Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal I.a.a.: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer D99000629

Datum 4 maart 1999

Onderwerp Multinational Interception Force (MIF)

Hierbij informeren wij u over het voornemen opnieuw deel te nemen aan de "Multinational Interception Force" (MIF) in de Arabische Golf, die toeziet op de naleving van de VN-sancties tegen Irak op grond van VN-veiligheidsraadresolutie 665. De MIF levert een belangrijke bijdrage aan de doeltreffendheid van de sancties.

De Koninklijke marine zal van 12 maart tot en met 18 mei a.s. met het fregat "Hr.Ms. Jacob van Heemskerck" aan de operatie deelnemen. Van 29 maart tot en met 19 april zal tevens een maritiem patrouillevliegtuig (P3C Orion) aan de MIF ter beschikking worden gesteld. Voordat het fregat zich bij de MIF voegt, zal het deelnemen aan een internationale tentoonstelling (IDEX) in Abu Dhabi. De P3C Orion zal vanuit Sigonella in Italië, waar het thans is gestationeerd ten behoeve van SFOR, worden overgevlogen naar Bahrein. Van daaruit zullen het toestel en het personeel opereren. Ter compensatie zal voor SFOR in Nederland een P3C op afroep beschikbaar zijn.

De MIF-operatie wordt uitgevoerd onder leiding van het Amerikaanse marinecommando voor Zuidwest-Azië ("US Naval Central Command"). De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk leveren permanent een bijdrage aan het vlootverband. Landen die periodiek bijdragen zijn onder meer Australië, België, Canada, Italië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland levert in beginsel eenmaal per jaar gedurende enkele maanden een bijdrage aan het verband. Vorig jaar hebben een fregat en een P3C van 23 februari tot en met 27 mei aan de MIF deelgenomen, tijdens de crisis rondom Irak.

De Nederlandse eenheden zullen dezelfde taken uitvoeren en onder dezelfde "rules of engagement" opereren als tijdens eerdere toerbeurten, met dien verstande dat zij niet zullen opereren binnen territoriale wateren tenzij assistentie wordt verleend aan een Amerikaanse eenheid in "hot pursuit" of op uitdrukkelijk verzoek van US Naval Central Command.

De additionele uitgaven voor deze Nederlandse bijdrage aan de MIF, ongeveer fl. 5,6 miljoen, komen ten laste van het budget voor vredesoperaties.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

Mr. F.H.G. de Grave

DE MINISTER BUITENLANDSE ZAKEN,

J.J. van Aartsen

Deel: ' Brief Defensie inzake Multinational Interception Force (MIF) '
Lees ook