Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA verslag algemene raad 20 maart 2000
Gemaakt: 23-3-2000 tijd: 16:40


7


21501-02 Algemene Raad

nr. 332 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 maart 2000

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij het verslag van de Algemene Raad d.d. 20 maart 2000 aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

J.J. van Aartsen

Verslag van de Algemene Raad d.d. 20 maart 2000 *)_

Statuut EP Leden

De Portugese voorzitter maakte melding van recente ontmoetingen met de Contactgroep van het EP inzak het Statuut.

Die hadden geresulteerd in nadere definiering van onderhandelingsgebieden. Zo waren drie categorieen onderschieden:

redactionele aspecten, waarbij wordt gewezen op het interinstitutioneel accoord tot handhaving van de `qualite redactionelle';

juridische geschilpunten, die zouden worden besproken door juridische experts van de instellingen;

politieke kwesties, waarvoor het Voorzitterschap (w.o. de voorzitter van de Groep Algemene Zaken) het voortouw zou nemen in contacten met EP en de meest betrokken lidstaten.

Het Portugese Voorzitterschap streeft naar een tussentijds akkoord over niet al te lange termijn. Hij vroeg om flexibiliteit van alle betrokken om dat mogelijk te maken.

Economische situatie Bulgarije / Roemenië

Economische ontwikkelingen Roemenie en Bulgarije

Commissaris Verheugen ging kort in op de recente economische ontwikkelingen in Bulgarije en Roemenie.

Over Bulgarije was de Commissie vrij positief. Bulgarije is op weg de gestelde doelstellingen voor de middellange termijn economische ontwikkeling te realiseren. Een nieuwe opzet voor een belasting systeem is inmiddels ontwikkeld. De privatisering vordert gestaag. Maar er is ook in sommige sectoren sprake van vertraging vooral in de staalsector en telecommunicatie sector.

Over Roemenië toonde Commissaris Verheugen zich aanzienlijk bezorgder. Er is nog geen sprake van macro-economische stabiliteit en structurele hervormingen worden nog onvoldoende in gang gezet. Een nieuwe middellange-termijnstrategie wordt gelukkig wel door alle partijen in Roemenie ondersteund.

De Commissie kondigde aan de ontwikkelingen zorgvuldig te zullen blijven volgen.

Mozambique

Raadsvoorzitter Gama schetste een naargeestig beeld van de gevolgen van de overstromingen in Mozambique. In het bijzonder hadden deze groot menselijk leed veroorzaakt. Hij wees op de noodzaak om naast noodhulp ook ondersteuning voor de middellange termijn te verschaffen. Commissaris Nielson verwees in dit kader naar de needs assessment die op dit moment door de Wereldbank wordt opgesteld. Op grond daarvan zal de Commissie een voorstel voor EU-steun formuleren ten behoeve van de aanstaande donorconferentie op 26 en 27 april a.s. Voorts bevestigde de Commissaris dat de EU-coördinatie ter plaatse naar wens verliep, evenals de overkoepelende coördinatie door VN/OCHA. Hij stelde verder dat de voedselhulp lokaal kon worden aangeschaft, aangezien slechts
10% van de landbouwgronden door overstromingen waren aangetast en op de locale markt voldoende voedsel voorhanden zou zijn. Tenslotte bepleitte Nielson een evaluatie van de crisis. Zowel Mozambique als de internationale donorgemeenschap zou aandacht moeten geven aan disaster preparedness.

De Raadsvoorzitter rondde het onderwerp af met de vaststelling dat overeenstemming bestond over de Raadsconclusies met betrekking tot Mozambique.

Top EU-Afrika

De Algemene Raad stond kort stil bij de voorbereidingen voor de EU-Afrika Top op 3 en 4 april aanstaande in Caïro. Voorzitter Gama gaf aan dat aanzienlijke vorderingen waren gemaakt in het overleg van de EU-troika met de Afrikaanse landen met betrekking tot de Slotverklaring en het Actieplan. Goedkeuring aan EU-zijde zou tijdens het EU-vooroverleg op Raadsniveau op 2 april aanstaande in Caïro moeten plaatsvinden. Ook aan de agenda werd de laatste hand gelegd. Het punt van de follow up, al dan niet op ministerieel niveau, zou in ieder geval in Caïro moeten worden beslist.

Enkele lidstaten bevestigden dat eerst aan de vooravond van de Top een definitieve positie zou kunnen worden ingenomen t.a.v. de verschillende teksten.

Conflicten in Afrika

Hoge Vertegenwoordiger Solana presenteerde kort het discussiestuk dat, op verzoek van Nederland, over het conflict in het Grote Meren Gebied werd opgesteld. Hij stelde daarbij onder meer dat in het Grote Meren conflict niet zozeer de Europese Unie als wel de Verenigde Naties als het belangrijkste internationale forum moet worden beschouwd. De Europese Unie zou evenwel aan die internationale inspanningen een essentiële bijdrage kunnen leveren.

Verschillende lidstaten, waaronder Nederland, wezen op het belang van een diepgaande discussie in de volgende Algemene Raad. De relevante resultaten van de EU-Afrika Top zouden daarin kunnen worden meegenomen, maar eveneens de rapportages van verschillende vertegenwoordigers van de EU en de lidstaten aan de regio.

In mijn interventie benadrukte ik dat de Europese Unie een krachtige rol moet en kan spelen. Ik noemde daarbij enkele voorbeelden, waaronder het Rwanda Tribunaal en de kleine wapensproblematiek. Voorts vermelde ik het bezoek dat de Nederlandse Vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties zeer onlangs in het kader van het Nederlandse lidmaatschap van de Veiligheidsraad en ter voorbereiding van de Raadszitting aan de Grote Merenregio heeft gebracht.

Mede vanwege de zeer recente verschijning van het discussiestuk concludeerde de Voorzitter dat de discussie op een volgende Raadszitting meer diepgaand zou worden gevoerd.

Free Lance Tolken

Onder dit agendapunt heeft de Raad bij gekwalificeerde meerderheid besloten het voorstel van de Commissie over te nemen om ook het tijdelijk tolkpersoneel onder het zogenaamde statutaire auxiliaire regime te brengen. Hierdoor zal deze groep tolken voortaan belasting betalen aan de EU. Bovendien zal behandeling van deze groep volgens het statuut het mogelijk maken af te zien van betaling van (vaak niet te rechtvaardigen) dag- en reisvergoedingen. De Commissie verspreidde een verklaring, waarin wordt bevestigd dat het voorstel geen precedenten schept en dat de behoefte aan vertalingsfaciliteiten opnieuw zal worden bezien in het licht van de uitbreiding. Daarmee is voorlopig veiliggesteld dat de tolkenbonden meewerken aan technologische vernieuwingen in de werkwijze van het tolken. Deze zijn nodig om te voorkomen dat de kosten van vertalingsfaciliteiten als gevolg van de uitbreiding exponentieel zullen toenemen.

Follow-up Europese Raad van Helsinki / Raadsformaties

De Algemene Raad besprak op 20 maart opnieuw het voorstel van het Voorzitterschap voor reductie van het aantal raadsformaties van 22 naar 16. Via dit voorstel wil het Voorzitterschap uitvoering geven aan de operationele aanbevelingen van de Europese Raad van Helsinki over de hervoming van de werkwijze van de Raad. Het Voorzitterschap stelt samenvoeging voor van: de Transportraad en de Telecommunicatieraad; de Industrieraad en de Energieraad; de JBZ-Raad en de Civiele Beschermingsraad; de Interne Marktraad, de Consumentenraad en de Toerismeraad en van de Onderwijsraad en de Jeugdraad. Nederland heeft zich in de Algemene Raad andermaal tegenstander van dit voorstel getoond. Het voorstel komt niet overeen met de voorstellen die Nederland heeft ingebracht op basis van de Ministerraadsnotitie over de hervorming van de werkwijze van de Raad, die de Kamer op 9 november
1999 is toegegaan. Nederland hecht belang aan de vorming van een raadsformatie die zich met structureel-economische onderwerpen bezighoudt (Concurrentiekrachtraad). In deze raadsformatie zouden in eerste instantie de Interne marktraad en de Industrieraad op moeten gaan. Een dergelijke raadsformatie is nodig om op consistentie wijze uitvoering te geven aan de actiepunten van de ER van Lissabon op structureel-economisch gebied. De Europese Raad zou zich in het kader van de follow-up van Lissabon over dit voorstel moeten uitspreken. Besluitvorming in de Algemene Raad dient derhalve tot na Lissabon te worden uitgesteld. Nederland vindt voorts dat samenvoeging van Transportraad en de Telecomraad vanwege de anderssoortige agenda's van deze raden op dit moment niet wenselijk is. Nederland kreeg steun van het VK. Ook diverse andere lidstaten toonden zich niet enthousiast over het Voorzitterschapsvoorstel, maar kunnen er desalniettemin mee instemmen, omdat het hen het enig haalbare compromis lijkt. De Algemene Raad is uiteindelijk niet tot besluitvorming overgegaan, omdat geen quorum aanwezig was. Besluitvorming is dientengevolge uitgesteld tot de volgende Algemene Raad. Daarmee is voldaan aan de Nederlandse inzet om besluitvorming over de Europese Raad van Lissabon heen te tillen. Nederland zal in Lissabon nogmaals een pleidooi houden voor een raadsformatie rond structureel-economische vraagstukken.
Voorbereiding Europese Raad van Lissabon

De Algemene Raad sprak kort over de voorbereidingen van de bijzondere Europese Raad van Lissabon over: Werkgelegenheid, economische hervormingen en sociale samenhang - naar een Europa van innovatie en kennis. Voorzitter Gama leidde de discussie in met verwijzingen naar de conclusies van diverse raadsformaties. Ook verwees hij naar de rondreis van de Portugese minister-president Guterres lang Europese hoofdsteden. De voorzitter sprak de verwachting uit dat de Europese Raad concrete conclusies zal leveren.

Commissievoorzitter Prodi name de gelegenheid te baat om het voorzitterschap te prijzen voor zijn gedegen voorbereidingen.

Het voorzitterschap gaf verder nog een overzicht van de punten die verder nog op de Europese Raad aan de orde zullen komen:

gezamenlijke Raad EU - Mexico

Westelijke Balkan

Rusland (inclusief Tsjetsjenië)

EVDB

IGC (ter informatie).

EVDB

Tijdens de Algemene Raad van 20 maart werd, in aanwezigheid van de ministers van defensie van de Europese Unie, overeenstemming bereikt over de tekst van het voortgangsrapport over EVDB van het Portugese Voorzitterschap aan de Europese Raad van Lissabon. De Raad nam voorts een drietal tekstvoorstellen van het Voorzitterschap met betrekking tot het uitwerken van de headline goal, het opzetten van militaire organen in de EU en het instellen van een comité voor niet-militaire crisisbeheersing aan als basis voor verder werk, zodat daarover door de Europese Raad van Feira besloten kan worden.

Westelijke Balkan


- Rapport HV Solana en Commissaris Patten

De Raad boog zich in eerste aanleg over het rapport inzake de Westelijke Balkan van Hoge Vertegenwoordiger Solana en Commissaris Patten. Dit rapport zal aan de ER in Lissabon worden aangeboden. Dit rapport geeft een gezond critische analyse van het tot dusver gevoerde Balkan beleid van de EU (concept ging uw Kamer toe als bijlage bij de geannoteerde agenda ER Lissabon).

In zijn toelichting concentreerde de heer Solana zich voornamelijk op de FRJ. Hij stelde, dat voor echte veranderingen in Servië, het EU-beleid zich vooral moest richten op ondersteuning van positieve maartschappelijke elementen, zoals de onafhankelijke media. Hij sprak zijn zorg uit over de ontwikkelingen in Mitrovica en de Presevo-vallei en onderstreepte nogmaals het belang van ondersteuning van UNMIK en van de verkiezingen in Kosovo later dit jaar. Hij pleitte tevens krachtig voor concrete steun aan Montenegro.

Ik sloot mij aan bij het betoog van de heer Solana: vooral de contacten met de oppositie en democratische krachten in Servië moeten verder worden ontwikkeld om een ommekeer teweeg te

brengen. Ook de samenwerking met Rusland moest hiertoe worden voortgezet. Inzake Montenegro moest nu echt werk worden gemaakt van ondersteuning. Ik wees daarbij op de Nederlandse inspanningen voor een Wereldbank Trust Fund, via welke de Wereldbank technische assistentie aan

Montenegro kan leveren om een hervormingsprogramma op te zetten.

Ik maakte van de gelegenheid gebruik om nogmaals aan te dringen op zeer spoedig aanvang met de werkzaamheden van het puinruimen in de Donau.


- Sancties

De Raad stemde in met de uitvoeringsverordening voor de opschorting voor zes maanden van het vliegverbod tegen Servië, gekoppeld aan de inspanningsverplichting van de Raad om voor eind maart de verordening voor de aanscherping van de financiële sancties af te ronden. De aanscherping van de visumrestricties was reeds sinds 28 februari operationeel.


- Montenegro

Commissaris Patten meldde dat voor Montenegro inmiddels was besloten om 10 miljoen euro extra uit communautaire middelen (het OBNOVA-programma) te besteden aan projecten. Het totale volume aan projectsteun van de Commissie aan Montenegro komt daarmee in 2000 op ruim 20 miljoen euro. Ook nam de Raad in de conclusies op dat het Europees Agentschap voor Reconstructie (in eerste instantie opgericht voor de wederopbouw van Kosovo) ook actief zal zijn in Montenegro.


- Stabiliteitspact

De Speciale Vertegenwoordiger voor het Stabiliteitspact, de heer Hombach, presenteerde zijn visie op de Financieringsconferentie van het Stabiliteitspact op 29-30 maart a.s. Samenvattend stelde hij dat de EU haar rol als motor achter het Pact met financiële ondersteuning zal moeten waarmaken, maar ook middels assistentie bij verdere integratie van de ontvangende landen in de Europese structuren (zoals gunstige handelspreferenties). Daar moet tegenover staan dat de ontvangende landen hun hervormingsintenties duidelijk maken en gestand doen. Regionale samenwerking blijft hierbij een spilpunt. Het voorgestelde `Quick Start Package' omvat in eerste instantie 1.5 miljard euro voor de komende 12 maanden. De Europese Investeringsbank heeft daarnaast nog een infrastructuurpakket in voorbereiding van 2.7 miljard euro.

VN Mensenrechten Commissie:

China

Tijdens de AR werd de EU-positie besproken ten aanzien van de behandeling van de mensenrechtensituatie in China tijdens de VN-Mensenrechtencommissie in Geneve.

Zoals toegezegd in het AO over de VN Mensenrechtencommissie op 16 maart

jl. heeft NL in de AR aangegeven zich te kunnen scharen achter een

voorstem van de EU voor de door de VS in te dienen resolutie inzake de

mensenrechtensituatie in China onder voorwaarde dat de EU eensgezind

zal optreden en over de uiteindelijke tekst van de VS-resolutie inzake de

mensenrechtensituatie in China overeenstemming is bereikt. Het uiteindelijke besluit zal derhalve pas in een laat stadium kunnen worden genomen. Nederland heeft eveneens gesteld dat de EU tegen een no-action motie zou moeten stemmen. Hiertoe is door de AR besloten. De mensenrechtensituatie in China zal in ieder geval aan de orde worden gesteld in de openingsspeech van de EU en bij EU-verklaringen bij andere agendapunten tijdens de Mensenrechtencommissie.

Doodstraf

Het Voorzitterschap constateerde dat overeenstemming bestond over de tekst voor een ontwerpresolutie over de doodstraf die de EU tijdens de
56e zitting van de VN-Mensenrechtencommissie zal indienen. In deze tekst is geen verwijzing naar artikel 2.7 van het VN-handvest (niet-inmengingsbeginsel) opgenomen. De Raad verzocht het Politiek Comité de verdere voorbereidingen ter zake op zich te nemen.
Rusland

Commissaris Patten deed kort verslag over de lopende besprekingen in Moskou over een aantal handelsgeschillen tussen de EU en Rusland. Rusland heeft tot op heden nog geen duidelijke commitments (bijv. tijdspad) gegeven voor oplossingen. De Commissie sloot niet uit dat in een aantal dossiers (alcohol, Finse eieren) zal worden overgegaan tot vergeldingsmaatregelen.

De heer Patten zei verder dat hij tijdens zijn ontmoeting op 3 maart met de Russische Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Ivanov, zeer stevig had aangedrongen op de toegang van humanitaire organisaties tot de regio. Het was nu afwachten of Rusland zijn toezeggingen gestand zou doen.

De meeste lidstaten toonden zich zeer bezorgd over het lot van de burgerbevolking in Tsjetsjenië.

In mijn interventie benadrukte ik het belang van het verdiepen van de relatie tussen de EU en Rusland. Deze relatie was de afgelopen jaren niet voldoende ingevuld. Een mogelijk aanknopingspunt voor het verdiepen van de relatie is het maken van een vergelijking tussen de gemeenschappelijke strategieën die de EU voor Rusland heeft opgesteld en de strategie die Rusland zelf heeft opgesteld. De gemeenschappelijke aandachtsgebieden in de strategieën dienden te worden geagendeerd voor de EU-Rusland Top in mei a.s.

Ik toonde mij verder een voorstander van een heldere en daadkrachtig lijn van de EU t.a.v. de schendingen van de mensenrechten door Rusland in Tsjetsjenië. De EU zou een actieve rol moeten spelen bij het opstellen van een resolutie tijdens de VN-Mensenrechtencommissie in Genève. Meerdere lidstaten sloten zich bij mij aan.

IGC / institutionele Hervormingen

En marge van de Algemene Raad bespraken de Ministers van Buitenlandse Zaken de stand van zaken in de IGC. Het Voorzitterschap deed verslag van de werkzaamheden in de IGC-voorbereidingsgroep. In deze groep is met name gesproken over de uitbreiding van de gekwalificeerde meerderheids-besluitvorming. Het Voorzitterschap constateerde dat bij de meeste landen de bereidheid bestaat de meerderheidsregel vaker toe te passen, maar dat er maar weinig bepalingen zijn waarvan alle lidstaten vinden dat de meerderheidsbesluitvorming kan worden ingevoerd. De Voorzitters van het Europees Parlement, mevrouw Fontaine, wees op het belang in deze IGC wel meer voortgang te boeken: de Raad moet in beginsel met een gekwalificeerde meerderheid besluiten en in die gevallen wil het Europees Parlement ook het codecisierecht hebben.

Daarna werd voor het eerst door de Ministers gesproken over de omvang en samenstelling van de Commissie en de stemmenweging in de Raad.

Wat betreft de Commissie vonden de meeste grote lidstaten dat de Commissie verkleind zou moeten worden of althans niet meer dan 20 leden zou moeten tellen. Deze optie zou gepaard moeten gaan met een objectief rotatiestelsel. Een Commissie met minder leden dan het aantal lidstaten zou de doelmatiger zijn. De overige lidstaten, waaronder Nederland, spraken een voorkeur uit voor een Commissaris per lidstaat. Het doelmatig functioneren van de Commissie is niet alleen afhankelijk van de omvang van de Commissie, maar vooral van haar interne organisatie. Daarbij is de herkenbaarheid van de Commissie voor de Europese burgers een belangrijk argument voor deze optie te kiezen.

In de discussie over de stemmenweging waren er zowel landen voor een herweging als voor een dubbele weging. Er was weinig steun voor het voorstel van de Commissie om besluiten van de Raad te laten nemen door een dubbele gewone meerderheid (51% van de lidstaten en 51% van de bevolking moeten voor het voorstel zijn). Onder de voorstanders van een dubbele weging waren veel lidstaten voorstander de meerderheden toch sterker te kwalificeren, vooral de bevolkingssleutel. Verschillende lidstaten, waaronder Nederland, spraken zich uit voor een herweging. Nederland heeft opgebracht dat bij de herziening van de nieuwe stemmenweging meer recht moet worden gedaan aan de demografisch gewicht van lidstaten, dat de balans tussen de grote en de kleine lidstaten moet worden bewaard, dat een gekwalificeerd meerderheidsbesluit van de Raad altijd wordt gedragen door een meerderheid van de bevolking en dat de drempels voor een meerderheid niet te hoog mogen liggen.

Birma

Vanwege tijdgebrek heeft een discussie over Birma niet plaatsgevonden.

Oost-Timor

Mijn Ierse collega gaf een kort reisverslag, aanvankelijk voorzien voor de lunch, over het recente bezoek van de Ierse MP Ahern naar Indonesie en Oost-Timor.

In algemene termen sprak hij over de uitdagingen waarvoor de nieuwe Indonesische regering nu staat, die constructief zouden moeten worden ondersteund. Daarbij zou aandacht moeten uitgaan naar goed bestuur en democratie-opbouw.

Tijdens het bezoek aan Oost-Timor was van voortgezette aanvallen door Indonesische milities gebleken, die o.m. een negatief effect hadden op de terugkeer van ontheemden. Over dit probleem had de Ierse premier nadien ook met de President Wahid en de VS-minister Albright gesproken.


*) De bijlagen ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief BUZA verslag Algemene Europese Raad 20 maart 2000 '
Lees ook