Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer CWW 97/108

Datum 7 juni 1999

Onderwerp Parlementaire behandeling ontwerp-rijkswet Ongevallenraad Defensie

Bij brief van 9 maart 1999 gaf u mij in overweging het voorstel van Rijkswet ongevallenraad Defensie (26 110 / R 1619) op de aspecten onafhankelijkheid van de in te stellen ongevallenraad en op eventuele integratie met de Raad voor de Transportveiligheid opnieuw te bezien.

Met betrekking tot het laatstgenoemde punt ben ik van mening dat een dergelijke integratie niet in de rede ligt. Aan deze opvatting liggen onder meer ten grondslag de verschillen in reikwijdte tussen beide wettelijke regelingen, het feit dat de Raad voor de Transportveiligheid bij gewone wet is gerealiseerd terwijl de Ongevallenraad Defensie vanwege rijksaspecten regeling bij rijkswet behoeft, alsmede het feit dat het bij de Ongevallenraad Defensie gaat om het terrein van de overheidstaak Defensie, waarbij naar mijn mening op een aantal aspecten ministeriële verantwoordelijkheid geboden is.

Wat betreft de onafhankelijkheid ben ik van mening dat deze zo hecht mogelijk in het ontwerp moet worden verankerd. Ik sta daarom open voor voorstellen van de Tweede Kamer die leiden tot uitbreiding van de in het ontwerp voorziene waarborgen voor de onafhankelijkheid van de Ongevallenraad Defensie.

Ik ben mij er uiteraard van bewust dat het onderwerp ongevallenonderzoek op dit moment breed in de aandacht staat en voorwerp zal zijn van nadere bestudering. In dat kader zal naar verwachting eveneens aandacht worden besteed aan het onderzoek op het terrein buiten de transportongevallen en defensieongevallen, waarbij moet worden gedacht aan natuur- en milieurampen, industriële rampen, kernongevallen e.d.

Ik ben van mening dat het op korte termijn totstandkomen van een ongevallenraad Defensie wenselijk is en dat de verdere parlementaire behandeling van het voorstel van Rijkswet ongevallenraad Defensie in afwachting van de resultaten van de genoemde nadere bestudering niet behoeft stil te liggen. Ik verzoek u dan ook de behandeling van het voorstel van Rijkswet te doen hervatten.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr. F.H.G. de Grave

Deel: ' Brief Defensie inzake rijkswet Ongevallenraad Defensie '
Lees ook