Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Veiligheidsbeleid

Afdeling Nucleaire Aangelegenheden en

Non-Proliferatie

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 8 november 1999 Behandeld Drs. P.W.J. Wilke Kenmerk DVB/NN-582/99 Telefoon 070-348 5251
Blad 1/1 Fax 070-3485684
Bijlage(n) -- E-mail pwj.wilke@dvb.minbuza.nl
Betreft 54e AVVN resolutie inzake een nieuwe

agenda voor kernontwapening
C.c. --

Zeer geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van de Motie van de Leden Koenders, Hoekema en Verhagen over de resolutie inzake kernontwapening van de 'New Agenda Coalition', die werd aangenomen tijdens het debat op 4 november, wil ik de Kamer als volgt berichten.

Meteen na het overleg met de Kamer heb ik de Ontwapeningsambassadeur in New York gevraagd te consulteren met een aantal gelijkgezinde NAVO-landen - België, Canada, Duitsland, Italië en Noorwegen - om te bezien of zij een nieuw initiatief om tot overeenstemming te komen met de NAC-landen zouden kunnen steunen. Toen bleek dat zij eerst om instructies uit hun hoofdsteden moesten vragen, heb ik vanwege de zeer beperkte tijd die nog beschikbaar was voor het aanbrengen van wijzigingen besloten om niet te wachten op hun reacties. In een parallel traject zijn meteen concrete wijzigingsvoorstellen in de vorm van een 'non-paper' ingediend bij de NAC-landen. Dit leidde nog dezelfde dag, donderdagavond 4 november, tot een schriftelijke reactie van de NAC-landen. Deze werd meteen ter kennis gebracht van de gelijkgezinde NAVO-landen.

Vrijdagochtend 5 november, enkele uren nadat de werkzaamheden in New York beëindigd waren, heb ik kennis genomen van de reactie van de NAC-landen en mij gebogen over de vraag of hierin voldoende werd tegemoet gekomen aan debezwaren zoals ik die ook aan de Kamer heb uiteengezet. Het werd mij duidelijk dat een aantal belangrijke desiderata, waarop ik verder in deze brief terugkom, niet of onvoldoende door de NAC-landen werden ingewilligd.

Ik heb de Ontwapeningsambassadeur hiervan op de hoogte gebracht, die vervolgens een nieuw 'non-paper' bij de NAC-landen heeft ingediend waarin deze bezwaren werden toegelicht. Meteen nadat dit was gebeurd, werd echter door de gelijkgezinde NAVO-landen kenbaar gemaakt dat zij weinig heil zagen in het Nederlandse initiatief, en daaraan geen medewerking konden verlenen. Het eindpunt van de onderhandelingen was naar hun mening reeds gepasseerd. Bilaterale contacten met de hoofdsteden van deze landen bevestigden dit beeld. Zij waren dan ook niet aanwezig bij het overleg met de NAC-landen waarin zij een reactie zouden geven op dit laatste Nederlandse 'non-paper'. Na de bijeenkomst met de NAC-landen, die nog wel heeft plaatsgevonden, bleek dat nu beide sleutels ontbraken. Er bleven nog belangrijke bezwaren bestaan ten aanzien van de tekst van de resolutie, én de NAVO-gelijkgezinden haakten af. Ik heb daarop besloten de Nieuw-Zeelandse Ambassadeur Pearson, voorzitter van de coalitie, te laten inlichten dat er onvoldoende grond bestond de gesprekken voort te zetten. Ambassadeur Pearson was teleurgesteld, maar bedankte Nederland voor de transparante wijze waarop de onderhandelingen waren gevoerd.

Voor wat betreft de inhoudelijke aspecten nog het volgende.

In de eerste plaats gaat het om de nadruk die in de voorstellen van de coalitie wordt gelegd op korte termijn te komen tot algehele kernontwapening. Dit is moeilijk in overeenstemming te brengen met de huidige internationale veiligheidssituatie, en staat ook op gespannen voet met het nucleaire beleid van de NAVO zoals bevestigd in het nieuwe Strategische Concept

In de tweede plaats, en dat hangt ten nauwste hiermee samen, kwam naar de mening van de Regering de samenhang tussen kernontwapening en het streven naar algehele ontwapening niet of niet goed tot uitdrukking in de voorstellen van de coalitie. Zo was de Nederlandse wens dat in operatieve paragraaf 1 van de ontwerp-resolutie gesteld zou worden dat kernontwapening moet plaatsvinden 'in conformity with article VI of the NPT' niet aanvaardbaar voor de coalitie. Ook het Nederlandse voorstel tot vermelding van 'general and complete disarmament' in operatieve paragraaf 20 was niet aanvaardbaar.

Mijn derde bezwaar betreft de internationale conferentie inzake kernontwapening die door de NAC-landen wordt voorgesteld. Mede gezien het feit dat de cruciale kernwapenstaten daaraan hun medewerking niet wensen te verlenen, wenst de Regering duidelijk voorrang te geven aan fora zoals de Ontwapeningsconferentie teGeneve en de NPV-Toetsingsconferentie van het komend voorjaar. Op dit punt zijn door de coalitie nieuwe voorstellen gedaan die de Nederlandse bezwaren enigszins tegemoet kwamen, zonder dat het echter tot wijzigingen kwam met betrekking tot operatieve paragraaf 14 inzake de bepleite internationale conferentie.

In het Algemeen Overleg werd mij duidelijk, dat de Kamer mijn zorg deelt over de huidige toestand op het gebied van kernwapenbeheersing en kernontwapening. Laat ik daarom benadrukken, dat ik mij ook in de toekomst zal blijven richten op het geven van impulsen hieraan. Ik ben er voor bevreesd, dat de multilaterale inspanningen op dit gebied steeds meer terechtkomen in een situatie gedomineerd door polarisatie en verwijdering. Het is voor mij een overkoepelend belang een dergelijke situatie te helpen vermijden, en ik heb mij daardoor ook in dit geval laten leiden. In datzelfde kader past het, dat ik de Ontwapeningsambassadeur opdracht heb gegeven te onderzoeken of het mogelijk is samen met de gelijkgezinde NAVO-landen een stemverklaring af te leggen in zo positief mogelijk gestelde bewoordingen. Ik stel U gaarne op de hoogte van de uitkomsten daarvan.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Brief BUZA inzake agenda voor kernontwapening '
Lees ook