Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=421117


---

Ministerie van Ministerie van

Buitenlandse Zaken Defensie

Postbus 20061 Postbus 20701

2500 EB 's-Gravenhage 2500 ES 's-Gravenhage

Telefoon 070-3486486 Telefoon 070-3188188

Aan:

de Voorzitter van de

Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR 's-Gravenhage

I.a.a.:

de Voorzitter van de

Eerste Kamer der

Staten-Generaal

Binnenhof 22

2513 AA 's-Gravenhage

Uw brief Uw kenmerk Ons nummer Datum

DVB/CV-288/01 27 september 2001

Onderwerp

NAVO-operaties in Macedonië

Op 26 september 2001 heeft de NAVO de wapeninzamelingsmissie Essential Harvest volgens plan beëindigd. De missie is succesvol verlopen; in totaal zijn 3.875 wapens, 1.045 mijnen en granaten en bijna 400.000 stuks munitie ingeleverd. De Albanese rebellen hebben daarmee meer dan het eerder afgesproken aantal wapens ingeleverd. Na enige vertraging is het Macedonische parlement inmiddels begonnen met het publieke debat over de grondwetsherziening op basis van de door president Trajkovski ingediende amendementen op de grondwet (uitkomsten Framework Agreement d.d. 13 augustus 2001). Tegelijkertijd heeft het Macedonische parlement in meerderheid besloten de ratificatie van de grondwetswijzigingen, gericht op de verbetering van de positie van de Albanese bevolkingsgroep in Macedonië, nu snel te zullen afronden. De Nederlandse luchtmobiele infanteriecompagnie heeft haar werkzaamheden beëindigd en keert in de loop van volgende week naar Nederland terug.

De Noord-Atlantische Raad stemde 26 dezer in met het operatieplan van de vervolgmissie "Amber Fox". Over deze missie bent u op 25 september jl. bij brief geïnformeerd. De bevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in Europa, SACEUR, gaf daarop de "Activation Order" (Actord). "Amber Fox" betreft een missie met ongeveer 700 NAVO-militairen, gesteund door 300 militairen die al in Macedonië zijn gestationeerd. Deze militairen assisteren de Macedonische autoriteiten bij het waarborgen van de veiligheid van de internationale waarnemers van de EU en de OVSE. Hiertoe worden EU en OVSE door de NAVO voorzien van informatie over de veiligheidssituatie en worden er NAVO-liaisonteams opgezet. Verder verzorgt de NAVO zonodig medische evacuatie en is een eenheid van bataljonsgrootte beschikbaar om in voorkomend geval waarnemers te ontzetten. De militairen zullen niet belast zijn met de begeleiding van terugkerende vluchtelingen, persoonsbescherming van waarnemers ("close protection") of de bescherming van de in Macedonië aanwezige KFOR-eenheden. Evenmin zal "Amber Fox" interveniëren naar aanleiding van eventuele schendingen van het staakt-het-vuren, afspraken tussen regering en UCK-M afdwingen of voorzien in een veilige omgeving. "Amber Fox" mag niet leiden tot een deling van het land. De missie zal in beginsel drie maanden duren.

"Amber Fox" zal, in vergelijking met Task Force Harvest, een kleine operatie zijn. Duitsland treedt op als "lead nation". Duitsland, Frankrijk en Italië leveren het merendeel van de benodigde eenheden. Na informeel overleg met NAVO-bondgenoten werd duidelijk dat al voldoende eenheden ter beschikking waren gesteld. Nederland heeft daarom geen militaire eenheden toegezegd voor deelneming aan "Amber Fox".

De waarnemers van OVSE en EU zien toe op de voortgang van het vredesproces in Macedonië. Macedonië heeft op 17 september jl. gevraagd de bestaande missie te versterken met 72 monitors, die met hun aanwezigheid het vertrouwen van de bevolking kunnen vergroten. De betrokken organisaties hebben nauw contact. Op 21 september jl. was er in Brussel een coördinatievergadering tussen NAVO, EU en OVSE. Het totaal aantal OVSE-monitors wordt vergroot tot 117. De monitors zullen de veiligheidssituatie en de humanitaire situatie en de terugkeer van vluchtelingen monitoren en daarover rapporteren. Een besluit van de OVSE wordt op korte termijn verwacht. Het aantal EUMM-monitors zal worden uitgebreid tot 54. Een groot aantal landen heeft inmiddels waarnemers toegezegd.

De veiligheid van de waarnemers is met de inzet van "Amber Fox" naar het oordeel van de Regering voldoende gewaarborgd en de risico's worden aanvaardbaar geacht. Nederland zal daarom overgaan tot het beschikbaar stellen van in eerste instantie 8 waarnemers aan de EU en de OVSE. Over een verdeling tussen die organisaties moet nog worden besloten. Drie waarnemers zullen afkomstig zijn van het ministerie van Defensie en drie tot vier zullen door Buitenlandse Zaken extern worden geworven. Momenteel zijn reeds twee Nederlandse militairen werkzaam in de EUMM. De voorbereidingen voor de inzet van de additionele Nederlandse waarnemers zijn in gang gezet. Verwacht wordt hen binnen enkele weken in te kunnen zetten. Financiering zal plaatsvinden via de post Vredesoperaties op het HGIS-deel van de Defensiebegroting (Defensievertegenwoordigers), respectievelijk via het budget van Buitenlandse Zaken (OVSE-exploitatiebudget).

DE MINISTER VAN DE MINISTER VAN

BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE,

J.J. van Aartsen mr. F.H.G. de Grave

===

Deel: ' Brief BUZA inzake NAVO-operaties in Macedonië '
Lees ook