Ministerie van Buitenlandse Zaken


De Voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken der

Tweede Kamer der Staten Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Ontwikkelingssamenwerking en Nederlands Bedrijfsleven

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 29 januari 1999
Kenmerk DOB-1031.rd/98
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Overeenkomst Staat - FMO

Tijdens het Algemeen Overleg op 23 september jongstleden over de nieuwe overeenkomst tussen de Staat en de FMO heb ik toegezegd om, alvorens tot ondertekening van deze overeenkomst over te gaan, met de FMO nog een tweetal zaken te bespreken.

Allereerst de tekst in de overeenkomst aangaande de evaluatie. Het rapport van de Algemene Rekenkamer gaf volgens de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken aanleiding om stelselmatig iedere vijf jaar te evalueren, en niet slechts 'indien door de Staat en/of de FMO wenselijk geacht', zoals in de concept-overeenkomst was opgenomen. In de definitieve overeenkomst is deze zinsnede verwijderd.

Daarnaast heb ik toegezegd nogmaals met de FMO te zullen spreken over de paragraaf 'landenkeuze' in de criterianota bij de Overeenkomst, teneinde vast te leggen dat de FMO-middelen bij voorkeur ingezet zouden worden in de arme landen. Gesprekken met de FMO die naar aanleiding van deze toezegging hebben plaatsgevonden hebben tot een tweetal aanscherpingen geleid:


1. In de concept-criterianota was opgenomen dat de FMO ernaar zou streven om minimaal 70% van haar financieringen in de zogenaamde 'low-income economies' en 'lower middle-income economies' zou realiseren. In de definitieve criterianota is vastgelegd dat de FMO er naar zal streven dat circa 70% van de financieringen in de zgn. 'low-income economies' en 'lower middle-income economies' gerealiseerd wordt, waarvan de helft (circa 35%) in de 'low- income economies'.

Het aandeel financieringen in low-income economies was in 1995
33%, in1997 31%. Met de nieuwe, extra doelstelling van 35% van de financieringen in low-income economies zal deze neerwaartse lijn worden omgebogen.


2. Er is een formele 'Side letter' opgesteld t.b.v. de inspanningsverplichtingen voor de de Staat en de FMO voor de regio sub-Sahara Afrika. Hierin is opgenomen dat de FMO ernaar zal streven het om het aantal cliënten in sub-Sahara Afrika in relatieve zin ten opzichte van haar totale cliëntenkring te laten stijgen gedurende de periode 1999 tot en met 2003 (vergeleken met de periode 1994 tot en met 1998).

Ook op dit terrein was er sprake van een neerwaartse tendens: in
1995 bevond 21% van het aantal cliënten zich in sub-Sahara Afrika, in
1997 was dit gedaald naar 17%. Met de inspanningsverplichting is, waar het de regio sub-Sahara Afrika betreft, bewust gekozen voor een doelstelling die niet in relatieve volumes is uitgedrukt. De economische en financiële omstandigheden van deze regio maken het voor een financiële instelling als de FMO erg lastig om hier op verantwoorde wijze grote bedragen uit te lenen danwel grote aandelenparticiaties te nemen. Door de FMO te binden aan een volumedoelstelling zouden wij FMO onbedoeld kunnen verhinderen elders in de wereld te groeien. Een cliëntendoelstelling heeft dit nadeel niet, terwijl het de FMO er wel toe aanspoort zo actief mogelijk te zijn in deze regio.

Ik ben van mening dat met deze aanpassingen een goed uitgangspunt voor de toekomstige samenwerking met de FMO is geschapen. Immers, twee neerwaartse lijnen in de portefeuille van de FMO van de afgelopen jaren worden omgebogen. Dit komt tegemoet aan de wensen van de Kamer, terwijl er tegelijkertijd voor de FMO voldoende ruimte blijft om een groei van de portefeuille te realiseren. Met deze wijzigingen is dan ook op 16 november jongstleden de definitieve nieuwe Overeenkomst Staat-FMO ondertekend door prof.dr. Mennes, algemeen directeur van de FMO, minister Zalm en mijzelf.

E.L. Herfkens

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Deel: ' Brief BUZA aan Tweede Kamer over overeenkomst Staat en FMO '
Lees ook