---

Brieven aan de Kamer
---

Defensie Joint NBC-school en -kenniscentrum

28-06-2002

Zowel in de Defensienota 2000 als in het eindrapport Defensie & Terrorisme wordt geconstateerd dat van de verspreiding van nucleaire, radiologische, biologische en chemische wapens wereldwijd een groeiende bedreiging uitgaat [vergaderjaar 2001-2002 27925 nr. 40 18 januari 2002]. Eén van de kortetermijnmaatregelen van het eindrapport betrof de studie naar de mogelijkheden van een joint NBC school en joint NBC-kenniscentrum. Hiermee werd het mogelijk een eind te maken aan de in het eindrapport geconstateerde verspreiding van de schaarse kennis op NBC-gebied binnen de krijgsmacht. Tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Defensie op 4 april 2002 over het eindrapport voegde het Tweede Kamerlid Van den Doel hier nog aan toe dat het "niet meer van deze tijd is dat elk krijgsmachtdeel zijn eigen NBC-school heeft en drong hij aan op een meer geïntegreerde benadering, waarin ruimte is voor specifieke expertise die vanuit de krijgsmachtdelen kan worden geleverd. Inmiddels is de studie voltooid. Als uitvloeisel van mijn toezegging aan uw Kamer informeer ik u hierbij over de uitkomsten van dit onderzoek.

Eén NBC-school. Uit de studie blijkt, dat het mogelijk en gewenst is de NBC-opleiding van Defensiepersoneel op één leest te schoeien. Daartoe wordt een joint NBC-school opgericht. Op deze school worden alle NBC-cursussen en opleidingen ontwikkeld en wordt de krijgsmachtbrede opleiding verzorgd voor de voortgezette en functieopleidingen (waaronder de opleiding van alle NBC-instructeurs van de krijgsmacht) alsmede de NBC-gerelateerde specialistische cursussen die ingevolge nationale regel- en wetgeving verplicht zijn. Op korte termijn zal een gemeenschappelijk cursuspakket samengesteld worden voor de gehele krijgsmacht. Overigens werd een groot deel van de NBC-cursussen reeds centraal verzorgd. Uit overwegingen van doeltreffendheid en doelmatigheid zullen drie typen cursussen ook in de toekomst nog decentraal worden gegeven, te weten: -de elementaire NBC-opleiding als onderdeel van de basisopleiding van iedere (nieuwe) militair; -de systeem- of onderdeelsopleidingen, waarbij NBC-kennis en vaardigheden getraind worden als onderdeel van de inzet van een specifiek wapensysteem (zoals de inzet van een fregat of Leopard 2 tank of het beveiligen van een luchtmachtbasis onder NBC-omstandigheden); -de geneeskundige NBC-aspecten in de joint geneeskundige opleidingen.

Om doelmatigheidsredenen komt de locatie van de huidige NBC-school van de Koninklijke landmacht op het Genie Opleidingscentrum te Vught het meest in aanmerking voor huisvesting van de joint NBC-school. De facto wordt de huidige school uitgebreid met een aantal instructeurs en kunnen door een aantal kleine herschikkingen op deze locatie de vereiste bureau- en onderwijsfaciliteiten beschikbaar komen. Het uitgangspunt van de situatie in Vught maakt een korte overgangsperiode haalbaar. Deze start reeds op 1 augustus 2002 en moet leiden tot de formele oprichting van de joint NBC-school op 1 augustus 2003. Vooruitlopend op het voltooien van het nieuwe curriculum zullen ook tijdens de overgangsfase al joint NBC-opleidingen worden gegeven. De verwezenlijking van de uitgangspunten en doelstellingen zal worden getoetst in een evaluatie. Deze zal vóór 1 augustus 2004 zijn beëindigd.

Joint NBC-kenniscentrum. Uit de studie is voorts geconcludeerd, dat er een defensiebrede behoefte bestaat aan bundeling van NBC-kennis. Deze bundeling moet versnippering voorkomen, doublures vermijden en Defensie één loket verschaffen voor het beantwoorden van alle vragen op NBC-gebied. De capaciteit van het centrum zal geënt zijn op de kennisbehoefte van Defensie. Binnen randvoorwaarden van classificatie zal de kennis ook toegankelijk zijn voor civiele instanties. Door dit kenniscentrum; wordt één centrale Defensie NBC-kennisbank ingericht; wordt advies gegeven over prioriteiten voor wetenschappelijk onderzoek; worden wetenschappelijke NBC-onderzoeksprojecten begeleid; wordt kennis aangeboden voor beleidsvorming, doctrinevorming en operationele behoeftestelling; wordt deelgenomen aan de (inter)nationale werkverbanden op NBC-gebied.

Ten gevolge van de te bereiken synergie in operationele kennis en de beschikbare infrastructuur en faciliteiten wordt thans beoogd tot co-locatie van het centrum met de joint NBC-school van de Koninklijke landmacht in Vught. Om het grote belang dat aan tijdige en volledige NBC-kennisoverdracht wordt toegekend zal het kenniscentrum inhoudelijk rechtstreeks worden aangestuurd door de Chef Defensiestaf. Administratief zal de eenheid opgenomen worden in het Genie opleidingscentrum te Vught. In het kenniscentrum wordt personele capaciteit gebundeld op het gebied van operationele, medische, (wetenschappelijke) onderzoeks- en proliferatieaangelegenheden. Alle krijgsmachtdelen zullen personeel leveren aan het kenniscentrum. Ook zal in het kader van de vereiste multidisciplinaire benadering medische kennis op NBC-gebied, kennis op het gebied van inlichtingen en proliferatie alsmede capaciteit voor de begeleiding van wetenschappelijk onderzoek in het centrum worden samengebracht.

Het groeiende internationale en nationale besef van de noodzaak om tekortkomingen op het gebied van NBC-bescherming krachtig het hoofd te bieden vereist een snelle realisatie van het Defensie NBC-kenniscentrum. Daarom wordt de oprichtingsdatum van het kenniscentrum gesteld op 1 januari 2003 en wordt de overgangsfase benut voor de uitwerking van de terms of reference en de organisatiestructuur van het centrum. In deze overgangsfase zullen de huidige plannen voor NBC-beschermingsmiddelen worden getoetst aan kwaliteit, kwantiteit, Navo-normen, mogelijkheden voor internationale en civiele samenwerking alsmede geschiktheid voor het operationeel concept. De uitkomsten van deze toetsing zullen in het voorjaar van 2003 worden gebruikt voor besluitvorming in het kader van het Defensieplan. Uiterlijk per 1 augustus 2004 zal een evaluatie worden voltooid inzake de verwezenlijking van de uitgangspunten en doelstellingen van het kenniscentrum. De beoordeling van de locatiekeuze voor het kenniscentrum zal hier deel van uitmaken.

Met deze nota heb ik u geïnformeerd over de wenselijkheid en haalbaarheid van een joint NBC School en Kenniscentrum. Dit is een belangrijke stap met het oog op de noodzakelijke versterking van de NBC-beschermingscapaciteit van de Nederlandse krijgsmacht en het leveren van een Nederlandse bijdrage in internationaal verband aan de bestrijding van de wereldomvattende NBC-dreiging. Zoals reeds werd geconstateerd in het eindrapport Defensie en Terrorisme komt de voorgestane bundeling ten goede van de operationele synergie en wordt één herkenbaar aanspreekpunt gecreëerd voor interne en externe contacten. Voorts vormt deze bundeling van kennis en opleidingscapaciteit een krachtig instrument voor verdere internationale samenwerkingvoorkoming op dit terrein. Dit is één van de samenwerkingsgebieden van de onlangs door mij en mijn Duitse collega ondertekende Declaration of Intent voor Duits-Nederlandse defensiesamenwerking en tevens (zie het verslag van de Navo-vergaderingen van de ministers van Defensie op 6 en 7 juni jl.) één van de gebieden uit het nieuwe capaciteiteninitiatief van de Navo.

De Minister van Defensie,

mr. F.H.G. de Grave

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Brief Defensie inzake Joint NBC-school en -kenniscentrum '
Lees ook