Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

In afschrift aan: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer G/99000861 ; Datum 19 april 1999

Onderwerp: Project Sipovo

Hierbij informeer ik u over mijn voornemen om vanaf 1 mei a.s. de tweedelijns militair geneeskundige verzorging van de Nederlandse eenheden die in Bosnië zijn gestationeerd te laten uitvoeren op basis van multinationale samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en België.

Ons land neemt sinds 1995 deel aan de NAVO-geleide operatie IFOR/SFOR. Het thans in Bosnië gelegerde Nederlandse gemechaniseerde bataljon maakt deel uit van de Multinational Division-South West (MND(SW)). De militair geneeskundige ondersteuning bestaat uit de basis geneeskundige zorg per organieke eenheid en een centrale tweede lijns voorziening, bestaande uit één chirurgisch team en een verpleegafdeling, in Novi Travnik. Het transport van gewonden vindt in principe over de weg plaats.

Het langdurige karakter van de operatie vergt, gegeven de noodzaak van een continue adequate geneeskundige verzorging, een zware inspanning voor alle deelnemende landen, met name bij de schaarse categorie van medisch specialisten en specialistisch hulppersoneel. Zoals u bekend, is onlangs een project gestart waarbij in samenwerking met vijftien civiele ziekenhuizen de behoefte aan uitzendbaar medisch gespecialiseerd personeel blijvend kan worden gegarandeerd.

Tevens acht ik het wenselijk, met behoud van kwaliteit van zorg, in NAVO-operaties te streven naar een beter gebruik van schaarse personele middelen. Dit is overigens geheel in lijn met het NAVO- beleid te komen tot een grotere internationale samenwerking op logistiek en medisch gebied. Zeker nu de totale omvang van SFOR stapsgewijs wordt teruggebracht, en ook de "logistic and medical footprint in theatre" verkleind dient te worden.

Onder voorzitterschap van het Verenigd Koninkrijk, die "leading nation" is in MND(SW), heeft een werkgroep in de afgelopen maanden een plan ontwikkeld voor de oprichting van een multinationale tweede lijnsvoorziening in Sipovo. Daarbij golden als randvoorwaarden dat de kwaliteit van zorg constant dient te zijn, het bestaande niveau van zorg ten minste moet worden gehandhaafd en dat de toegankelijkheid tot die zorg moet worden gegarandeerd. In hoofdlijnen behelst het project-Sipovo het volgende.

Op 1 mei a.s. wordt het (nu nog Britse) hospitaal in Sipovo belast met de tweede lijns zorg voor alle in MND(SW) gelegerde Britse, Belgische en Nederlandse eenheden. De drie deelnemende landen leveren een proportionele (materiële en personele) bijdrage. Zo levert ons land per jaar drie van de acht uit te zenden chirurgische teams, alsmede een permanente groep van ongeveer tien personen. Door deze bijdrage wordt voorkomen dat er problemen kunnen ontstaan ten gevolge van de taalbarrière. Ook draagt Nederland zorg voor de bloedvoorziening, telemedicine en enkele andere materiële voorzieningen. Werkprotocollen, medische logistiek, financiële en juridische zaken, "command and control" en andere zaken zijn op elkaar afgestemd en vastgelegd in een Memorandum of Understanding. De bestaande infrastructuur in Sipovo wordt momenteel uitgebreid en gemoderniseerd. De medische kwaliteit van het personeel alsmede de klinische en legeringsaccommodatie beantwoordt aan Europese normen.

De kwaliteit van zorg wordt voor onze eenheden verbeterd omdat in de nieuwe opzet sprake is van de beschikbaarheid van twee chirurgische teams op één lokatie. Bij aanbod van meerdere gewonden tegelijkertijd dan wel multitrauma is het optreden van twee teams een groot voordeel. De toegankelijkheid tot de zorg wordt aanmerkelijk vergroot door de permanente beschikbaarheid van een voor medische evacuatie toegewijde helicopter, die onafhankelijk van terreinomstandigheden en onder vrijwel alle weersomstandigheden kan worden ingezet met aan boord een specialist, een verpleegkundige en levensreddende apparatuur. Het brengen van de zorg naar de patiënt, het verrichten van de eerste handelingen ter plekke en het daarna vervoeren van de
-gestabiliseerde- patiënt naar een adequate zorginstelling is een belangrijk winstpunt.

Het Nederlandse hospitaal in Novi Travnik zal worden teruggebracht tot een kleinere voorziening, een zogenaamde hulppost, en behoudt daarnaast tevens de tandheelkundige zorg, fysiotherapie en een medisch-logistiek verdeelpunt. Bij oplopende spanning zal deze post zodanig worden geactiveerd, dat chirurgische handelingen wederom mogelijk zijn.

De multinationale samenwerking resulteert voor ons land in een besparing van ongeveer f 1,5 miljoen op jaarbasis, die vooral wordt bereikt door de reductie van het aantal uit te zenden personeel.

Het samenwerkingsproject wordt door de NAVO enthousiast ondersteund en gevolgd. Het is de eerste keer dat er daadwerkelijk in NAVO-ver-band sprake is van een geïntegreerde wijze van samenwerken op het gebied van medisch-specialistische zorg. Het project wordt dan ook door de NAVO geëvalueerd en zou als voorbeeld kunnen dienen voor multinationale samenwerkingsvormen bij toekomstige NAVO-operaties.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Deel: ' Brief Defensie inzake project Sipovo '
Lees ook