Tweede Kamer der Staten Generaal


26232000.020 brief min bzk inzake acties voetbalsupporters in tilburg
20 febr. 2000

Gemaakt: 22-2-2000 tijd: 14:23


2


26232 Voetbalvandalisme

nr. 20 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 februari 2000

Bij de regeling van werkzaamheden van uw Kamer op 15 februari jl. vroeg de heer Atsma -mede namens de heer Rijpstra- mij u spoedig te informeren over de consequenties voor de openbare orde en de inzet van de politie bij de te verwachten acties van voetbalsupporters tegen de combiregeling in en om Tilburg op zondag 20 februari aanstaande. Hierbij geef ik u de gevraagde informatie.

Het betreft de wedstrijd Willem II-Feyenoord die op 20 februari om
14.30 uur wordt gespeeld in Tilburg. Het lokale bestuur heeft een buscombi verplicht gesteld voor de supporters van Feyenoord. In totaal zijn er 550 toegangskaarten beschikbaar voor de supporters van Feyenoord. Deze kaarten zijn uitverkocht. De overige plaatsen in het stadion, ongeveer 13.000, zijn gereserveerd voor supporters van Willem II en zijn eveneens uitverkocht. De supporters van Feyenoord hebben opgeroepen de buscombi te boycotten en met eigen vervoer naar Tilburg te gaan. Verder hebben zij supporters van een aantal andere betaald voetbalclubs opgeroepen in Tilburg actie te voeren. De betrokken supportersgroeperingen wijzen geweld en wanordelijkheden af, maar geven ook aan dat zij niet alle supporters vertegenwoordigen. Zoals gebruikelijk wordt door het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) alle relevante informatie verzameld in nauw overleg met de regionale politie.

De burgemeester van Tilburg heeft aangekondigd dat de politie strikt de hand zal houden aan handhaving van de regeling. Dit betekent dat mensen die zonder gebruik te maken van de combiregeling in Tilburg arriveren de toegang tot het stadion zal worden ontzegd. De burgemeester heeft laten weten dat supporters van Feyenoord via de combibus naar de wedstrijd dienen te gaan, maar dat zij wel de gelegenheid krijgen publiekelijk hun ongenoegen over de combiregeling door middel van spandoeken, etcetera bekend te maken.

Supporters vinden meer in het algemeen dat combiregelingen te vaak «automatisch» worden toegepast. Andere bezwaren van supporters zijn dat de supportersclubs te weinig bij de wedstrijdorganisatie worden betrokken, dat de capaciteit van de bezoekersvakken te laag is en dat de prijsstelling van de bezoekersvakken te hoog is.

In december 1999 hebben de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en de Belangenorganisatie Voetbalsupporters (BOVS) een petitie aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan mij. In de petitie pleiten deze organisaties voor terugdringing van het aantal combiregelingen. Naar aanleiding van deze petitie is op 2 februari jl. onder leiding van de staatssecretaris van VWS, door de KNVB en de BOVS en vertegenwoordigers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, korpsbeheerders, korpschefs, openbaar ministerie en van mijn ministerie over het toepassen van de combiregeling gesproken. In dit overleg is afgesproken dat het rapport van de Commissie Stekelenburg uitgangspunt moet zijn bij de wedstrijdorganisatie. Dit betekent dat de lokale autoriteiten per wedstrijd moeten beoordelen welke maatregelen nodig zijn, zodat maatwerk geleverd kan worden. Het lokaal overleg dient geruime tijd voor de betreffende wedstrijd te worden gestart. Hierbij horen alle lokale belanghebbende partijen te worden betrokken; ook de supportersorganisaties. Door de overlegpartners is gesignaleerd dat het aantal combiregelingen stijgt en dat dit nadelen heeft voor goedwillende supporters. De combiregeling is op zichzelf een goed instrument voor het lokaal bestuur, maar dient alleen te worden ingezet als verwachte risico's daartoe aanleiding geven.

Afgesproken is dat in een brief de lokale verantwoordelijken zullen worden opgeroepen zich te houden aan het advies van de commissie Stekelenburg. Verder zullen de KNVB en de clubs bezien hoe zij praktische bezwaren van de combiregeling kunnen wegnemen. Dit laatste betreft bijvoorbeeld het instellen van opstapplaatsen in de nabijheid van een stad waar een wedstrijd gespeeld wordt. Verder is afgesproken dat bij de lokale wedstrijdorganisatie goed moet worden gelet op de publieks-vriendelijkheid van de maatregelen.

Helaas hebben de gemaakte afspraken een aantal supporters kennelijk niet kunnen weerhouden van acties. Overigens zijn de acties niet georganiseerd door de BOVS. Voor de handhaving van de openbare orde bij de genoemde wedstrijd in Tilburg zijn inmiddels voorbereidingen getroffen door de regionale politiekorpsen van Midden- en West-Brabant en van Rotterdam-Rijnmond. Ook de politiekorpsen van plaatsen waar andere betaald voetbalclubs zijn gevestigd en van waaruit mogelijk supporters zullen deelnemen aan de acties, zijn op de hoogte gesteld.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

A. Peper

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief BZK inzake acties voetbalsupporters in Tilburg '
Lees ook