Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ en min just inzake administratieve lasten
Gemaakt: 26-6-2000 tijd: 14:11


2


24036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit
nr. 163 Brief van de ministers van Economische Zaken en van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 juni 2000

Het kabinet heeft op 15 mei 2000 de actieplannen van de ministeries ter vermindering van de administratieve lasten naar de Tweede Kamer gezonden (zie Kamerstukken II, vergaderjaar 1999-2000, 24036, nr.
160). In aanvulling daarop ontvangt u, bijgevoegd, het actieplan van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. *)
minister van Economische Zaken

A. Jorritsma-Lebbink

minister van Justitie

A.H. Korthals


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Bijlage 1

Actieplan administratieve lastenreductie Ministerie van LNV

Inleiding

Ook voor ondernemingen die te maken hebben met specifieke wet- en regelgeving vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) is sprake van administratieve lasten. Daarnaast vloeien voor deze ondernemingen administratieve lasten voort uit meer algemene wet- en regelgeving vanuit de rijksoverheid die voor het bedrijfsleven in brede zin van kracht is. Voor de meeste beleidsterreinen van het ministerie is sprake van belangrijke kaders vanuit EU-beleid waar nationale wet- en regelgeving op gebaseerd is. Verwacht mag worden dat vanwege deze EU-voorschriften, maar ook vanwege aanscherpend nationaal beleid met betrekking tot met name voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn het proces van vermindering van administratieve lasten uiterst zorgvuldig vorm zal moeten krijgen. Het zal veel inspanningen en nadere afwegingen van alternatieve mogelijkheden vragen om tot een win-win oplossing te komen voor de genoemde beleidsdoelstellingen en de doelstelling van vermindering van de administratieve lasten voor de ondernemingen. Met name zal in de sfeer van uniformering en standaardisering van de belangrijkste basisregistraties op onder andere de genoemde beleidsterreinen van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn winst te boeken zijn evenals het stroomlijnen van de administratieve handelingen die ondernemers ten behoeve van uitvoerende diensten verrichten.

Departementaal coördinatiepunt

Het departementaal coördinatiepunt administratieve lasten voor het Ministerie van LNV is per 1 mei 2000 ingesteld en is gesitueerd bij de directie Landbouw om het proces van verinnerlijking van administratieve lasten in de beleidscyclus goed vorm te kunnen geven.

Nulmetingen en acties

In de loop van 2000, naar verwachting per 1 oktober, zal alle relevante bestaande wet- en regelgeving waar het Ministerie van LNV primair verantwoordelijk voor is en waar administratieve lasten uit voortvloeien voor ondernemingen, in kaart gebracht worden. Op basis daarvan zal een prioriteitsstelling gepleegd worden voor die domeinen waarvoor acties gewenst en haalbaar geacht worden. Deze prioriteitsstelling bepaalt ook de volgorde van het doen uitvoeren van nulmetingen die voor de meest prioritaire domeinen eind 2000 rond moeten zijn. Naar verwachting zijn in mei 2001 de resultaten van nulmetingen van de meest prioritaire domeinen beschikbaar. Het definiëren van de prioritaire domeinen is tevens het startpunt van de actie of en zo ja op welke wijze administratieve verplichtingen van bestaande wet- en regelgeving verminderd kan worden.

Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief EZ en Justitie inzake administratieve lasten '
Lees ook