Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Uw brief 5 juli 1999 29-def-99 ; Ons nummer MG1999002739 ; Datum13 oktober 1999

Onderwerp: Vliegbasis Geilenkirchen

Naar aanleiding van bovenvermelde brief kan ik u als volgt informeren.

De heer Van der Linden heeft aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en ondergetekende advies uitgebracht over de problematiek rondom de Schinveldse Bossen en de nabij gelegen AWACS-basis Geilenkirchen. Het advies is aanleiding geweest tot een aantal vervolgactiviteiten. Mede op basis van de uitkomst van deze vervolgactiviteiten zullen wij ons standpunt bepalen over de wijze waarop een oplossing van deze problematiek naderbij zou kunnen worden gebracht. Zodra dit standpunt bepaald is ligt het in ons voornemen dit standpunt tezamen met het onderliggende advies van de heer Van der Linden aan de Tweede Kamer kenbaar te maken.

Het advies van de heer Van der Linden staat overigens geheel los van het ongeval met het KC-135 tankervliegtuig. Het feit dat u momenteel nog niet kan beschikken over dit advies, hoeft een behandeling van dit ongeval door uw commissie niet in de weg staan.

Een schriftelijke reactie van mijn Amerikaanse ambtgenoot op mijn brief van 7 juni jl. heb ik recent ontvangen. Bijgaand bied ik u een afschrift aan. Tot slot meld ik u dat op verzoek van de AWACS-commissie op 31 augustus jl. te Brunssum een in het Nederlands vertaalde openbare presentatie heeft plaats gehad door de leider van het Amerikaanse team dat het onderzoek heeft uitgevoerd naar de toedracht van het ongeval met het KC-135 toestel.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Deel: ' Brief Defensie inzake vliegbasis Geilenkirchen '
Lees ook