Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Europa

Afdeling Midden-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 4 juni 1999
Kenmerk DEU-288/99
Blad /3
Bijlage(n) 2
Betreft Kosovo

Zeer geachte Voorzitter,

De Regering is zeer verheugd over de belangrijke diplomatieke doorbraak die de Finse President Ahtisaari, namens de EU, en de Russische bemiddelaar Tsjernomyrdin tijdens hun gezamenlijk bezoek aan Belgrado op 2 en 3 juni jl. hebben bewerkstelligd. Zij kwamen met president Milosevic tot overeenstemming over een regeling voor Kosovo op basis van de zeven uitgangspunten van de G-8 d.d. 6 mei jl. Het document met de afspraken is als bijlage toegevoegd. Het gezamenlijke bezoek aan Belgrado was mogelijk geworden nadat Ahtisaari, Tsjernomyrdin en de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken Talbott tijdens hun bijeenkomst in Bonn op 1 en 2 juni jl. overeenstemming hadden bereikt over de nadere invulling van de genoemde uitgangspunten. Voorts had de FRJ in een brief van de Joegoslavische minister van buitenlandse zaken Jovanovic van 31 mei aan het Duitse EU-voorzitterschap schriftelijk bevestigd de uitgangspunten van de G-8 te aanvaarden.

President Ahtisaari heeft de Europese Raad op 3 juni over het bereikte resultaat geinformeerd. De Europese Raad heeft dit resultaat verwelkomd en gesproken van een reele kans om thans te komen tot een politieke oplossing, waarvan de eerste fase het begin van de verifieerbare terugtrekking van alle Joegoslavische eenheden uit Kosovo betreft (bijlage). Hierbij is onderstreept dat thans dringend een resolutie van de VR moet worden aangenomen die voorziet in de vorming van een internationale veiligheidsmacht en de instelling van een voorlopig internationaal civiel bestuur. Ahtisaari zal op korte termijn naar Peking reizen om hierover ook met de Chinese regering te spreken.

De overeengekomen regeling voorziet concreet in de volgende elementen:


- Een onmiddellijke en verifieerbare beeindiging van het geweld en de repressie in Kosovo.


- Alle Servische militaire, politie- en para-militaire eenheden zullen verifieerbaar uit Kosovo worden teruggetrokken volgens een strak tijdschema; dit zou o.a. betekenen terugtrekking binnen dagen (geen weken) en de instelling van een bufferzone waarachter de eenheden en wapens moeten worden teruggetrokken.


- Nadat een verifieerbaar begin is gemaakt met de terugtrekking zullen de

luchtacties worden opgeschort.


- Er zal spoedig een militair-technische overeenkomst moeten worden gesloten waarin o.a. additionele modaliteiten worden uitgewerkt inzake de terugtrekking uit Kosovo en de terugkeer naar dit gebied van een beperkt aantal militairen onder supervisie van de internationale vredesmacht om taken uit te voeren op het gebied van:


- liaison met de internationale civiele missie en de internationale vredesmacht;


- het aangeven en ruimen van mijnenvelden;


- aanwezigheid op Servisch religieuze plaatsen;


- aanwezigheid bij belangrijke grensovergangen.


- De ontplooiing in Kosovo van een effectieve internationale militaire en civiele presentie, die zullen opereren op basis van een mandaat van de Veiligheidsraad onder Hoofdstuk VII van het VN-Handvest.


- De internationale troepenmacht zal voor een substantieel deel zal bestaan uit eenheden uit NAVO-landen en opereren onder een eenduidige commando-structuur. De troepenmacht zal een veilige omgeving moeten creeren voor de bevolking van Kosovo en de terugkeer van vluchtelingen.


- De instelling van een interimbestuur van Kosovo, als onderdeel van de internationale civiele presentie, waartoe de Veiligheidsraad zal besluiten.


- De terugkeer van alle vluchtelingen en ontheemden, onder toezicht van de UNHCR, en vrije toegang tot Kosovo voor hulpverleners.


- Daarnaast zal een politiek proces op gang gebracht worden dat moet leiden tot een interim politiek kader dat voorziet in substantiele autonomie voor Kosovo, waarbij volledig rekening wordt gehouden met de accoorden van Rambouillet en de soevereiniteit en territoriale integriteit van de FRJ, alsmede de ontwapening van de UCK.


- Om de gevolgen van het Kosovo-conflict voor Kosovo zelf en de regio als geheel aan te pakken en het ontstaan van nieuwe conflicten in de regio te voorkomen zal de stabilisering en economische ontwikkeling van de regio integraal worden aangepakt.

Het Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa, dat voorziet in de bevordering van democratie, economische vooruitzichten, stabiliteit en regionale samenwerking, moet hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

De Regering is van oordeel dat het door Ahtisaari en Tsjernomyrdin bereikte resultaat positief moet worden beoordeeld, echter zonder uit het oog te verliezen welke reputatie Milosevic heeft als het gaat om het nakomen van gedane toezeggingen. De internationale gemeenschap dient dan ook vastberadenheid te blijven tonen om de uitvoering van dit akkoord ook werkelijk af te dwingen. De bereikte overeenkomst zal verder moeten worden uitgewerkt, met name ook tussen de FRJ en de NAVO. Inmiddels heeft Belgrado rechtstreeks contact opgenomen met SACEUR en een afspraak gemaakt om gesprekken te voeren over de militaire implicaties van de overeengekomen regeling. Nadat een verifieerbaar begin is gemaakt met de terugtrekking zullen de luchtacties worden opgeschort.

De regering is bijzonder ingenomen met de Russische bijdrage aan de totstandkoming van het bereikte resultaat. Over de wijze van de voorziene Russische bijdrage aan de troepenmacht worden nadere afspraken gemaakt.

De bereikte diplomatieke doorbraak geeft aanleiding tot voorzichtig optimisme over het bereiken van een politieke oplossing voor Kosovo. De Regering is nadrukkelijk bereid verder te investeren in vrede en stabiliteit op de Balkan.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Brief BUZA inzake Kosovo '
Lees ook