Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet

Deze brief is verzonden aan alle netbeheerders en leveranciers van beschermde afnemers. Daarnaast is een afschrift van deze brief verzonden aan de Minister van Economische Zaken alsmede aan de secties Elektriciteitsnetbeheerders en Vergunninghouders van EnergieNed. Datum 24 augustus 1999
Ons kenmerk 99054202
Onderwerp Tariefniveaus 2000

Geachte heer, mevrouw,

Met mijn brief van 18 mei 1999, kenmerk 99032882, bent u geïnformeerd over de stand van zaken omtrent enkele onderwerpen betreffende de regulering van de elektriciteitstarieven waarmee op 1 januari 2000 wordt gestart. De aanvulling op de Elektriciteitswet 1998 (hierna genoemd de wet) is inmiddels in werking getreden. Voor u als netbeheerder of vergunninghouder betekent dit de start van het formele traject om tot de tariefniveaus voor het jaar 2000 te komen.

Indienen van tariefvoorstellen.
Conform de overgangsartikelen IV en V van de wet betekent dit dat u vóór 1 oktober 1999 uw voorstellen moet indienen bij DTe. Voor u als netbeheerder betekent dit dat u een voorstel moet doen voor de nettarieven, die u van plan bent te gaan hanteren met ingang van 1 januari 2000. Het gaat dan om de aansluittarieven, de transporttarieven en voor de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet tevens om het tarief voor de systeemdiensten. Bent u vergunninghouder, dan betekent dit dat u een voorstel moet doen voor de leveringstarieven voor uw beschermde afnemers. Dat zijn de tarieven voor de levering van elektriciteit exclusief de hiervoor bedoelde nettarieven.

Procedure.

Alle tariefvoorstellen worden ingediend bij DTe. DTe zal deze voorstellen beoordelen en indien het de nettarieven betreft deze nettarieven al dan niet gewijzigd vaststellen. De leveringstarieven voor beschermde afnemers zullen door de Minister van Economische Zaken worden vastgesteld. De minister zal DTe vragen over deze laatste tariefvoorstellen adviezen uit te brengen.
DTe zal de tariefvoorstellen van de netbeheerders en die van de vergunninghouders in een relatief kort tijdsbestek moeten beoordelen. Hierbij zal DTe de procedure toepassen van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat voor alle ingediende tariefvoorstellen een openbare voorbereidingsprocedure zal worden gevolgd. Dit zal ongetwijfeld de nodige tijd vergen. Onvoorziene omstandigheden daar gelaten zal DTe alles in het werk stellen om u tijdig vóór 1 januari 2000 uitsluitsel te geven.

Het 1996=2000 principe.
De geïntegreerde elektriciteitstarieven uit het jaar 1996 leggen, zoals reeds in 1996 in de notitie "Stroomlijnen" is aangekondigd en later in de overgangsartikelen IV en V van de wet is vastgelegd, het uitgangsniveau vast voor de starttarieven 2000; dat wil zeggen de hoogte van de nettarieven én van de leveringstarieven voor de beschermde afnemers in het jaar 2000. Hiermee heeft de wetgever op voorhand de beslissingssleutel aangereikt voor mogelijke belangenafweging bij de verdeling van de financiële effecten van de liberalisering. De gereguleerde starttarieven dienen gebaseerd te zijn op de tarieven in 1996. Dit betekent dat de splitsing van de geïntegreerde tarieven in nettarieven en in leveringstarieven voor het jaar 2000 zó dient te gebeuren dat per saldo de inkomsten in 2000 van de individuele bedrijven uit netdiensten en uit de levering aan beschermde afnemers niet hoger zijn dan de vergelijkbare inkomsten in 1996. Volumemutaties en bijzondere kostenmutaties voorbehouden. Het 1996=2000 principe is ook richtinggevend bij vraagstukken rond de waardebepaling van de elektriciteitsnetten en de daaraan gerelateerde activa en de vereiste hoogte van het rendement op transport- en leveringsactiviteiten. Deze twee aspecten komen aan de orde wanneer DTe nadere invulling zal geven aan de concretisering van de price cap voor de nettarieven en de leveringstarieven voor beschermde afnemers. Op deze plaats wordt volstaan met te verwijzen naar het Informatie- en consultatiedocument "Price cap-regulering in de elektriciteitssector" van juli 1999. Dit impliceert dat het bij de bepaling van de starttarieven niet nodig is om nadere uitspraken te doen over waarderingsgrondslagen en genormeerde rendementen. Het staat partijen overigens vrij om binnen de vastgestelde tarieven voor 2000 zelf hun rendementsvergoedingen vast te stellen.

Wat gaat DTe toetsen bij die voorstellen?
In het proces om van de oude situatie van geïntegreerde elektriciteitstarieven gebaseerd op het tariefniveau van 1996 te komen naar gescheiden nettarieven en leveringstarieven voor het jaar 2000, op een wijze die in overeenstemming is met hetgeen de wetgever heeft bepaald, zal DTe een aantal stappen beoordelen. Deze stappen betreffen:

* de splitsing van de tarieven

* het eventueel verwerken van externe factoren
* het verwerken van de nieuwe structuur voor de nettarieven
* het toetsen van het niveau van de voorgestelde tarieven

Onderstaand worden deze stappen kort nader toegelicht en wordt aangegeven op welke criteria de ingediende voorstellen zullen worden getoetst.

De splitsing van de tarieven
Bij het splitsen van het geïntegreerde
elektriciteitsdistributiebedrijf in een netbedrijf en een leveringsbedrijf gaat het in eerste instantie om beoordeling van de splitsing zonder dat er rekening wordt gehouden met eventuele externe factoren of tariefconsequenties als gevolg van de nieuwe structuur voor de nettarieven. Daarbij wil DTe zich een oordeel kunnen vormen over de onderstaande aspecten.

* Alle elektriciteitsactiviteiten moeten binnen het concern correct worden gescheiden van de overige activiteiten (levering en/of distributie van gas, water, cai en telecommunicatie, inzameling afval ed.). Vanuit de overige activiteiten mogen geen kosten worden afgewenteld op de elektriciteitsactiviteiten.
* Binnen de elektriciteitsactiviteiten moeten de netactiviteiten (aansluiting, transport en systeemdiensten) correct worden toegedeeld aan het netbedrijf en moeten de leveringsactiviteiten (inkoop en verkoop) correct worden toegedeeld aan het leveringsbedrijf. Kostenafwentelingen over en weer zijn verboden.
* Binnen het netbedrijf respectievelijk het leveringsbedrijf mogen geen kosten worden afgewenteld tussen de onderscheiden afnemersgroepen.

Het eventueel verwerken van externe factoren
Overgangsbepaling IV houdt in dat DTe bij de vaststelling van de nettarieven voor 2000 rekening houdt met:

* de artikelen 25a tot en met 25c van de wet,
* investeringen als bedoeld in artikel 27, tweede lid van de wet die zijn gedaan na 1 januari 1996,

* belangrijke kostenstijgingen na 1 januari 1996 die hun oorzaak vinden buiten de invloedssfeer van de desbetreffende netbeheerders (exogene factoren), en

* andere objectieve factoren die voor netbeheerders aantoonbaar leiden tot verschillen in tariefniveaus.

Overgangsbepaling V houdt in dat de Minister (en daarmee dus DTe) bij de vaststelling van de leveringstarieven voor beschermde afnemers rekening houdt met:

* de artikelen 40, tweede en derde lid van de wet en
* belangrijke kostenstijgingen na 1 januari 1996 die hun oorzaak vinden buiten de invloedssfeer van de desbetreffende vergunninghouder (exogene factoren).

Voor de exogene factoren wordt verwezen naar het voorstel van EnergieNed. In bijlage 1 bij deze brief is aangegeven hoe DTe deze exogene factoren zal beoordelen. Ik wijs er op dat u hierbij kunt kiezen uit twee opties.
Voor de "andere objectieve factoren" bij de netbedrijven gaat DTe er van uit dat de hier bedoelde tariefverschillen vanwege de vergelijking met 1996 al in de voorgestelde tariefniveaus zijn opgenomen. De effecten van deze verschillen kunnen ook worden betrokken bij de beoordeling van de vergelijkingen met de tariefniveaus uit 1996. Bovendien zullen deze objectieve factoren betrokken worden in de benchmarkanalyses zoals is aangegeven in het hiervoor genoemde Informatie en consultatiedocument van DTe.

Het verwerken van de nieuwe structuur voor de nettarieven Invoering van de nieuwe structuur voor nettarieven kan niet plaatsvinden zonder dat er tariefconsequenties voor individuele afnemers(groepen) optreden. Tariefconsequenties zijn op voorhand niet uit te sluiten. DTe zal daarom als toets hanteren dat het invoeren van de nieuwe structuur bij elk tariefvoorstel voorstel budgettair neutraal geschiedt. Als beoordelingsmaatstaf zal het saldo van plussen en minnen van tariefconsequenties niet mogen resulteren in meeropbrengsten, niet voor de netbeheerder en niet voor de vergunninghouder.
Volledigheidshalve wijs ik u erop dat ik op grond van artikel 26e, derde lid van de wet de gezamenlijke netbeheerders heb gevraagd om het ingediende voorstel voor de structuur van de nettarieven aan te passen. Ik zal hierover één dezer dagen een brief versturen aan de indieners van het voorstel voor de structuur voor nettarieven. Die brief zal inzicht geven om uw voorstellen op dat onderdeel in te richten.

Het toetsen van het niveau van de voorgestelde tarieven Met deze laatste stap wil DTe kunnen beoordelen dat het product van de voorgestelde tarieven en de voor 2000 geschatte hoeveelheden niet tot een hogere tariefopbrengst leidt dan de toelaatbare opbrengst zoals die voortvloeit uit de voorgaande stappen.

Wat moet u daarvoor doen respectievelijk indienen? DTe heeft een rekenmodel ontwikkeld om het beoordelingsproces van de ingediende tariefvoorstellen te stroomlijnen. Het doel van dit rekenmodel is om de ingediende voorstellen op een uniforme wijze te kunnen beoordelen en om een waarborg te creëren zodat DTe de besluitvorming tijdig kan (doen) afronden. Invulling van dit rekenmodel is dus essentieel voor een vlotte afhandeling van de ingediende tariefvoorstellen. Zonder dat kan DTe niet garanderen dat de besluitvorming op de ingediende voorstellen tijdig kan worden afgerond, onvoorziene omstandigheden uiteraard daar gelaten. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het rekenmodel en vindt nog overleg plaats over dit model met de secties Elektriciteitsnetbeheerders en Vergunninghouders van EnergieNed. De diskette met daarop het rekenmodel wordt u daarom één dezer dagen nagezonden.

Alles samenvattend verzoek ik u om vóór 1 oktober a.s. uw tariefvoorstel bij mij in te dienen. U dient uw voorstel te voorzien van een deugdelijke onderbouwing en daarbij aan te geven welke van de beide opties met betrekking tot de exogene factoren u kiest. Ik verzoek u om daarbij gebruik te maken van het rekenmodel en dit ingevuld mee te zenden met uw voorstel. Tevens verzoek ik u om een volledig overzicht mee te zenden van alle tarieven die u in 2000 wilt hanteren. Tot slot vraag ik u om bij uw voorstel een verklaring van een accountant te voegen waarin deze verklaart dat de splitsing is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in deze brief en dat het rekenmodel is ingevuld overeenkomstig de werkelijkheid.

Slot.
Voor nadere informatie over de externe factoren (bijlage 1 bij deze brief ) kunt u contact opnemen met de heer drs. I.R. verdonkschot (telefoon 070 - 330 35 14). Indien u nadere vragen heeft over het rekenmodel, dan kunt u contact opnemen met de heer ing. R. De Quillettes (telefoon 070 - 330 35 03).

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat deze brief is verzonden aan alle netbeheerders en aan alle vergunninghouders. Daarnaast is een afschrift van deze brief verzonden aan de Minister van Economische Zaken alsmede aan de secties Elektriciteitsnetbeheerders en Vergunninghouders van EnergieNed. Deze brief inclusief bijlage 1 zal tevens worden geplaatst op de website van DTe (www.dte.nl).

Met vriendelijke groet,

drs. J.J. de Jong

directeur Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet,

voor deze,

dr. ir. R.A. Hakvoort

terug

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.

Deel: ' Brief DTE inzake electriciteitstarieven '
Lees ook