toeslag BOPZ KJP


1998


611

Bavo/RNO groep

Rotterdam


3129,1

uitbreiding capaciteit OVDB en verplaatsing diverse voorzieningen middels huur


2000


612

Langeveld, Centrum voor psychiatrie

Noordwijk Zh


968,1

diverse bouwkundige e.a. werkzaamheden


2000


613

Endegeest

Oegstgeest


2494,5

aanpassingen tbv patienten accommodaties


2000

,6

totaalplan infrastructuur terreinvoorziening


2000

,1

uitbreiding separeercapaciteit


2000

,2

vervangende nieuwbouw Weidepaviljoen


2000

,3

vervangende nieuwbouw polikliniek/dagbehandeling


2000


616

Stichting RBC

's-Gravenhage


3312,1

Nieuwbouw centrum voor behandelpsychiatrie III met klin. pl., OVDB pl., dt. pl. en polikliniek


2001


618

GGZ Delfland

Delft


2290,1

sociowoningen in regio NWN


2001


6335,1

renovatie keuken en andere facilitaire voorzieningen


2002


6351,1

vervangende nieuwbouw afdeling opname/crisis en alcoholdetox


2002


2464,1

vervangende nieuwbouw rehabilitatie en verzorging


2002


2241,1

vervangende nieuwbouw t'Korft en de Hazelaar


2000


6229

Parnassia, psycho-medisch centrum

's-Gravenhage


6212,1

uitbreiding tbv. project Re-entry + huur pand


2001


645

Psychiatrisch Centrum Dr. Schroeder van der Kolk

's-Gravenhage


993,1

vervangende nieuwbouw psychiatrisch centrum


2000


650

Rotterdams Medisch Paedagogisch Instituut

Barendrecht


6216,1

Uitbreiding voor MFC met in combinatie met Auriga te Dordrecht


2002


5069,1

Uitbreiding t.b.v. substitutie voor logeervoorziening


1999


4149,1

uitbreiding long stay psychiatrie


2002


694

Robert-Fleury Stichting

Leidschendam


2022,1

betreft voorziening voor volwassenen met niet aangeboren hersenletsel


2000

LIMBURG


1518

RIBW Heuvelland en Maasvallei

Maastricht


346,4

uitbreiding


1999


5311

RIBW Noord- en Midden-Limburg

Venray


1116,2

realisatie van ribw plaatsen in het kader van convenant VGI


1999


545

Maaslandziekenhuis

Sittard


3898,1

Nieuwbouw MFE Westelijke Mijnstreek (


2002


654

Welterhof

Heerlen


3371,1

Extramuralisatie samen met RIBW en RIAGG


2001


2092,1

herhuisvesting chronische populatie in paviljoen.


2001


2095,1

oprichting forensisch psychiatrische afdeling voor verslaafden; fba-plaatsen.


2000


655

Psycho-medisch Streekcentrum Vijverdal

Maastricht


3374,1

Programma voor hersenstoornissen/NAH (regionaal en supraregionaal; uitbreiding incl. verblijfsfunctie, opnamefunctie


2000


754,1

infrastructurele aanpassingen


2001


325,1

vervangende huisvesting sociowoningen (VV)


2000


673

De Drie Vennen

Venlo


1117,2

Uitbreiding met BOPZ-bedden,


1998

NOORD-HOLLAND


1520

RIBW Zaanstreek/Waterland en West-Friesland

Purmerend


3217,1

uitbreiding


2002


5260

Stichting GGZ Amsterdam Centrum/Oud-West/Noord

Amsterdam


2449,1

overheveling bedden van PZA naar PCA


1998


610

De Geestgronden

Bennebroek


1039,1

nieuwbouw te Bennebroek en SPI te Haarlem


2000


3237,2

oprichting MFE Haarlem-Noord in samenwerking met Kennemer Gasthuis kl.pl., .dlt., poli. en ambul.funct.


2001

,1

oprichting MFE Haarlem-Zuid met klin. pl. , dlt-pl. en poli


2001


3222,1

oprichting MFE Hoofddorp met klin. pl.,. dlt-pl. en poli


2000


6133

de Argonaut

Amsterdam Zuidoost


1040,3

Realisatie ACKJ in bestaande huisvesting bij het AMC (kli. pl., BOPZ en poli)


1999


3154,1

uitbreiding met bopz plaatsen


2000


644

Brijder Stichting

Alkmaar


1715,1

(vervangende) en nieuwbouw van verslavingskliniek met klinische plaatsen,


2001


672

Paedologisch Instituut

Duivendrecht


3233,1

oprichting logeerhuis voor kinderen met een chronisch psychiatrisch probleem door uitbreiding


2001


3247,1

oprichting residentiele afdeling voor verstandeijk gehandicapte kinderen met psychiatrische stoornissen dmv uitbreiding


2002

UTRECHT


602

Zon en Schild

Amersfoort


6371,1

Nieuwbouw uitbreiding deeltijdpl. Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Fornhese)


2002


6352,1

Uitbreiding nieuwbouw logeervoorziening (Fornhese), lokatie Amersfoort


2002


2584,1

deconcentratie Oost-Utrecht en Veluwse Vallei


2000


4389,1

vervangende nieuwbouw neuropsych & hersteloord op locatie Julianaoord


2001


2585,1

vervangende nieuwbouw intensieve behandeling


2000


6021

H.C. Rumkegroep

Den Dolder


2633,1

aanpassing 4-tal gebouwen tbv oprichting RPC Zeist (v/h MFE Zeist)


2000


2589,1

nieuwbouw avtiviteiten-centrum Nieuwegein


2000


2588,1

nieuwbouw persoonlijkheidsstoornis. te Zeist en renovatie n in MFE te Utrecht


2000


1591,2

verbouwing bestaand gebouw t.b.v. afdeling verslaafden in samenwerking met Centrum Maliebaan


2000

NOORD-BRABANT


1019

Stichting GGZ Midden-Brabant

Tilburg


2775,1

Uitbreiding capaciteit


2001


1021

Stichting GGzE

Eindhoven


5650,1

Uitbr. forensische deeltijd verv. nieuwb.


2002


908,4

oprichting Regionaal GGZ-centrum (MFE) op het terrein van het Catharinazkh. te Eindhoven.


2000

,5

oprichting Regionaal GGZ-centrum voor ouderen annex het Catharinazkh. te Eindhoven met


2000


1458

RIBW Westelijk Noord-Brabant

Bergen op Zoom


3320,1

Uitbreiding tbv adolescenten te Roosendaal


2002


1482

GGz 's-Hertogenbosch

Vught


3195,1

Uitbreiding RIBW-plaatsen en afbouw van APZ-plaatsen.


2000


1506

RIBW Midden-Brabant

Berkel-Enschot


3310,1

Uitbreiding BW uit vrije marge van


2001


1512

RIBW Eindhoven en De Kempen

Eindhoven


3864,1

Uitbreiding BW en substitutie


2002


620

Vrederust

Halsteren


5992,1

uitbreiding FPA binnen de bestaand capaciteit


2000


622

GGZ Oost Brabant

Rosmalen


1912,2

Realisatie pre MFE middels huur


1999


5931,1

herspreiding capaciteit van de hoofdlocatie


2002


2590,1

oprichting MFE te Helmond


2001


651

De Mark

Breda


1590,1

uitbreiding en vervangende nieuwbouw


2000


653

NOVADIC

Sint Oedenrode


3822,1

Uitbreiding capaciteit.voor oprichting afdeling dubbeldiagnose


2002

ZEELAND


557

Oosterscheldeziekenhuis

Goes


861,1

nieuwbouw MFE te Goes


2000


667

Emergis

Kloetinge


3324,1

Oprichting van een woon-werkvoorziening voor autisten in Zeeland


2002


6311,1

oprichting MFC voor verstand.gehandicapten met psychische problemen


2002


3323,1

uitbreiding crisisafdeling + uitbreiding poli alsmede herhuisvesting voor gehele poli


2002

FLEVOLAND


5233

RIBW Flevoland

Lelystad


1032,2

uitbreiding te Urk


1999


600

Veldwijk

Ermelo


750,2

tweede fase MFE Flevoland


2001


2820,1

uitbreiding 1e fase MFE Lelystad onder gelijktijdige reductie op hoofdlocatie


2001


1597,1

vervangende nieuwbouw de Feitenberg te Lelystad


2000


602

Zon en Schild

Amersfoort


32,2

tweede fase oprichting MFE te Almere klinische plaatsen, deeltijdplaatsen voor volwassenen en klinische kjp


2002


3152,1

uitbreiding met bopz bedden


2000

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Borst (VWS) over bouwprioriteiten 1999-2002 '
Lees ook