Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal In afschrift aan: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer F/99006967

Datum 8 november 1999

Onderwerp Verhuizing KWC; financiële gevolgen

Inleiding

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 1 oktober jl. deel ik u het volgende mee.

Tijdens een algemeen overleg op 27 oktober 1998 is gemeld dat met de verhuizing van het kustwachtcentrum (KWC) van IJmuiden naar Den Helder een bedrag van ongeveer 5 miljoen (prijspeil 1994) zou zijn gemoeid. In mijn brief van 22 september jl. heb ik de ontwikkelingen geschetst die hebben geleid tot de hogere raming van ongeveer 23,5 miljoen (prijspeil 1999).

Financiële gevolgen

Het KWC wordt ondergebracht in een nieuw te bouwen maritiem operatiecentrum op de Nieuwe Haven te Den helder. Dit centrum zal eveneens onderdak bieden aan de huidige bezetting van het marinehoofdkwartier. Zoals uiteengezet in mijn brief van 22 september jl. worden bij de verhuizing van het KWC diverse communicatie- en informatievoorzieningen vervangen. Ook worden in Den Helder een nieuwe uitwijkfaciliteit, met het oog op calamiteiten in het nieuwe operatiecentrum, en een trainings-faciliteit ingericht. Het uitwijk- en opleidingscentrum zal op de Nieuwe Haven worden ondergebracht in een bestaand gebouw, dat hiervoor wordt gerenoveerd.

Hieronder zijn de uitgaven voor de verhuizing naar Den Helder en de onderbrenging van het KWC in het nieuwe operatiecentrum weergegeven. Waar sprake is van samenvoeging van het toekomstige Maritiem Hoofdkwartier Nederland (MHK/NED) en het KWC zijn de kosten op basis van het te gebruiken grondoppervlak gedeeld.

Bouw KWC en renovatie gebouw ten
behoeve van uitwijk- faciliteiten en opleidingscentrum 9,0 miljoen
Verhuizing communicatie-
en informatievoorzieningen
3,5 miljoen
Vervanging diverse communicatie-
en informatievoorzieningen 11,0 miljoen

Deze uitgaven komen ten laste van artikel 03.22 van de Defensiebegroting voor het jaar 1999 (Kamerstuk 1998-1999, 26 200, hoofdstuk X, nrs. 1-3) en de ontwerpbegroting 2000 e.v. (Kamerstuk 1999-2000, nr 26 800 hoofdstuk X, nrs. 1-3).

DE MINISTER VAN DEFENSIE

mr F.H.G. de Grave

Deel: ' Brief Defensie inzake financiële gevolgen verhuizing KWC '
Lees ook