Brief aan Tweede Kamer met beantwoording vragen over EK 2000

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Bijlagen

- Uw kenmerk

- Ons kenmerk

EA98/U62684 Datum

21 december 1998

Inlichtingen bij A.G. Olthof Doorkiesnummer (070)3027240

Onderwerp

EK 2000 Departementsonderdeel DGOOV/project EK2000

Tijdens het mondeling overleg met uw Kamer op 10 december jl. over het EK2000 heb ik u toegezegd nog schriftelijk te zullen ingaan op de vragen van uw Kamer, waarvan de beantwoording vanwege tijdsdruk niet meer mogelijk was. Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die beantwoording toekomen.

het leren van de EK 96 in Engeland

Uiteraard is er behalve van het WK98 ook lering getrokken van het meer vergelijkbare EK96 in Engeland. Bij dat EK zijn diverse functionarissen van politie, waaronder het CIV, en van de betrokken ministeries aanwezig geweest. Van het EK is door het CIV ook een zeer uitvoerige evaluatie gemaakt. De samenwerking tussen de beide politiediensten is ook na het EK in 1996 voortgezet. De voor het EK2000 gekozen preventieve en pro-actieve aanpak is ook meer gestoeld op de Engelse aanpak dan op die bij het WK in Frankrijk.

het binationale bejegeningsprofiel

Op basis van de opgestelde beleids- en tolerantiegrenzen is in Nederland inmiddels een bejegeningsprofiel (hoe om te gaan met en op te treden tegen bezoekers en supporters) vastgesteld op grond waarvan de betrokken politiefunctionarissen geïnstrueerd zullen worden. Dat profiel wordt tevens besproken in het overleg met België met het oog op een zo uniform mogelijke benadering in beide landen. Beide landen hebben de verwachting dat dit goed mogelijk zal zijn ondanks de bestaande organisatie- en cultuurverschillen tussen beide landen.

de verkoop van tickets op naam na de voorrondes

Zoals ik uw Kamer eerder schriftelijk meldde zullen alle tickets voor het EK op naam worden verkocht, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de tickets via de voorverkoop door de Stichting EURO2000 en de tickets die via derden worden verkocht. Op alle tickets uit de eerste categorie (63% van alle tickets) zullen de (unieke) namen geprint worden, óók voor de wedstrijden na de voorronden. Voor de tickets die via de UEFA en de aangesloten bonden verkocht zullen door hen vooraf lijsten met namen en de bijbehorende zitplaatsen aan de organisator en de politie geleverd worden. Op de tickets die via de sponsors en suppliers worden uitgezet zullen in principe - behalve de sponsornaam - de (unieke) namen geprint worden. Alleen wanneer dat niet mogelijk zal zijn (een deel van de tickets na de voorronden) zal overgestapt worden op het leveren van namenlijsten.

de inzet van de benodigde politiebijstand tijdens het EK

Momenteel vindt er in opdracht van de Nationale Projectgroep EK2000 (NPG) een inventarisatie plaats van het aanwezige en in het kader van het EK2000 benodigde bijstandspotentieel. Op basis van deze inventarisatie zal een raming worden gemaakt van de benodigde politie-inzet, inclusief bijstand. Dit betreft - naast de reguliere inzet - zowel de inzet rond de wedstrijden in de speelsteden en niet speelsteden (Oranje-thuis-situatie), de verwachte inzet tussen de wedstrijden door (het verblijf van supporters) als de inzet voor andere in de EK-periode te organiseren evenementen. Naar verwachting zal de inventarisatie en raming in maart/april 1999 zijn afgerond, waarna uw Kamer over de uitkomsten zal worden geïnformeerd.

het plan van aanpak van het (supporters)vervoer

In opdracht van de NPG wordt onder verantwoordelijkheid van VWS en in overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat de te verwachten verkeers- en vervoersproblematiek in kaart gebracht en wordt in overleg met onder meer vervoersmaatschappijen een plan van aanpak voorbereid. Samen met deskundigen worden knelpunten in beeld gebracht en aan de hand van potentiële scenarios oplossingsrichtingen aangegeven. De inzet is daarbij het vervoer van supporters zoveel mogelijk per openbaar en/of collectief vervoer te laten plaatsvinden (vervoer op maat). Begin volgend jaar vinden hierover ook de eerste besprekingen plaats met België om een zo samenhangend mogelijk verkeers- en vervoersbeleid tot stand te brengen. Voorjaar 1999 dient een conceptplan van aanpak gereed te zijn.

de samenwerking met de buitenlandse politiediensten

Bij elke internationale wedstrijd, dus ook tijdens het EK2000, vindt samenwerking plaats met buitenlandse politiediensten, zowel de politiedienst uit het deelnemende land als met de politiedienst(en) uit de zogenaamde transitlanden (landen over wiens grondgebied het supportersvervoer plaatsvindt). De samenwerking bestaat uit het uitwisselen van informatie, het begeleiden van supporters door eigen politiefunctionarissen en het adviseren van de leiding van de operaties. Met het oog op het EK2000 is inmiddels het overleg met diverse buitenlandse politiediensten reeds gestart, zowel in internationaal verband als binationaal. Het afdwingen van die samenwerking is niet aan de orde; de gevraagde bijstand is tot nog toe altijd geleverd.

de mogelijke inzet van het leger

De inzet van het leger tijdens het EK2000 wordt niet overwogen. Indien daartoe in bijzondere gevallen de noodzaak aanwezig is, zal de Koninklijke Marechaussee (KMAR) conform de Politiewet verzocht worden bijstand te verlenen. De KMAR is vertegenwoordigd in het nationaal politieproject EURO 2000. Voorts zal de KMAR tijdens het toernooi haar reguliere taken uitvoeren.

Tenslotte is er door uw Kamer ook gevraagd naar de planning van een aantal in het kader van het EK2000 voorziene activiteiten, met name indien daarvoor behandeling in uw Kamer noodzakelijk is. Onderwerpen die de wet- en regelgeving betreffen zullen vanwege een zorgvuldige behandeling in uw kamer op korte termijn toegezonden moeten worden. Voornemens op dat terrein bestaan er op dit moment met betrekking tot grensoverschrijdende politiesamenwerking (eventueel verdrag met België daarover), het verruimen van de bevoegdheden van het lokale gezag om op te treden tegen dreigende ongeregeldheden en het mogelijk tijdens het EK2000 opnieuw instellen van grenscontroles. Over deze onderwerpen vindt thans nog interdepartementaal en binationaal overleg met België plaats. Eventuele voorstellen zullen uw Kamer voor april 1999 bereiken.

Daarnaast spelen een groot aantal zaken waarover primair tussen de overheden en de organisator (EURO2000, UEFA) overlegd wordt en die tijdige afronding vergen. Naar verwachting zullen begin 1999 definitief zijn vastgesteld: het zogenaamde raakvlakkendocument, het overheidskader beleids- en tolerantiegrenzen, de ticketstrategie, het bejegeningsprofiel, de stewardingstrategie, het toernooischema en het accreditatiebeleid. Voor de zomer van 1999 wordt voorzien dat de plannen van aanpak voor het supportersvervoer, het evenementenbeleid, en het gastheer/vrouwschap gereed zullen zijn. De internationale opschaling van de stadionverboden zal als pilot tussen de meest betrokken landen worden opgezet en naar verwachting ruim voor het EK2000 zijn beslag krijgen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Deel: ' Brief BZK aan Tweede Kamer inzake vragen over EK 2000 '
Lees ook