Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal I.a.a.: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer D99003612 ; Datum 16 november 1999

Onderwerp: Relocatie van NL eenheden in Kosovo

Mede namens de Minister van Buitenlandse zaken informeer ik U met deze brief over de relocatie van Nederlandse eenheden van Orahovac naar Suva Reka en de toewijzing van de Nederlandse luchtmobiele compagnie van het geniehulpbataljon aan de Task Force Prizren.

Op 4 november jl. is in opdracht van de Commandant van Kfor een batterij van de afdeling veldartillerie verplaatst van Orahovac naar Suva Reka. Deze verplaatsing is onderdeel van de afspraken met de Navo over relocatie van de afdeling veldartillerie in Kosovo. Over het kabinetsbesluit terzake bent U geïnformeerd bij brief van 20 augustus jl (TK 1998-1999, 22 181, nr 295). De batterij bestaat uit ongeveer 150 militairen en 9 stukken veldartillerie. In Orahovac zijn na de verplaatsing nog ongeveer vierhonderd Nederlandse militairen aanwezig. In Suva Reka en Orahovac zullen de eenheden voor eind november zijn voorzien van winterharde onderkomens.

De verplaatsing van de Nederlandse eenheden naar Suva Reka heeft gevolgen voor de indeling van eenheden in het Duitse brigadevak. Voor het behoud van een evenwichtige spreiding van eenheden en een toereikende aanwezigheid over het gehele brigadevak zal, op verzoek van de Duitse brigadecommandant, de Nederlandse luchtmobiele compagnie die thans deel uitmaakt van het geniehulpbataljon tijdelijk worden toegewezen aan de Duitse Task Force Prizren voor het uitvoeren van patrouille-taken. Deze toewijzing heeft geen gevolgen voor de veiligheid van het personeel van het geniehulpbataljon. De luchtmobiele compagnie blijft overigens bij het geniehulpbataljon gehuisvest op het kampement Prizren. Ook hier worden op korte termijn winterharde onderkomens opgeleverd.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr. F.H.G de Grave

Deel: ' Brief defensie inzake relocatie eenheden in Kosovo '
Lees ook