Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Verenigde Naties

Afdeling Politieke en Veiligheidszaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 1 februari 1999
Kenmerk 99/DVN-PZ/004
Blad 1/10
Bijlage(n) 1
Betreft Werkzaamheden Veiligheidsraad / januari 1999

Zeer geachte Voorzitter,

In de brief waarin de algemene beleidsvoornemens voor het Veiligheidsraad-lidmaatschap werden uiteengezet (kenmerk: 98/DVN-PZ/064 d.d. 20 november 1998) is ook toegezegd Uw Kamer te informeren over de feitelijke werkzaamheden van de Raad. Het voornemen bestaat zulks te doen door middel van een maandelijks verslag, waarvan dit het eerste is. Deze reguliere overzichten, die ik U mede namens mijn collega voor ontwikkelingssamenwerking doe toekomen, zullen waar nodig worden aangevuld met rapportages over specifieke onderwerpen.

Daarnaast wordt Uw Kamer ingelicht over het maandprogramma van de Raad. Dat programma komt aan het begin van iedere maand tot stand onder verantwoordelijkheid van de Voorzitter van die maand. Het lijkt van belang Uw Kamer daarover zo snel mogelijk te berichten, hetgeen betekent dat het U door toedoen van de griffie bereikt in de vorm waarin het, meestal rond de 2e of 3e werkdag van elke maand, in New York wordt vastgesteld. Dat betekent ook dat het maandprogramma nogal summier, en onvermijdelijk - gezien de taak van de Veiligheidsraad - ook onvolledig zal zijn. Meestal is per voorgenomen vergadering niet meer bekend dan dat het gaat om bespreking van een rapport van de Secretaris-Generaal (dat zelden eerder dan daags tevoren beschikbaar is), verlenging van een mandaat dan wel slechts bespreking van een situatie in een bepaald land. Documentatie, en zeker tijdige documentatie, is in de Veiligheidsraad een schaars goed. Waar die beschikbaar of verwachtbaar is, zal die uiteraard bij de maandagenda worden aangekondigd.

Ik meen dat Uw Kamer met inachtneming van deze beperkingen zo goed mogelijk in staat wordt gesteld de werkzaamheden van de Veiligheidsraad te volgen.

ALGEMEEN

De Veiligheidsraad werd in januari voorgezeten door Brazilië. De agenda van de Raad werd beheerst door ontwikkelingen in Afrika en door de discussies over UNSCOM/Irak. Een groot aantal onderwerpen werd gedurende de maand alsnog aan de agenda toegevoegd, waaronder Irak, Haïti en Ethiopië-Eritrea.

Nederland heeft actief bijgedragen aan de werkzaamheden van de Raad en heeft bij diverse gelegenheden inhoud kunnen geven aan de voorgenomen integrale benadering bij de vervulling van het
Veiligheidsraad-lidmaatschap. Zo werd bij debatten over Afghanistan, de mandaatsverlenging van de waarnemersmissie in Georgië, de situatie in Angola en die in Sierra Leone, alsmede bij de briefing van het Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) door Nederland nadruk gelegd op mensenrechten en humanitaire aspecten. Voorts werd onder meer bij het onderwerp Centraal-Afrikaanse Republiek aandacht gevraagd voor "post-conflict peacebuilding".

Ook bij andere aangelegenheden heeft Nederland een duidelijke eigen inbreng gehad. Verstrekking van informatie en transparantie kreeg in de eerste maand van het lidmaatschap eveneens de nodige aandacht. Onder meer schreven Nederland en Slovenië een gezamenlijke brief aan de Voorzitter van de Veiligheidsraad met het verzoek de door UNSCOM vervaardigde rapporten ter beschikking te stellen aan alle lidstaten van Verenigde Naties. Op het terrein van sancties werd door de Veiligheidsraad in januari reeds een nota vervaardigd welke praktische voorstellen bevat om het werk van de sanctie-comités te verbeteren en ongewenste neven-effecten te voorkomen.

Het lidmaatschap van de Veiligheidsraad brengt een aantal extra verplichtingen met zich mee. Zo is Nederland, op dringend verzoek van bondgenoten, belast met het Voorzitterschap van het sanctiecomité Irak. Daarnaast zal Nederland ook het vice-voorzitterschap van de sanctiecomités Somalië en Kosovo bekleden. Voorts is Nederland er - evenals Canada - in geslaagd toe te treden tot de "New York Coordinating and Drafting Group" (CDG). Dit belangrijke voorportaal voor VR-besluitvorming over voormalig Joegoslavië, is recent voortgekomen uit de CCP ("Consultative and Coordinating Process in New York on the work relating to the Contact Group"), een sinds enkele jaren in New York opererend informeel overlegorgaan over het voormalig Joegoslavië. De overige leden van de CDG zijn de Contactgroepleden: de Verenigde Staten, Russische Federatie, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië.

AFRIKA

Angola

De zorgwekkende ontwikkelingen in Angola, waarbij ook VN-slachtoffers te betreuren vielen, plaatsten dit onderwerp enkele malen op de agenda van de Raad.

Op 12 januari werd bij consensus een resolutie aanvaard waarin het neerhalen van twee VN-vliegtuigen wordt veroordeeld en waarbij partijen, en wel met name UNITA, worden opgeroepen medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de oorzaak van deze incidenten.

Controversiëler waren de conclusies van het rapport van de Secretaris-Generaal waarin werd vastgesteld dat aan de voorwaarden voor een zinvolle vredeshandhavende rol van de VN-macht MONUA in Angola niet langer wordt voldaan. Daarom werd door hem voorgesteld MONUA op korte termijn af te bouwen en het mandaat, dat eind februari afloopt, niet te verlengen. Een Speciale Gezant zou vanuit New York contacten moeten onderhouden met alle partijen, alsmede met de Veiligheidsraad.

Nederland heeft zich, evenals de andere leden van de Raad, verzet tegen de volledige terugtrekking van de VN uit Angola en heeft voorgesteld om in ieder geval de Speciale Gezant in Luanda te stationeren en een minimale VN-presentie aldaar te handhaven (waakvlam-functie). Dit onder meer met het oog op de coòrdinatie van internationale hulpinspanningen, het volgen van de mensenrechtensituatie en het eventuele faciliteren van overleg tussen de strijdende partijen. Nederland zal de bestaande omvangrijke financiële steun aan humanitaire hulpprogramma's in Angola waar mogelijk voortzetten.

Burundi

Assistent Secretaris-Generaal Fall verzorgde op 19 januari jl. een briefing voor de Veiligheidsraad over de huidige ontwikkelingen in Burundi. De confrontaties tussen regeringstroepen en rebellen waren in hevigheid toegenomen. Burundese strijders zouden zowel aan de zijde van Kabila als aan rebellenzijde zijn betrokken in het conflict in de DR Congo. Desondanks bleef het Arusha-vredesproces er redelijk hoopvol uitzien, aldus Fall.

Desgevraagd meldde Fall dat min of meer aan de voorwaarden was voldaan voor opheffing van de regionale sancties (na de machtsgreep van Buyoya in juli 1996 ingesteld door Oeganda, Tanzania en Kenia tegen Burundi). Nederland heeft zich in deze kwestie altijd op het standpunt gesteld dat eventuele opheffing/opschorting daarvan een zaak van de direkt betrokken landen is.

De Veiligheidsraad heeft een persverklaring afgegeven waarin o.a. wordt opgeroepen tot onmiddellijke stopzetting van de 'terrorisering van de burgerbevolking', steun wordt uitgesproken voor het Arusha-vredesproces en de internationale gemeenschap wordt opgeroepen om het vredesproces van de nodige middelen te blijven voorzien.

Centraal-Afrikaanse Republiek

In december jl. besloot de Secretaris-Generaal af te zien van de voorziene afbouw van MINURCA, de VN-vredesoperatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Oorspronkelijk was voorzien dat het mandaat van deze vredesoperatie eind februari zou worden beëindigd. De Secretaris-Generaal is van oordeel dat de huidige situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek beëindiging van deze vredesoperatie nog niet toelaat. Tijdens een briefing zette het Secretariaat de redenen hiervoor uiteen, enwerd aangekondigd dat de Secretaris-Generaal een Speciale Gezant naar de Centraal-Afrikaanse Republiek zou afvaardigen. Deze zou moeten onderzoeken of de betrokken partijen zich houden aan het 'Nationale Verzoeningspact' en de Bangui akkoorden, en de Raad moeten informeren over de wenselijkheid van een verlenging van het mandaat.

Nederland deelt vooralsnog de opvattingen van de Secretaris-Generaal en heeft naar voren gebracht dat mede met het oog op een "post-conflict peacebuilding" verdere betrokkenheid van een VN-vredesmacht wenselijk lijkt. Nederland is, in afwachting van de terugkeer van de Gezant van de Secretaris-Generaal, van oordeel dat een verlenging van het mandaat van MINURCA tot na de presidentsverkiezingen van dit jaar serieuze overweging verdient. In de onderhandelingen over een ontwerp-resolutie terzake wordt door Nederland ook gewezen op de samenhang tussen ontwikkeling en stabiliteit.

Democratische Republiek Congo

Op 13 januari verzorgde Assistent Secretaris-Generaal Prendergast een briefing voor leden van de Veiligheidsraad over militaire, humanitaire en politieke aspecten van het conflict in de DR Congo. De ogenschijnlijke verdere internationalisering van het conflict door de betrokkenheid van de Centraal-Afrikaanse Republiek en Burundi (hetgeen door de betrokken regeringen wordt ontkend) is verontrustend. De betrokken partijen sturen schijnbaar onverminderd aan op een militaire oplossing van het conflict.

Ook de humanitaire en mensenrechtensituatie is zorgwekkend. Hulpverlenings-activiteiten kunnen echter eerst worden ontplooid nadat aan een drietal mimimumvoorwaarden is voldaan (veiligheidsgaranties, teruggave van in beslag genomen goederen en volledige toegang). Een positief signaal is echter de aankondiging door Kabila in december jl. om binnen twee maanden het

verbod op politieke activiteiten op te heffen, Speciaal Mensenrechten Rapporteur Gareton volledige toegang te verschaffen en oproepen tot etnische haat te staken.

Prendergast suggereerde dat na een eventuele overeenkomst mogelijk een Vredesmacht naar het gebied zou kunnen worden gezonden. In dit geval zou een Speciale Vertegenwoordiger dienen te worden benoemd die de implementatie van een overeenkomst kan helpen bevorderen.

De Veiligheidsraad sprak in een verklaring aan de pers onder andere verontwaardiging uit over het bloedbad in Makobola en eiste een internationaal onderzoek.

Nederland maakt tezamen met de P-5, België en Canada deel uit van een klankbordgroep die het VN-secretariaat vrijblijvend adviseert over de mogelijke modaliteiten van een eventuele VN-operatie in de DRCongo. Nederland heeft op dit moment grote twijfels over de praktische uitvoerbaarheid van een

VN-operatie onder de gegeven (oorlogs-)omstandigheden in verband met de uitgestrektheid van het conflictgebied en de enorme complexiteit van het conflict. Het is derhalve noodzakelijk dat eerst het mandaat van een eventuele operatie duidelijk gedefinieerd wordt, zodat de VR zich over een specifiek plan kan buigen.

Ethiopië/Eritrea

Op 22 januari verzorgde Assistent Secretaris-Generaal Fall een briefing over het conflict tussen Ethiopië en Eritrea. Vervolgens werd door de Voorzitter van de Veiligheidsraad een verklaring voor de pers uitgesproken. In deze verklaring werd zorg geuit over de voortgaande militaire opbouw van beide landen, werd steun uitgesproken voor de voorstellen van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid als basis voor gesprekken tussen beide landen en werd een dringende oproep gedaan gehoor te geven aan de voorstellen.

Op 29 januari werd op Amerikaans initiatief een resolutie over het conflict tussen Ethiopië en Eritrea aangenomen. Deze resolutie bevatte grofweg dezelfde elementen als de verklaring van de week ervoor. Verder werd de beslissing van de Secretaris-Generaal verwelkomd om diens Speciale Gezant Sahnoun naar de regio te sturen ter ondersteuning van de OAE inspanningen. Deze reis zal van 1 tot 6 februari plaatsvinden. Ook werd Eritrea opgeroepen (mede naar aanleiding van Nederlandse interventie hierover) om net als Ethiopië de OAE-voorstellen te accepteren als basis voor een vreedzame oplossing van het geschil.

Sierra Leone

Op 7 januari werd een voorzittersverklaring aangenomen over de situatie in Sierra Leone. De Veiligheidsraad sprak grote zorg uit over de aanvallen van de rebellen in Freetown en betuigde steun aan de democratisch gekozen regering Kabbah. Nederland deelde deze zorg volledig. Het verlenen van steun aan de rebellen werd veroordeeld. De Raad verwelkomde de pogingen van President Kabbah om het conflict op te lossen en onderschreef de aanpak zoals uiteengezet in het slotdocument van de bijeenkomst in Abidjan, eind december 1998, van het Comité van Zes van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS). Ook werd verontrusting geuit over de humanitaire consequenties van de escalatie van de gevechten en werd lof uitgesproken aan het adres van de "ECOWAS Monitoring Group" (ECOMOG).

Op 12 januari werd, mede op basis van het Rapport van de Secretaris-Generaal over de VN-waarnemersmissie in Sierra Leone, UNOMSIL, Resolutie 1220 aangenomen, waarin het mandaat van UNOMSIL werd verlengd tot 13 maart 1999. In de resolutie werd de Voorzittersverklaring van 7 januari nogmaals herhaald en bevestigd. Het aantal militaire waarnemers zal worden teruggebracht. Een klein aantal zal in Conakry (Guinee) verblijven en terugkeren naar Sierra Leone zodra de omstandigheden dat toelaten. Op 5 maart zal de Secretaris-Generaal een voortgangsrapport uitbrengen.

Op 22 januari gaven Onder-Secretaris-Generaal Miyet en zijn collega Vieira de Mello een kort overzicht van de situatie in Sierra Leone. Vervolgens werd op Gambiaans verzoek een verklaring aan de pers afgelegd waarin de Voorzitter namens de voltallige Raad wederom grote zorg over de situatie in Sierra Leone uitsprak.

Westelijke Sahara

Het aangekondigde rapport van de Secretaris-Generaal over de VN-vredesoperatie in de Westelijke Sahara (MINURSO) was niet tijdig beschikbaar. Gezien het feit dat het mandaat van deze operatie 31 januari afliep, besloot de Veiligheidsraad over te gaan tot een zogenaamde noodverlenging tot 11 februari a.s. Op 28 januari jl. is het rapport van de Secretaris Generaal verschenen. De Secretaris-Generaal beveelt in zijn rapport aan het mandaat van MINURSO voor een relatief korte periode (vier weken), te verlengen tot
28 februari 1999. Dit in de verwachting dat gedurende deze vier weken verdere consultaties succesvol zullen zijn, en een alomvattende overeenkomst kan worden bereikt, zodat het identificatie-proces spoedig hervat kan worden. Mochten ten tijde van het volgende rapport van de Secretaris-Generaal de vooruitzichten voor inwerkingtreding van het pakket niet zijn verbeterd, dan zal de Secretaris-Generaal zijn Gezant vragen opnieuw een oordeel te geven over de situatie en de uitvoerbaarheid van het MINURSO-mandaat. De Secretaris-Generaal zal gedurende de komende vier weken de Veiligheidsraad op de hoogte houden van de voortgang van de besprekingen.

MIDDEN-OOSTEN

Irak

De Veiligheidsraad heeft de afgelopen maand bij verschillende gelegenheden de situatie in Irak besproken. Zoals ik in mijn brief van
19 januari jl. heb aangegeven, is de Nederlandse inzet gericht op het herstel van de eenheid van de Raad op basis van drie met elkaar samenhangende dimensies, het inspectie-regime, het sanctie-regime en de verbetering van de humanitaire situatie.

Hoewel de tegenstellingen op een aantal terreinen nog zeer groot zijn, bereikte de Raad op 30 januari overeenstemming over de oprichting van drie panels, waarmee een eerste stap gezet die zou kunnen leiden tot een zeker herstel van de eenheid binnen de Raad. De panels dienen een technische evaluatie uit te voeren van resp. de stand van zaken betreffende de ontwapening van Irak, van de humanitaire situatie en van de kwesties van de Koeweitse krijgsgevangenen en het gestolen Koeweitse bezit. De panels zullen onder leiding staan van de Permanente vertegenwoordiger van Brazilië, die in nauw overleg met de Secretaris Generaal en de Voorzitter van de Veiligheidsraad consultaties over samenstelling en werkwijze zal voeren. Aan het panel dat de ontwapening gaat onderzoeken zal o.a. worden deelgenomen door UNSCOM. Uiterlijk 15 april zullen de panels hun bevindingen en aanbevelingen aan de Veiligheidsraad moeten overleggen. De door de Veiligheidsraad voorgestane benadering is vervat in een notitie aan Secretaris-Generaal.

Tijdens de consultaties is van Nederlandse zijde benadrukt dat pas na een effectieve vaststelling door inspecties dat Irak niet meer de beschikking heeft over massavernietigingswapens, een overgang naar een "ongoing monitoring and verification" (OMV)-systeem mogelijk kan worden. Een stringent OMV-systeem,inclusief indringende inspecties, zal nodig zal zijn teneinde te verzekeren dat Irak niet weer in staat zal zijn massavernietigingswapens te ontwikkelen.

Nederland poogt in het Sanctiecomité Irak, waarvan ons land het Voorzitterschap bekleedt, onder meer initiatieven te nemen ter stroomlijning van de goedkeuringsprocedures. Inmiddels zijn de eerste goedkeuringen verstrekt voor de leveringen van reserve-onderdelen voor de Iraakse olie-industrie.

Zuid-Libanon

Op 28 januari werd het mandaat voor UNIFIL, de VN-vredesmacht in Zuid Libanon, wederom met zes maanden verlengd. Hoewel het op grond van de Israëlische bezetting van Zuid-Libanon nog steeds niet mogelijk is voor UNIFIL om haar mandaat volledig uit te voeren blijft UNIFIL een belangrijke rol spelen bij de stabiliteit in de regio. Nederland heeft derhalve verlenging van het mandaat gesteund.

EUROPA

Kosovo

Op 7 januari jl. besprak de Veiligheidsraad naar aanleiding van een rapport van de Secretaris-Generaal de naleving van de Kosovo-resoluties.

De Veiligheidsraad onderschreef de conclusies van de Secretaris-Generaal dat de problemen in Kosovo alleen door onderhandelingen van de direct bij het conflict betrokken partijen kunnen worden opgelost, dat de toestand in Kosovo snelle actie vereist en dat de ontplooiing van de Kosovo Verificatie Missie (KVM) inmiddels een stabiliserend effect heeft, reden waarom spoedige voltooiing van die ontplooiing wenselijk is.

Op 19 januari heeft de Veiligheidsraad in een Presidentiële Verklaring de moord in Racak op 45 ongewapende Kosovo-Albanezen, waaronder vrouwen en een kind, veroordeeld. Ook veroordeelde de Raad het - inmiddels bevroren - besluit van de FRJ om het hoofd van de KVM-missie, Walker, als persona non grata het land uit te zetten.

In een Presidentiële Verklaring heeft de Veiligheidsraad de conclusies van de ministeriële bijeenkomst van de Contactgroep in Londen op 29 januari 1999 verwelkomd en ondersteund. De Raad roept de betrokken partijen op zich volledig te houden aan deze conclusies die voorzien in een kader en tijdspad voor een politieke oplossing.

Prevlaka

Op 14 januari verlengde de Veiligheidsraad per resolutie S/1999/1222 het mandaat van de VN-waarnemersmissie in Prevlaka (voormalig Joegoslavië) tot 15 juli 1999. De United Nations Mission of Observers in Prevlaka (UNMOP) speelt een belangrijke rol omdat het door Kroatië en de FRJ betwiste schiereiland van strategisch belang is voor beide partijen. Ook Nederland hecht vooralsnog grotewaarde aan de blijvende aanwezigheid van deze kleine waarnemersmissie. In de betreffende resolutie worden alle betrokken partijen tevens opgeroepen om tweemaandelijks aan de Secretaris-Generaal te rapporteren over de voortgang van de onderhandelingen.

Georgië

Op voorstel van de Secretaris-Generaal is het mandaat van de United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG) met zes maanden verlengd. In zijn jongste rapport over Abchazië, Georgië, constateerde de Secretaris-Generaal dat politieke vooruitgang zeer traag verloopt maar dat er in ieder geval dialoog gaande is, waardoor de kans op het opnieuw oplaaien van geweld is verminderd. Wel is de vluchtelingensituatie wederom nijpend. UNOMIG functioneert goed en de veiligheid van UNOMIG wordt niet (meer) bedreigd.

Nederland hecht groot belang aan deze vredesmacht vanwege het stabiliserende effect dat hiervan uitgaat. Nederland heeft gepleit voor meer aandacht voor de sociaal-economische situatie in met name Abchazië en heeft aangegeven dat grote prioriteit moet worden gegeven aan de situatie van vluchtelingen.

AZIË

Afghanistan

Op 21 januari gaf de Speciale Gezant van de Secretaris-Generaal, Lakhdar Brahimi, een briefing aan de Veiligheidsraad over de humanitaire, militaire en politieke situatie in Afghanistan. De Voorzitter van de Veiligheidsraad legde na afloop een persverklaring af waarin bezorgdheid wordt geuit over het voortduren van het Afghaanse conflict. Partijen worden opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en tot hervatting van de onderhandelingen met als doel de vorming van een breedgedragen regering.

Nederland sprak zorg uit over de discriminatie van meisjes en vrouwen en andere mensenrechtenschendingen, een element dat werd overgenomen in de persverklaring. Op Nederlands verzoek werd tevens verzocht om spoedige uitvoering van het onderzoek naar de massamoorden van krijgsgevangenen in Mazar-i-Sharif in mei 1997. Voorts werd door de persverklaring bij de Taliban aangedrongen op volledige medewerking aan veiligheidsgaranties voor alle internationale en humanitaire werkers als voorwaarde voor (hervatting van) hulpactiviteiten in Afghanistan.

LATIJNS-AMERIKA

Haïti

Op 19 januari werd de Veiligheidsraad door het Secretariaat geïnformeerd over de ontwikkelingen in Haïti. Na deze bijeenkomst sprak de Voorzitter van deVeiligheidsraad een verklaring aan de pers uit waarin onder andere aan de voortdurende bezorgdheid over de situatie in Haïti uiting werd gegeven. Ook werd de hoop uitgesproken dat zo spoedig mogelijk de weg wordt vrijgemaakt voor eerlijke en vrije verkiezingen.

Na consultaties van de zogenaamde groep van Vrienden van Haïti met onder meer de Speciale Vertegenwoordiger Secretaris-Generaal voor Haïti zullen de ontwikkelingen in Haïti binnenkort opnieuw in de Veiligheidsraad aan de orde worden gesteld.

ANDERE ONDERWERPEN - WERKMETHODES

OCHA-briefing

De Veiligheidsraad ontving op 21 januari in een openbare zitting een briefing van de Emergency Relief Coordinator van het UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Vieira de Mello.

Nederland heeft deze gelegenheid aangegrepen om een integrale aanpak van conflictbeheersing en veiligheid te bepleiten. Diplomatieke, politieke en militaire maatregelen zouden moeten worden aangevuld met economische, humanitaire en ontwikkelingsaspecten van conflictbeheersing. Humanitaire hulp dient evenwel niet te worden ingezet als vervanging van een politieke aanpak van het achterliggende probleem.

De Mello noemde als belangrijkste taken voor de Veiligheidsraad het veiligstellen van de toegang van humanitaire organisaties tot mensen in nood, bevorderen van neutrale berichtgeving door de media en het ontwerpen van "smart sanctions" die vooral zijn gericht op de leiders en de burgerbevolking ontzien. Diverse delegaties vroegen om intensievere voorlichting over humanitaire acties en meenden dat de Veiligheidsraad een grotere rol op humanitair gebied zou moeten spelen.

Verbetering werkmethodes sanctie-comités

Op basis van voorbereidend werk door de Voorzitters van de Sanctie-comités werd door de Veiligheidsraad deze maand reeds een "Note by the President of the Security Council on the work of the sanctions committees" vastgesteld. Deze nota bevat een aantal praktische voorstellen die kunnen worden gebruikt om het werk van de sanctie-comités te verbeteren. De nota richt zich met name op het voorkomen van ongewenste neveneffecten van sancties en de feitelijke implementatie van sancties. Nederland zal zich met name blijven inzetten voor voortzetting van de discussie over meer gerichte sancties.

Aangehecht treft U een overzicht aan van acties van de Veiligheidsraad en mondelinge uitspraken van de voorzitter van de Veiligheidsraad aan de pers.

Ik ben voornemens U gedurende het Nederlandse lidmaatschap van de Veiligheidsraad maandelijks van een verslag conform bovenstaande opzet te voorzien. Zodra de consultaties van het Canadese Voorzitterschap zijn afgerond en de agenda en het werkprogramma over februari beschikbaar zijn, zullen deze U faxgewijs toegaan.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

_________________________________________________________________

ACTIES VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

&

MONDELINGE UITSPRAKEN VOORZITTER AAN DE PERS

januari 1999

Regio

Agendapunt

Actie

Nummer

Datum
AFRIKA Angola persverklaring door voorzitter VR 4-1-1999 Angola resolutie S/1999/1221 12-1-1999
Sierra Leone - presidentiële verklaring


- resolutie met mandaatsverlenging UNOMSIL


- briefing door secretariaat en persverklaring door Voorzitter VR S/PRST/1999/1 S/1999/1220 7-1-1999


12-1-1999


22-1-1999

Burundi persverklaring door voorzitter VR 19-1-1999 Angola presidentiële verklaring S/PRST/1999/3 21-1-1999 Ethiopië/Eritrea - briefing door secretariaat en persverklaring door voorzitter VR


- resolutie

S/1999/1226

22-1-1999


29-1-1999
Westelijke Sahara resolutie 1224
EUROPA Prevlaka resolutie met mandaatsverlenging UNMOP S/1999/1222
14-1-1999
Kosovo persverklaring door voorzitter VR 18-1-1999 Kosovo presidentiële verklaring S/PRST/1999/2 19-1-1999 Kosovo presidentiële verklaring S/PRST/1999/5 29-1-1999 Georgië/Abchazië resolutie met mandaatsverlenging UNOMIG S/1999/1225
28-1-1999
AZIE Afghanistan persverklaring door voorzitter VR 21-1-1999 LATIJNS- AMERIKA Haiti briefing door Secretariaat en persverklaring door voorzitter VR 19-1-1999
MIDDEN-OOSTEN Libanon resolutie met mandaats-verlenging UNIFIL, voorzittersverklaring S/1999/1223

S/PRST/1999/4

28-1-1999
DIVERSEN OCHA persverklaring door voorzitter VR 21-1-1999

Deel: ' Brief BUZA inzake werkzaamheden Veiligheidsraad '
Lees ook