Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directoraat Generaal Internationale Samenwerking

DGIS/SC

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 7 oktober 1999
Kenmerk SC-169/99
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Uw verzoek betreffende begrotingsbrief inzake consequenties van het nieuwe OS-landenbeleid

Zeer geachte Voorzitter,

Met betrekking tot uw verzoek van 1 oktober jl. om de begrotingsbrief inzake consequenties van het nieuwe landenbeleid reeds op 1 november aan te bieden, deel ik u het volgende mede.

Teneinde de consequenties voor de begroting in beeld te brengen zijn feiten en cijfers nodig, die voortvloeien uit het sectorconsultatieproces dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden in de ontvangende landen. Deze informatie zal opgenomen worden in de jaarplannen van de ambassades, die op 15 oktober beschikbaar moeten zijn. Om de kwaliteit van de beoordeling van de voorstellen en betrouwbaarheid van de uitkomsten te verzekeren zie ik geen reëele mogelijkheid om aan uw verzoek te voldoen. Toen ik u op 28 juni jl. toezegde de begrotingsbrief 3 weken voor de begrotingsbehandeling (d.w.z. 15 november) aan u toe te zenden, had ik daarbij reeds de kwaliteitseisen verdisconteerd. Ik realiseer mij dat wij dit jaar in een uiterst krap tijdschema verkeren. Ik vraag u evenwel om begrip voor het feit dat implementatie van het landenbeleid en de sectorkeuze een uiterste krachtsinspanning van alle betrokkenen vergt.

Eveline Herfkens,

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Deel: ' Brief BUZA consequenties van het nieuwe OS-landenbeleid '
Lees ook