Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Ons nummer M99004741

Datum 22 september 1999

Onderwerp Brief van de Stichting NIID

De vaste commissie voor Defensie heeft mij 19 april jl., mede namens de commissies voor Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, een brief gestuurd van de Stichting NIID over de aanbesteding van het project wielvoertuigen en wissel-laadsystemen, met het verzoek om een reactie. Deze reactie, die is opgesteld na overleg met de minister van Economische Zaken, gaat u hierbij toe.

De Stichting NIID heeft in haar brief van 9 april jl. aandacht gevraagd voor mijn voornemen de vervanging van wielvoertuigen en, in het bijzonder, het project wissellaadsystemen Europees aan te besteden. Zoals bekend, is bij Europese aanbesteding compensatie niet aan de orde. De Stichting NIID is van mening dat er bij het project wissellaadsystemen voldoende argumenten zijn om niet Europees aan te besteden, zodat compensatie wél aan de orde is. Gelet op het belang van de zaak heb ik met diverse partijen overleg gevoerd, wat enige tijd heeft gekost. Met mijn brief van 10 juni jl. heb ik u dan ook om uitstel van beantwoording verzocht.

Aan mijn voornemen Europees aan te besteden ligt behalve een goede argumentatie een gedegen onderzoek ten grondslag. De Europese regelgeving is immers een complexe materie. Ten aanzien van aankopen op militair gebied geldt een aantal eisen waaraan moet zijn voldaan om niet Europees te hoeven aanbesteden. In het concrete geval van de wissellaadsystemen wordt niet aan al deze eisen voldaan, zodat ik geen andere keus heb dan de Europese weg te bewandelen. Ik heb naar aanleiding van het interdepartementale overleg de Landsadvocaat onlangs nog nader advies gevraagd om te kunnen bepalen of er toch beleidsruimte is om anders te beslissen. Ik heb op grond van zijn nader advies echter opnieuw moeten constateren dat deze beleidsruimte er niet is. Het feit dat in het verleden andere landen niet Europees hebben aanbesteed, doet hieraan, mede gelet op de strengere naleving van de Europese regelgeving in de laatste jaren en het toezicht daarop, niet af. Inmiddels is de aanbesteding dan ook aangekondigd in het EG-Publicatieblad.

In berichtgeving aan de Kamer is vanaf 1996 meermaals gemeld dat het project wissellaadsystemen Europees zal worden aanbesteed. Defensie heeft de Nederlandse industrie, zowel hoofdleveranciers als toeleveranciers, de gelegenheid gegeven zich hierop terdege voor te bereiden. De Stichting NIID zélf heeft er herhaaldelijk aandacht aan besteed in haar nieuwsbulletins. In november 1996 is in samenwerking met de Stichting NIID een themadag voor de vrachtwagenindustrie georganiseerd. Op deze themadag, "de Landmacht anders op weg", heeft de Koninklijke landmacht uitgebreid aandacht besteed aan de toepassing van de Europese aanbestedingsregelgeving.

Onder de gegadigden voor de opdracht bevinden zich naar verwachting twee Nederlandse bedrijven. Bovendien is, naar ik heb vernomen, een aantal buitenlandse gegadigden voornemens Nederlandse partners in te schakelen.

Zoals gebruikelijk zal ik de Tweede Kamer, zodra de studiefase van dit project is voltooid, informeren over het verdere verloop van het project, de gevolgde wijze van aanbesteding en het concrete gunningsvoorstel voor de verwerving van prototypes.

De Staatssecretaris van Defensie,

H.A.L. van Hoof

Deel: ' Brief Defensie inzake aanbesteding project wielvoertuigen '
Lees ook