Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer M99002538; Datum: 6 juli 1999

Onderwerp: Budget helikopterproject NH-90

Algemeen

Op 2 juni jongstleden is Algemeen Overleg gevoerd over het helikopterproject NH-90. Naar aanleiding van dit overleg informeer ik u thans over de ontwikkeling van het budget van dit project.

Schriftelijke informatie

In de loop der jaren zijn bij verschillende gelegenheden financiële gegevens over het NH-90 project aan het parlement gemeld:


- In de brief van 1 oktober 1990 (Kamerstuk 19282 nr. 7) is gemeld dat voor het totale NH-90 project met f 1368 miljoen (prijspeil 1990) rekening werd gehouden en dat Nederland f 217 miljoen (prijspeil 1990) zou bijdragen in de ontwikkelingsfase.


- In de brief van 25 augustus 1992 (Kamerstuk 19282 nr. 11) is in het kader van het NH-90 project melding gemaakt van een toename van het bedrag voor het "Design and Development" (D&D)-contract. Het bedrag van f 217 miljoen (prijspeil 1990) voor de D&D-fase werd verhoogd tot f 253,6 miljoen (prijspeil 1991).


- In de brief van 20 maart 1995 (Kamerstuk 23900 nr. 48) is gesteld dat in de plannen ten behoeve van het project NH-90 in totaal ruim f 1600 miljoen (prijspeil 1994) was opgenomen.


- In de defensiebegroting voor 1999 is voor het NH-90 project f 1727,8 miljoen (prijspeil 1998) opgenomen.

Aanpassing projectbudget NH-90

Onderstaand treft u een samenvattend overzicht aan met de jaarlijkse aanpassing van het projectbudget NH-90 in de periode 1990 tot en met 1999. De budgetten omvatten de uitgaven voor de (reeds afgesloten) definitiefase, de uitgaven en verplichtingen voor de huidige D&D-fase en de ramingen voor de geplande productie-investering en productiefase.

Jaar Projectbudget

1990 f 1368,4 miljoen

1991 f 1470,0 miljoen

1992 f 1545,6 miljoen

1993 f 1600,1 miljoen

1994 f 1611,6 miljoen

1995 f 1643,5 miljoen

1996 f 1662,2 miljoen

1997 f 1689,9 miljoen

1998 f 1727,8 miljoen

1999 f 1736,1 miljoen

De ontwikkeling van het budget van f 1368,4 miljoen in 1990 naar f 1736,1 miljoen in 1999 is het gevolg van de jaarlijkse prijspeilbijstelling alsmede een verhoging in 1992 van het budget voor de D&D-fase. In tegenstelling tot de periode 1995 tot en met 1999 is in de periode van 1990 tot 1995 de jaarlijkse prijspeil-bijstelling in enkele gevallen niet consequent doorgevoerd in het projectbudget.

De toename van het budget voor de D&D-fase in 1992 was het gevolg van een verhoging van het voor Nederland geldende contractbedrag als gevolg van de prijspeilbijstelling en een stijging van het Nederlandse aandeel in de ontwikkelingskosten. Deze stijging werd veroorzaakt door wijzigingen in de industriële werkverdeling in internationaal verband en een wijziging in de tarieven bij Fokker. Zoals eerder in deze brief aangegeven bent u hierover geïnformeerd met de brief van 25 augustus 1992.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Deel: ' Brief Defensie inzake budget helikopterproject NH-90 '
Lees ook