Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage
Directie Integratie Europa

Internationale Samenwerking

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 12 april 1999
Kenmerk DIE-260/99
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Procedure aanpassing LGO-Besluit

Naar aanleiding van de vraag van de heer Van Middelkoop in het Algemeen Overleg van 27 januari 1999 met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken over het regiobeleidsdocument Caribisch gebied, informeer ik u gaarne over de procedure voor de vernieuwing van het besluit inzake Landen en Gebiedsdelen Overzee (LGO).

Het huidige LGO-besluit heeft een looptijd van 10 jaar. Het besluit is in 1997 tussentijds herzien en zal begin maart 2000 afopen. De Europese Commissie zal medio april een Mededeling presenteren over de toekomstige relaties tussen de EU en de LGO. Zodra deze Mededeling is ontvangen, zal deze uw Kamer toegaan inclusief een eerste reactie van de zijde van de regering. Dit biedt de Kamer de gelegenheid zich in een vroeg stadium te oriënteren.

Overigens zal de Mededeling op 29-30 april a.s. in een zogenaamd Partnerschapsoverleg aan de orde komen. Het Partnerschapsoverleg werd geïntroduceerd bij de herziening van het LGO-besluit in 1990. Het omvat de Commissie, de betrokken lidstaten (naast Nederland zijn dat Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) en de autoriteiten van de LGO. Doel van het aanstaande Partnerschapsoverleg is een vrije discussie aan de hand van de Mededeling van de Commissie. Voor de Commissie is dit een gelegenheid om te onderzoeken hoe haar ideeën worden ontvangen, alvorens zij een ontwerp-besluit zal opstellen. Voor de betrokken lidstaten en de LGO vormt het partnerschapsoverleg een gelegenheid de ideeën van de Commissie te beïnvloeden in door hen gewenste zin.

Na het Partnerschapsoverleg zal de Mededeling in het kader van de 15 EU-lidstaten worden besproken. Op basis daarvan zal de Commissie in de loop van de zomer een ontwerp-LGO-besluit publiceren. Net zoals de mededeling zal ook het ontwerp-besluit via de gebruikelijke procedure van BNC-fiches aan uw kamer worden verzonden. De onderhandelingen over het ontwerp-besluit zullen vervolgens in de Algemene Raad plaats hebben.

In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Brief BUZA inzake procedure aanpassing LGO-Besluit '
Lees ook