Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2


2511 CR Den Haag
Directie Sociale en Institutionele Ontwikkeling

afdeling Sociaal Beleid

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 27 juli 1999
Kenmerk DSI/SB-691
Blad 1/1
Bijlage(n) -
Betreft Informatie over het AIDS beleid
C.c.

Tijdens het op 28 juni 1999 gehouden debat over het beleid met betrekking tot de Ontwikkelingssamenwerking heb ik toegezegd u per brief te informeren over onze inspanning op het terrein van de AIDS bestrijding.

Hierbij doe ik u in het kort de stand van zaken toekomen.

Inleiding.

Op 26 maart 1993 hebben mijn voorganger en de toenmalige staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur u de Notitie Aids & Ontwikkelingssamenwerking aangeboden (Kamerstuk Nr. 21836/2).

In het daarop volgende overleg met de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking op 2 juni 1993 is de toezegging gedaan regelmatig voortgangsrapportages aan de Kamer te zenden.

In juni 1995 en januari 1998 zijn deze voortgangsrapportages over het beleid met betrekking tot AIDS en Ontwikkelingssamenwerking aan de Kamer uitgebracht (Kamerstukken nrs. 21836/3 en 4). Als vervolg hierop hebben ten behoeve van de bespreking in internationale gremia discussies plaatsgevonden waarbij vooral is ingegaan op de mogelijkheden voor vaccin ontwikkeling en op de problemen bij de overdracht van HIV van moeder op kind alsmede is een standpunt ingenomen met betrekking tot de beschikbaarheid van anti-retrovirale middelen ten behoeve van de ontwikkelingslanden.

Financiële gegevens.

Uit een door UNAIDS gepubliceerd rapport van april 1999 blijkt dat ons land in 1996 en 1997 zowel nominaal als per capita als tweede donor van de wereld AIDS bestrijding kan worden aangemerkt. Dat geldt zowel voor de multilaterale als de bilaterale ondersteuning.

In 1996 besteedde Nederland 35,46 miljoen US$ en in 1997 33,75 miljoen US$ hetgeen na de Verenigde Staten (resp. 137,51 en 135,19 miljoen US$) een tweede plaats opleverde. Omgerekend naar de bijdrage per hoofd van de bevolking zijn Noorwegen (93 US$) en Nederland (92 US$) de grootste donoren. Japan, Nederland en de Verenigde Staten zijn de enige landen die sinds 1991 hun absolute aandeel in de mondiale AIDS bestrijding hebben verhoogd.

Sedert 1987 heeft ons land om en nabij de 220 miljoen US$ uit de ODA middelen voor AIDS bestrijding ter beschikking gesteld.

De operationalisering.

Vanaf 1987 is ons land zowel financieel als beleidsmatig nauw betrokken bij de multilaterale aanpak van de wereld AIDS bestrijding; aanvankelijk via het Global Programme on AIDS (GPA) van de Wereld Gezondheids Organisatie, vanaf 1996 via het nieuwe VN programma UNAIDS, waarin UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA, UNDCP, WHO en de Wereldbank als co-sponsors participeren.

Naast core-bijdragen voor GPA resp. UNAIDS worden ook de co-sponsors UNICEF en WHO gefinancierd voor specifieke regionale of bilaterale activiteiten.

Dat betreft projecten van UNICEF in de Mekong regio, Zimbabwe en Malawi en een project van de WHO in Ethiopië. Ook zijn aanzienlijke bijdragen gegeven aan een door UNAIDS beheerd trustfund (Coordinated Appeal) dat activiteiten van de co-sponsors financiert.

Via het bilaterale kanaal zijn in een groot aantal landen diverse projecten gefinancierd. Deze zijn in detail in de genoemde voortgangsrapportages opgenomen.

De belangrijkste hebben betrekking op Ethiopië (met name bio-medisch onderzoek), Tanzania ( sociaal-wetenschappelijk onderzoek en interventies op districtsniveau), Zimbabwe (ondersteuning van NGO-netwerken, de ontwikkeling van preventie strategieën en counseling), Nepal (ondersteuning via Save the Children Fund/US van 16 NGO's), Midden Amerika (ondersteuning bij de ontwikkeling van preventie strategieën ten behoeve van NGO's in 5 landen) en het Caribisch gebied (met name Haïti en Jamaica waar een aantal projecten gericht op preventie en zorg aan mensen met HIV wordt gefinancierd).

Ook is in een achttal landen( Haïti, Benin, Mozambique, Tanzania, Guinee Bissau, Ethiopië, Roemenië en Cambodja) op grote schaal ondersteuning gegeven aan NGO-projecten die de social marketing van condooms propageren.

Daarnaast is een aantal wereldwijde en regionale projecten ten behoeve van specifieke doelgroepen (migranten, vrouwen, homosexuele mannen, etnische minderheden en druggebruikers) ondersteund.

Met name in Mali en Burkina Faso maar ook in Bangladesh is ervaring opgedaan met een aanpak waarbij de AIDS en STD bestrijding zijn geintegreerd in basisgezondheidsprogramma's. De ervaringen in deze landen hebben kennis opgeleverd om de HIV/AIDS component nu ook in te bouwen in de sectorale benaderingswijze, hoewel er op gewezen moet worden dat bij HIV/AIDS vanwege de brede ontwikkelingsdimensies vaak van een sector- en een landenoverstijgende problematiek gesproken moet worden.

Uiteraard zal ik nauwkeurig nagaan op welke wijze tot op heden ondersteunde activiteiten worden afgebouwd in landen waarvoor een exit strategie wordt ontworpen (Nepal, Malawi, Zimbabwe, Haïti, Jamaica, Miden Amerika en Ecuador). Waar mogelijk wordt de financiering door anderen overgenomen. De overdracht van activiteiten zal in nauw overleg met UNAIDS, bilaterale donoren en internationale NGO's (inclusief Nederlandse MFO's) geschieden. Daarbij is het niet uitgesloten dat door mij middelen ter beschikking worden gesteld die een bijdrage kunnen leveren aan een verantwoorde voortzetting door UNAIDS (of een van haar co-sponsors) of daartoe in aanmerking komende internationale NGO's.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Deel: ' Brief BUZA inzake aidsbeleid '
Lees ook