Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

I.a.a.: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer D99002195

Datum 5 juli 1999

Onderwerp Feitenrelaas

Hierbij bied ik u overeenkomstig mijn toezegging aan de Kamer van 1 juli jl. ter vertrouwelijke kennisneming het feitenrelaas Srebrenica aan. Het feitenrelaas is een gedepersonifieerde samenvatting van verklaringen die leden van Dutchbat hebben afgelegd in het kader van de debriefing Srebrenica. Omdat bepaalde passages herleidbaar bleken tot personen, zijn deze, overeenkomstig de toezegging van vertrouwelijkheid aan de gebriefden, weggelaten. De strekking van de tekst blijft echter duidelijk.

De door de MID opgestelde gespreksverslagen over rechts-extremistische uitingen van Dutchbat-militairen zal ik u toezenden zodra deze zijn gedepersonifieerd.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr. F.H.G. de Grave

Deel: ' Brief Defensie inzake feitenrelaas Srebrenica '
Lees ook