Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Personenverkeer Migratie en Consulaire Zaken

Afdeling Consulair-Maatschappelijke Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 5 juli 1999 Behandeld door mw. J.G.L. Reesink Kenmerk DPC/CM/ar Telefoon 070-3484770/4776
Blad /2 Fax 070-3485256
Bijlage(n) E-mail
Betreft Strafproces Schotland van de heren Hoekstra en

Van Rijs (3X)
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Per brief van 18 juni 1999, kenmerk BuZa-99-363, zond de griffier van uw commissie mij de brief van de in Schotland gedetineerde L. Hoekstra met het verzoek daarop een reactie te geven. Aan dat verzoek voldoe ik gaarne.

Voor een goed begrip schets ik allereerst kort de voorgeschiedenis.

Op 29 juli 1996 werd de heer L. Hoekstra, samen met de heer J. van Rijs, diens zoon

R. van Rijs en neef H. van Rijs, door de Schotse douane gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij handel in verdovende middelen. Bij deze arrestatie kwam een douanier om het leven.

In maart 1997 werd de heer Hoekstra in eerste instantie veroordeeld tot 14 jaar evenals de heer J. van Rijs. De heren R. en H. van Rijs werden veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Zij werden in het proces bijgestaan door toegewezen advocaten maar wensten niet langer van hun diensten gebruik te maken, daar zij van mening waren dat deze advocaten incapabel waren.

De vier Nederlanders hebben een beroepsprocedure aangespannen tegen de schuldbevinding en het vonnis. De hoorzitting is voorzien voor 7 juli aanstaande.

Naar aanleiding van de brief van 28 mei 1999 van de heer L. Hoekstra, welke ik al in een eerder stadium ontving, heb ik de Nederlandse ambassadeur in Londen om opheldering verzocht. De ambassadeur laat in een eerste reactie weten dat Queen's Counsels zich zonder meer kunnen terugtrekken uit een zaak om een andere baan te aanvaarden.

Met het oog op de eventuele consequenties van e.e.a. voor de betrokken gedetineerden heb ik de ambassadeur verzocht een diepgaand onderzoek in te stellen naar de gang van zaken.

Ik zal u van het resultaat van dit onderzoek te zijner tijd op de hoogte stellen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Deel: ' Brief BUZA inzake strafproces Schotland Hoekstra/Van Rijs '
Lees ook