Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal I.a.a.: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer D 99001097 ;
Datum: 3 april 1999

Onderwerp: FYROM; versterking Nederlandse eenheden humanitaire hulp door Defensie

Mede namens de minister van Buitenlandse Zaken informeer ik u over de medewerking die de Nederlandse eenheden thans in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) verlenen aan de opvang van vluchtelingen uit Kosovo, alsmede over de versterking van de Nederlandse eenheden aldaar.

In het Plenair Debat van 29 maart jl. kwamen de wenselijkheid van de versterking van de Navo-eenheden in de FYROM ter sprake, de humanitaire noodsituatie die zich daar aftekent, evenals de mogelijkheid van een Nederlandse bijdrage aan beide aspecten. Op verzoek van de regering van FYROM verlenen de Navo-eenheden ter plaatse thans steun aan de opvang van vluchtelingen uit Kosovo. De Navo-hulpverlening wordt gecoördineerd door de commandant van het Ace Rapid Reacton Corps (ARRC). Ook Nederlandse eenheden verlenen humanitaire

hulp. Geniemateriaal wordt ingezet bij het egaliseren van grond voor vluchtelingenkampen. Voorts worden vrachtauto´s, ambulances, legeringsmateriaal, voedsel en drinkwater ter beschikking gesteld. Inmiddels worden ook de drie Chinook-helikopters ingezet in het kader van humanitaire hulpverlening. Defensie onderzoekt ook andere mogelijkheden om bij te dragen.

Voorts heeft het kabinet besloten de thans in de FYROM ontplooide Nederlandse eenheden - een helikopterdetachement (drie Chinooks en vijftig militairen), een geniecompagnie (zeventig militairen) en drie ambulances met personeel - te versterken met een vuurmondpeloton, bestaande uit vijf M109 houwitsers en bijbehorend personeel, zo´n honderdtwintig militairen. Deze artillerie-eenheid gaat op korte termijn deel uitmaken van een Duitse brigade.

Dit besluit weerspiegelt de wens van het kabinet de stabiliteit in de regio te helpen bevorderen. De Navo-eenheden in de FYROM dragen ertoe bij een mogelijke aanval op de FYROM af te schrikken. Voorts komt Nederland aan de Duitse wens tegemoet de in de FYROM gestationeerde Duitse brigade te versterken; deze beschikt thans niet over de voor de eigen veiligheid noodzakelijke vuursteun. Evenals de overige Navo-eenheden in de FYROM is de Duitse brigade ten behoeve van defensieve maatregelen onder het bevel geplaatst van de commandant van het ARRC. De uitzendtermijn eindigt in beginsel eind 1999, tegelijk met die van de eerder in het kader van de Extraction Force uitgezonden Nederlandse eenheden. De exploitatiekosten bedragen tot eind 1999 ongeveer 14 miljoen gulden, inclusief transportkosten.

Gezien de veiligheidssituatie aan de grens tussen de FYROM en de FRJ heeft Defensie aanvullende maatregelen getroffen voor de beveiliging van de nabij de grens met de FRJ ontplooide Mortier Opsporings Radar Batterij. Hiervoor wordt extra bewakingspersoneel ingezet.

Ten overvloede wijst de Regering erop, dat de Nederlandse militaire aanwezigheid in de FYROM zich nadrukkelijk richt op een bijdrage aan de stabiliteit in de regio en aan het verlichten van de humanitaire problematiek rond Kosovo.

De Regering volgt de situatie in de FYROM op de voet. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen zullen nadere besluiten worden genomen over de Nederlandse militaire aanwezigheid aldaar en zal de Kamer worden geïnformeerd.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr. F.H.G. de Grave

Deel: ' Brief Defensie inzake versterking eenheden Macedonië '
Lees ook