Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Vaste Commissie van Buitenlandse Zaken

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage
Directie Azië en Oceanië

Afdeling Zuid-Azië

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 22 november 1999
Kenmerk DAO/ZZ-99/256
Blad /1
Bijlage(n) -
Betreft Antwoord op een vraag van de Vaste Commissie voor

Buitenlandse Zaken over de Nederlandse hulp naar aanleiding van de cycloon in India/Orissa

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven d.d. 5 november 1999, kenmerk Buza
79/99, waarbij mij toeging het door de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken bij u ingediende verzoek om nadere informatie over de hulp die Nederland zal verstrekken naar aanleiding van de cycloon in India, wat voor hulp dit betreft en via welke kanalen deze hulp zal worden verleend, kan ik u als volgt informeren.

In reactie op het op 16 november jl. vanuit New York ontvangen 'First request for assistance for children and women affected by the cyclone disaster in Orissa' van UNICEF heeft Nederland diezelfde dag nog NLG 5 miljoen uitgetrokken voor hulp via het VN-Kinderfonds aan de slachtoffers van de cycloonramp. Voorts zijn additionele fondsen gereserveerd voor eventuele verdere noodhulpverzoeken t.b.v. Orissa.

De Nederlandse ambassade in New Delhi heeft direct na de cycloon gereageerd op een beperkte, maar onmiddellijk realiseerbare UNICEF hulpactie door voor deze actie NLG 100.000 beschikbaar te stellen, het maximale bedrag dat een ambassade zelfstandig voor acute noodhulp kan toewijzen. Terzelfdertijd heeft Nederland getracht een uitvoerende organisatie te identificeren voor het geleiden van een substantieel noodhulpbedrag voor de slachtoffers van de ramp. Hierbijdeden zich twee problemen voor. Ten eerste de ontoegankelijkheid van het getroffen gebied, die hulporganisaties ertoe heeft gebracht concrete steunverzoeken aan te houden tot meer duidelijkheid kon worden verkregen over de omvang van de ramp en de hulpbehoeften. Ten tweede kon de VN niet komen met een 'Consolidated Emergency Appeal', aangezien de Indiase regering de internationale gemeenschap niet om steun wilde vragen. Daarnaast stelden het Nederlandse Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen Nederland, actief in het getroffen gebied, hun hulpverlening met eigen fondsen te willen financieren. Overigens heeft de regering in New Delhi inmiddels meegedeeld dat buitenlandse hulp wel wordt geaccepteerd.

Zoals aangegeven zijn meer noodhulpfondsen voorhanden voor Orissa. Zodra zich adequate kanalen aandienen voor de geleiding hiervan zal daaraan invulling worden gegeven.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Deel: ' Brief BUZA inzake hulp na cycloon in India/Orissa '
Lees ook