Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter

van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 5 oktober 1999
Kenmerk DEU-574/99
Betreft Uw verzoek betreffende de omvang van de schade

in de regio in Turkije die door de aardbeving is

getroffen (Buza 53/99, d.d. 7 september 1999)

Zeer geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik U, conform Uw verzoek bij brief van 7 september jl., een overzicht aan van de schade die de aardbeving van 17 augustus in Turkije, volgens gegevens verstrekt door de Turkse regering, de VN en de Wereldbank, aanrichtte. Voorts wordt een overzicht gegeven van de hulpinspanning die - voor zo ver bekend - tot nu toe door (de lidstaten van) de Europese Unie en door Nederland aan Turkije is verstrekt dan wel toegezegd. Daarbij zijn de noodhulp- en de wederopbouw-inspanningen uitgesplitst.

Schade

Het dodental van de aardbeving in de Marmara-regio is inmiddels opgelopen tot ruim 15.600. Schattingen van het bureau voor de coòrdinatie van humanitaire aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA) en van de Wereldbank lopen op tot 120.000 verwoeste of zwaar beschadigde wooneenheden. De infrastructuur in het gebied is voor een belangrijk deel vernietigd, scholen zijn zwaar getroffen en ook de schade in de gezondheidssector is groot. De schade aan de energievoorziening, het milieu en de olie- en gassector is relatief beperkt gebleven. Zo wordt verwacht dat de getroffen Tupras-raffinaderij in december weer 50% van de productie kan leveren.

De Wereldbank schat de materiële schade op USD 3 tot 6,5 miljard, alsmede USD 2 miljard aan gederfde productie in 1999. De Turkse regering hanteert een schatting van de totale schade van USD 9 tot 13 miljard.

Noodhulp

EU

De internationale noodhulprespons bedroeg volgens gegevens van OCHA per 9 september jl. ca. USD 40 miljoen. Daarvan is een pakket van humanitaire hulpgoederen ad 4 miljoen euro toegezegd door de Europese Commissie. Voor wat betreft de bijdragen van EU-lidstaten volgt onderstaand een samenvatting voorzover deze zijn gemeld aan OCHA.

België: totale bijdrage van USD 1.590.000 waarvan USD 100.000 voor de Belgische landmacht en een bijdrage van USD 230.000 via het Belgische Rode Kruis. Tevens inzet van een hondenteam, militaire vliegtuigen, en levering van 40 ton medische goederen, dekens en twee vrachtwagens.

Denemarken: een reddingsteam met honden, een bijdrage van ca. USD
280.000 via het Deense Rode Kruis, en enkele honderden tenten.

Duitsland: USD 3.190.000, deels via het Duitse Rode Kruis en een aantal NGO's gekanaliseerd; voorts een brandweerteam en uitrustingen. Via het Duitse Rode Kruis is een bijdrage van USD 1.000.000 ter beschikking gesteld. Tevens is USD 225.000 aan UNICEF bijgedragen.

Finland: een bijdrage van ca. USD 800.000 deels via het Finse Rode Kruis, en zending van een reddingsteam, een medische coòrdinator en voedsel.

Frankrijk: drinkwater- en reddingsteams, alsmede een medisch team en medisch materieel.

Griekenland: een reddingsteam, alsmede brandbestrijdingsmateriaal waaronder een helikopter en medische teams inclusief materieel. Voorts
10 vliegtuigladingen hulpgoederen.

Ierland: een bijdrage van ca. USD 950.000, waarvan USD 270.000 via de Internationale Federatie van het Rode Kruis (IFRC).

Italië: USD 800.000 voor o.m. een reddingsteam met honden en eerste-hulpmateriaal, brandweermateriaal, medisch materiaal en artsen. Ook is een schip met o.m. een medisch team ter beschikking gesteld, 4 vliegtuigladingen met hulpgoederen, helikopters, een veldhospitaal, tenten en generatoren.

Luxemburg: bijdragen zowel bilateraal als via OCHA, het Rode Kruis, UNICEF en Artsen Zonder Grenzen-Luxemburg, in totaal voor ca. USD
1.390.000.

Oostenrijk: USD 460.000 aan de Turkse Rode Halve Maan en de Internationale Federatie van het Rode Kruis en Rode Halve Maan (IFRC). Voorts zijn reddingsteams, medische units en
drinkwater-zuiveringssystemen geleverd.

Portugal: een reddingsteam, alsmede medisch materieel en medicijnen.

Spanje: USD 1.450.000. Tevens is een reddingsteam, transportmiddelen een mobiel veldhospitaal en enkele duizenden tenten gezonden. De Spaanse luchtmacht heeft negen transporttoestellen ingezet.

Verenigd Koninkrijk: USD 2.130.000 aan materiaal en reddingsteams en een bijdrage van ca. USD 860.000, enkele honderden tenten.

Zweden: tenten, dekens en ander materieel, alsmede een reddingsteam, totaal ter waarde van USD 580.000. Bijdragen aan enkele non-gouvernementele organisaties.Ook zijn personen ter beschikking gesteld van het United Nations Disaster Assessment and Coordination Team (UNDAC).

Nederland

De Regering heeft een bijdrage van NLG 5 miljoen aan de Nationale Hulpactie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties geleverd - die overigens tot nu toe ruim NLG 55 miljoen heeft opgebracht.

Voorts is op de dag van de beving een bijdrage van NLG 750.000 toegezegd aan het Nederlandse Rode Kruis, die een dag later direct is aangewend voor het invliegen van goederen ter bestrijding van acute noden. Nederland heeft een search-and-rescue-team van vijf reddingshonden en acht begeleiders uitgezonden, alsmede additionele goederen zoals lijkenzakken en handschoenen ingevlogen (kosten ca. NLG
140.000).

Naar aanleiding van de brand in de olieraffinaderij bij Izmit zijn drie brandblusexperts en totaal 28,6 ton bluschemicaliën gestuurd (kosten ca. NLG 300.000). Mede door de Nederlandse bijdrage is een milieu- en gezondheidsramp in het gebied rond de raffinaderij voorkomen. Nederland heeft voorts 12 experts, pompen en ander materiaal voor het opruimen van olie gezonden (kosten ca. NLG
700.000).

Tussen 18 en 24 augustus 1999 zijn vijf vluchten uitgevoerd door de Koninklijke Luchtmacht voor het vervoer van de noodhulpgoederen en de experts.

De totale bijdrage vanuit de Nederlandse rijksoverheid in de vorm van noodhulpgoederen, expertise en geld voor noodhulp bedroeg ca. NLG 7,5 miljoen.

Wederopbouwhulp

De Wereldbank heeft inmiddels USD 300 miljoen voor Turkije gerealloceerd, onder meer voor herstel en bouw van huizen. Daarnaast zal de Bank tot USD 750 miljoen voor nieuwe zachte leningen ter beschikking stellen. Het IMF heeft een lening van USD 500 miljoen toegezegd.

EU

Nederland acht het zeker ook van belang dat de EU additionele middelen
- binnen de op de Europese Raad van Berlijn overeengekomen meerjarenramingen - inzet voor wederopbouw in Turkije.

Inmiddels zijn op de Algemene Raad van 13 september jl. de volgende besluiten genomen:


- de Raad stemde in met de voornemens van de Commissie om meer hulp te verschaffen en vroeg de Commissie e.e.a. snel in gang te zetten (de Commissie heeft de budgetautoriteiten inmiddels verzocht tot het beschikbaarstellen van 30 miljoen euro. Daarvan zal ca. 11 miljoen worden gebruikt voor humanitaire hulp, o.a. het winterklaar maken van tijdelijk onderdak, de rehabilitatie van scholen, van voorzieningen op medisch terrein en op het gebied van water en sanitatie. De andere helft zal worden aangewend voor reconstructieprojecten);


- de Raad wenste op korte termijn te bezien of nieuwe en substantiële hulp voor wederopbouw kan worden verschaft via de Europese Investerings-Bank (ad 500 miljoen euro), macro-financiële hulp en MEDA-II-fondsen;


- de twee verordeningen voor de Europese Strategie (totaal 150 miljoen euro) moeten zo snel mogelijk worden aangenomen, mede met het oog op het verlichten van de bredere economische gevolgen van de aardbeving. Het Europees Parlement wordt opgeroepen om zo snel mogelijk daaraan mee te werken.

Enkele EU-lidstaten vullen deze inspanning aan met bilaterale bijdragen op het gebied van wederopbouw. De besluitvorming daarover is echter nog in geen enkele hoofdstad afgerond.

Nederland

Met het oog op de omvang van de catastrofe in Turkije heeft Nederland ook direct ingezet op substantiële wederopbouwhulp voor Turkije - met name via EU en Wereldbank, maar ook bilateraal. Voor wat betreft reconstructie-inspanningen van Nederlandse zijde kan o.a. gemeld worden dat overleg plaatsvindt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over mogelijkheden voor wederopbouw-programma's met lokale overheden. Daarvoor kunnen fondsen worden vrijgemaakt binnen het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid. Nederland heeft onder meer expertise te bieden op het terrein van het opstellen/oefenen van rampenplannen, het monitoren van bouwvoorschriften en op het gebied van stadsinrichting.

Ook de Nederlandse ambassade te Ankara en het Nederlandse Consulaat-Generaal te Istanbul hebben eenmalig extra budgetten toegewezen gekregen waarmee lokale projecten in gang gezet kunnen worden.

Minister van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Brief BUZA inzake schade door aardbeving Turkije '
Lees ook