Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Europa

Afdeling West-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 29 juni 1999
Kenmerk DEU-358/99
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Recente situatie t.a.v. proces-Òcalan
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Met verwijzing naar het daartoe strekkende verzoek namens de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, gedaan door het Lid van Uw Kamer Mevrouw de Boer d.d. 22 juni jongstleden, heb ik de eer U, ten vervolge op mijn brief d.d. 7 juni jongstleden, inzake de actuele stand van zaken in het proces tegen PKK-leider Òcalan als volgt te berichten.

Het proces tegen Òcalan is op 23 juni 1999 na een schorsing van twee weken hervat. Nadat eerder het Openbaar Ministerie zijn requisitoir had gehouden, waarin de doodstraf werd geëist, is het woord nu aan de verdediging. De rechter zal op 29 juni uitspraak doen. Tegen de uitspraak is hoger beroep mogelijk. Een eventueel doodvonnis dient in Turkije te worden bekrachtigd door het Parlement en tenuitvoerlegging geschiedt eerst na instemming van de President. Eén van de Turkse coalitiepartijen, de nationalistische MHP, heeft inmiddels reeds aangekondigd op daadwerkelijke tenuitvoerlegging van een eventueel doodvonnis te zullen aandringen. Tenuitvoerlegging heeft in Turkije sinds 1984 niet meer plaatsgevonden, omdat het Parlement sedertdien geen bekrachtiging aan dergelijke vonnissen heeft gegeven.

De Raad van Europa velt een in grote trekken positief oordeel over de procesgang. Ook de Regering signaleert een aantal positieve elementen in de procesgang tot dusverre. Zo is tijdens het proces internationale aanwezigheid mogelijk geweest, onder andere vanuit de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, Nederland enook andere EU-lidstaten. Positief is eveneens dat een van mijn hoofdbezwaren tegen de rechtsgang - dat ook gedeeld wordt door de Raad van Europa - namelijk de aanwezigheid in de rechtbank van een militaire rechter, inmiddels is weggenomen. Op 18 juni jongstleden heeft het Turkse Parlement een wetsontwerp aangenomen ten gevolge waarvan de aanwezigheid van een militaire rechter bij Staatsveiligheidsrechtbanken niet langer is toegestaan. Ook het proces-Òcalan zal verder, met directe ingang, uitsluitend onder verantwoordelijkheid van civiele rechters worden gevoerd. Dit is een indicatie voor Turkse ontvankelijkheid voor kritiek vanuit Europa.

Toch signaleer ik ook een aantal onvolkomenheden, welke opnieuw tevens worden aangegeven door de aanwezigen vanuit de Parlementaire Assemblee van Raad van Europa. Zo was de toegang van zijn advocaten tot Òcalan ontoereikend en waren bij de gelegenheden waar Òcalan wel met zijn advocaten kon spreken steeds - soms gemaskerde - militairen aanwezig. Positieve en negatieve elementen in de beoordeling van de rechtsgang zullen uiteraard culmineren in een oordeel over het op te leggen vonnis. Mocht de rechtbank de eis van het Openbaar Ministerie terzake volgen, dan zal Nederland, samen met zijn partners in de Europese Unie, uitdrukking geven aan de principiële bezwaren tegen de doodstraf. Mede daarom is de kwestie-Òcalan op 21 juni jongstleden in het Comité Politique door de Nederlandse vertegenwoordiger ter sprake gebracht - hetgeen al eerder ook op lager ambtelijk niveau was geschied. Daarbij werd de aandacht gevestigd op hogergenoemde tekortkomingen in de procesgang en is ervoor gepleit dat de Europese Unie het proces actief en nauwlettend blijft volgen en, indien de doodstraf zou worden uitgesproken, direct druk op Turkije zal uitoefenen om deze straf niet ten uitvoer te leggen. Hierover bestond eenstemmigheid in de Unie.

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.

Deel: ' Brief BUZA inzake proces-Òcalan '
Lees ook