Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.384 brief min vws inzake streefnormering wachttijden curatiev e zorg

Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 10:54


1

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2000

Onderwerp

streefnormering wachttijden curatieve

zorg

Hierbij deel ik u mede dat door de Treekpartijen onlangs overeenstemming is bereikt over maatschappelijk aanvaardbare wachttijden in de curatieve zorg. Ik zend u deze door de Treekpartijen onderschreven notitie over streefnormstelling wachttijden in de curatieve sector ter kennisname toe (bijlage 1).

Ik ben verheugd dat de verschillende partijen hun verantwoordelijkheid op dit terrein nemen en zie deze overeenstemming in het veld als een concrete stap voorwaarts.

De notitie is een eerste aanzet om tot streefnormstelling te komen in de curatieve zorg. Treekpartijen hebben afgesproken in de loop van het jaar 2000 (en de jaren daarna) met een nadere uitwerking te komen om aan te tonen dat de gestelde streefnormen ook daadwerkelijk binnen het gestelde tijdpad realiseerbaar zijn, alsmede te inventariseren welke knelpunten moeten worden opgelost om de streefnormen te kunnen halen. Het uiteindelijke doel van de partijen is dat de streefnormen per 1 januari 2003 gerealiseerd moeten zijn.

Het platform aanpak wachttijden curatieve zorg heeft aangegeven dit traject nauwlettend te volgen en waar mogelijk het proces actief te stimuleren.

Voor wat betreft de sector verpleging en verzorging heb ik u bij de rapportages meerjarenafspraken die bij de Najaarsbrief Zorg (FEZ/2023908) toegevoegd waren, geïnformeerd over de ontwikkeling inzake maatschappelijk aanvaardbare wachttijden. Op dit moment is een eerste visie op de aanvaardbare wachttijden in concept gereed. Partijen verwachten medio april 2000 een definitief standpunt uit te kunnen dragen.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

N.B. Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar. Kopie gezonden aan de leden van de commissie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Brief Borst (VWS) over norm wachttijden curatieve zorg '
Lees ook