Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Europa

Afdeling Oost-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 12 oktober 1999
Kenmerk DEU-593/99
Blad /2
Bijlage(n) -
Betreft Tsjetsjenië

Zeer geachte voorzitter,

Ten vervolge op mijn brief aan U van 27 september jl. en met verwijzing naar het ordedebat van 5 oktober jl. inzake Tsjetsjenië kan ik berichten dat de Nederlandse positie met betrekking tot deze kwestie zowel in de EU als in de OVSE duidelijk naar voren is gebracht. Nederland heeft in deze fora zijn grote bezorgdheid geuit over de gevaarlijke, destabiliserende werking van dit conflict op de Kaukasus, de proportionaliteit van de inzet van Russische militaire middelen, alsook over de humanitaire gevolgen voor de talloze vluchtelingen.

Op Nederlands initiatief heeft vervolgens de EU in Moskou op 30 september jl. een demarche bij de Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken Goessarov uitgevoerd, waarin hogergenoemde zorgen zijn overgebracht. Het onderwerp Tsjetsjenië, mede op Nederlands verzoek, uitgebreid aan de orde gekomen tijdens de EU-Rusland troijka van ministers van buitenlandse zaken op 7 october j.l. De EU heeft bij die gelegenheid haar grote zorg uitgesproken over het risico van escalatie in de regio, over de middelen die de Russische regering aanwendt in de oorlog en over de verslechterende humanitaire situatie in de regio. Aangedrongen werd op een politieke oplossing door middel van dialoog en respect voor de mensenrechten. De EU bood humanitaire hulp aan via ECHO waarbij aangedrongen werd op ongehinderde toegang voor hulporganisaties tot de vluchtelingen. Minister Ivanov erkende dat alleen een politieke oplossing uiteindelijk een oplossing voor de problemen in de regio zal bieden.

In dit stadium is buitenlandse bemiddeling niet nodig, aldus Ivanov. Rusland wil voorrang geven aan terrorismebestrijding. Hiertoe was de instelling van een beperkte veiligheidszone noodzakelijk. Ivanov zei humanitaire hulp te verwelkomen en buitenlandse NGO's toe te laten in het gebied maar hun veiligheid was een probleem.

Tijdens de EU-Rusland topontmoeting met premier Poetin op 22 october a.s. in Helsinki zal de verontrusting van de EU wederom worden overgebracht. In de Algemene Raad van 11 oktober j.l. heb ik opnieuw de belangrijke rol van de OVSE benadrukt en erop aangedrongen dat de EU unisono met de VS optrekt in deze kwestie. In een verklaring spreekt de EU grote zorg uit over de verslechterende situatie in de regio, met name voor de vluchtelingen, en dringt zij aan op een vreedzame oplossing door middel van politieke dialoog tussen de partijen, met betrokkenheid van de internationale gemeenschap waaronder de OVSE.

Binnen de OVSE houdt Nederland de kwestie Tsjetsjenië op de agenda van het EU- en NAVO-overleg, van de Permanente Raad, en van het Forum voor Veiligheidssamenwerking. Het Noorse OVSE-voorzitterschap bracht op Nederlands aandringen in de Permanente Raad verslag uit van politieke consultaties die onlangs te Moskou zijn gehouden. Rusland heeft inmiddels aangekondigd op korte termijn bijzonderheden bekend te zullen maken over het militaire optreden in de Kaukasus op basis van het Weens Document en het Verdrag betreffende conventionele strijdkrachten in Europa, dat verplicht tot melding van troepenconcentraties groter dan 9000 man. Een bemiddelingsrol voor de OVSE-missie in Tsjetsjenië (tijdelijk gevestigd te Moskou) is door de Russische minister van Buitenlandse Zaken afgewezen. Voor het inroepen van andere OVSE-instrumenten, zoals het vragen van opheldering onder het Berlijn-mechanisme of onder de Gedragscode voor politiek-militaire aspecten van veiligheid, zijn wij met partners in overleg.

In de NAVO is weliswaar de door Rusland in verband met Kosovo opgeschorte samenwerking in het kader van de PGR weer hervat, maar de discussie beperkt zich thans, op verzoek van Rusland, tot de situatie in het voormalig Joegoslavië, met name Kosovo. Met Rusland is onder het Partnerschap voor Vrede geen individueel samenwerkingsprogramma gesloten.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Deel: ' Brief BUZA inzake Tsjetsjenië '
Lees ook