Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

DEU

Midden-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 16 april 1999
Kenmerk DEU-214/99
Blad /4
Bijlage(n)
Betreft Kosovo

Zeer geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld tijdens het ordedebat van 15 april jl. informeren wij u mede namens onze collega voor Ontwikkelingssamenwerking met deze brief over de laatste ontwikkelingen inzake Kosovo.

De Regering betreurt ten zeerste het tragische incident op 14 april jl., waarbij een NAVO-aanval op een konvooi in Kosovo heeft geleid tot burgerslachtoffers.

Deze actie heeft plaatsgevonden in de nabijheid van Djakovica. Uit voorlopig onderzoek van de NAVO is gebleken dat de betrokken F-16 piloot kort tevoren over een gebied is gevlogen waarbij hij verschillende dorpen in brand zag staan. Hij trok hieruit de conclusie dat er sprake was van een etnische zuiveringsoperatie van de FRJ-strijdkrachten. Vervolgens zag hij, naar het zuiden vliegend, een konvooi rijden van naar zijn overtuiging militaire voertuigen en concludeerde dat het hier om een militaire colonne ging, die verantwoordelijk was voor de eerder gesignaleerde branden. Hij besloot vervolgens twee laser-geleide bommen af te werpen op de voorste voertuigen. Later is gebleken er dat er sprake was van een gemengde colonne van burgers (vluchtelingen) en militaire voertuigen.

De NAVO doet er alles aan om dergelijke tragische voorvallen te voorkomen. De militaire doelen worden uiterst zorgvuldig geselecteerd met de bedoeling de risico's voor burgers maximaal te beperken. Voorts moeten de vliegers strikte "rules of engagement" in acht nemen bij gebruik van wapens. Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen kan dit soort ongevallen helaas niet worden uitgesloten.

De Regering is uiterst bezorgd over het lot van de naar schatting honderdduizenden met geweld verdreven ontheemden in Kosovo. Het is verre van eenvoudig een duidelijk beeld te krijgen van hun situatie. Zowel de NAVO als de UNHCR spannen zich in om meer informatie te verzamelen over de behoefte aan hulp. Hulporganisaties die vluchtelingen aan de grens opvangen melden dat deze vluchtelingen over het algemeen in goede gezondheid verkeren, hetgeen echter niet tot de conclusie kan leiden dat dit ook geldt voor de ontheemden in Kosovo zelf, waarvan er waarschijnlijk tienduizenden al enige weken in de open lucht verblijven.

Het is zeer moeilijk om zonder de medewerking van de Joegoslavische autoriteiten iets te doen aan het lot van de ontheemden in Kosovo. De NAVO heeft verschillende mogelijkheden bekeken om met militaire middelen humanitaire hulp te verstrekken. Hierbij is ook de mogelijkheid van "airdrops" onderzocht. De mogelijkheden hiervoor zijn beperkt door het ontbreken van specifieke informatie over de verblijfplaatsen van de ontheemden, alsmede hun aantallen en hun hulpbehoeften. Verder zou de uitvoering van "airdrops" onder de huidige omstandigheden extreem hoge risico's opleveren. Het zou de inzet vergen van langzaam en laag vliegende toestellen die nauwelijks een kans hebben om aan de Servische luchtafweer te ontsnappen. Ook indien de "airdrops" van grote hoogte zouden worden uitgevoerd blijven grote risico's bestaan. Bovendien zou dit gerichte "airdrops" van de hulpgoederen vrijwel onmogelijk maken. Ook bestaat de kans dat de hulpgoederen in de handen van de FRJ-strijdkrachten zouden belanden. UNHCR ontraadt de optie van "airdrops", gezien het gevaar voor zowel de uitvoerders als de ontvangers van de hulp.

Het instellen van humanitaire corridors of "safe havens" in Kosovo zou een aanzienlijke offensieve inzet van grondtroepen in Kosovo vergen. In overleg met uw Kamer hebben ondergetekenden de visie van de Regering hieromtrent herhaaldelijk toegelicht. In verband hiermee delen wij mede, in antwoord op de vraag van de heer Rosenmòller naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant, dat hierover geen verschil van opvatting bestaat tussen de chef defensiestaf en ondergetekenden. Vooralsnog lijkt de enige manier om direct iets te kunnen doen aan de leniging van de humanitaire nood in Kosovo derhalve distributie van goederen via een humanitaire organisatie zoals het Internationale Rode Kruis (ICRC). Tot op heden weigert president Milosevic echter in te gaan op de voorwaarden die deze organisatie voor een terugkeer naar Kosovo heeft gesteld, nl. veiligheidsgaranties van Belgrado voor het desbetreffende personeel van het ICRC en onbeperkte toegang tot geheel Kosovo. De Regering steunt het ICRC in deze opstelling en zal overigens ook waar mogelijk andere initiatieven om de ontheemden in Kosovo te bereiken ondersteunen.

Het aantal vluchtelingen uit Kosovo in de buurlanden is de afgelopen
36 uur met meer dan 10.000 toegenomen. De aantallen vluchtelingen die nu weer dagelijks in Albanië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) de grens oversteken bevestigen het beeld van voortgaande gedwongen uitzetting en etnische zuiveringen door het FRJ-leger en het politieapparaat. Het totaal aantal vluchtelingen bedraagt volgens UNHCR meer dan 500.000, waarvan er ongeveer 320.000 in Albanië en 120.000 in de FYROM verblijven. Dagelijks arriveren zo'n
1000 Kosovaarse onheemden in Montenegro. Het UNHCR schat het totale aantal ontheemden in Montenegro op zo'n 68.000. Hoewel de mogelijkheden om Montenegro bij te staan beperkt zijn doordat Montenegro deel uitmaakt van de FRJ, zijn UNHCR, het ICRC en NGO's ter plekke om hulp te verlenen. De Nederlandse bijdragen aan UNHCR zijn mede bestemd voor Montenegro.

Hoewel UNHCR zegt de hernieuwde instroom van vluchtelingen aan te kunnen, heeft de NAVO zorgen over de capaciteit van UNHCR om mogelijke nieuwe grote stromen vluchtelingen in de komende tijd op te vangen, m.n. in de FYROM. De Regering deelt deze zorgen. Een herhaling van de situatie van enkele weken geleden zal voorkomen moeten worden. Heden zal de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in Genève samen met zijn Duitse collega deze zorgen dan ook overbrengen aan mevrouw Ogata en nogmaals het belang van goede coòrdinatie in het veld benadrukken. Wederom zal worden aangeboden UNHCR hiermee te ondersteunen, inclusief met een extra Nederlandse personele inzet.

Naast de 20 miljoen gulden die de Regering beschikbaar heeft gesteld voor de opvang van vluchtelingen, de 10 miljoen macro-economische steun voor de regering van de FYROM en de hulpgoederen die door Nederlandse militairen beschikbaar zijn gesteld aan vluchtelingen in de FYROM, heeft de Regering gisteren bekend gemaakt 10 miljoen gulden extra beschikbaar te stellen voor noodhulp voor Kosovo en hulp voor omringende landen, waarvan 2 miljoen gulden bestemd is voor de actie Giro 555.

Naast de luchtacties worden de internationale pogingen om te komen tot een politieke oplossing voor het conflict in Kosovo voortgezet. Internationaal bestaat brede consensus over het belang van Russische betrokkenheid bij het vinden van een oplossing voor de crisis in Kosovo. Op 13 dezer bevestigden de Amerikaanse en Russische ministers van buitenlandse zaken, Albright en Ivanov, na hun gesprek in Oslo dat tussen hen overeenstemming bestond over de volgende uitgangspunten: een onmiddellijke beeindiging van alle repressie in Kosovo, de terugtrekking van leger-, politie- en para-militaire eenheden, een veilige terugkeer van alle vluchtelingen en vrije toegang voor humanitaire hulporganisaties. Beide ministers voorzien eveens een internationale presentie in Kosovo, maar de discussie over de

vorm hiervan zal worden voortgezet. Inmiddels heeft president Jeltsin ex-premier Tsjernomyrdin benoemd tot zijn speciale vertegenwoordiger voor Kosovo. Ook het OVSE-voorzitterschap in de persoon van de Noorse minister van buitenlandse zakenVollebaek zet zich actief in om Rusland te betrekken bij het zoeken naar een uitweg in de Kosovo-crisis.

Nadat op hoog ambtelijk niveau bijeenkomsten hadden plaatsgevonden van de G-8 en de Contactgroep, vond op 14 dezer de informele bijeenkomst van EU-staatshoofden en -regeringsleiders plaats in Brussel. Hierbij is geen concreet Duits vredesplan gepresenteerd en zijn, vanwege het informele karakter van de bijeenkomst, geen formele besluiten genomen. Een brief van de minister-president d.d. 15 april jl. over deze bijeenkomst ging u reeds toe, met als bijlage de door het Voorzitterschap opgestelde samenvatting van de discussie.

Wij zullen u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

de Minister van Buitenlandse Zaken de Minister van Defensie

Deel: ' Brief BUZA over ontwikkelingen in Kosovo '
Lees ook