Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 017 Datum: 04-02-1999

NIET-MARKTCONFORME KOSTEN ELEKTRICITEIT

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft aan de Eerste en Tweede
Kamer een brief gestuurd over een bindende regeling m.b.t. de onderlinge verdeling van de
niet-marktconforme kosten van de elektriciteitsproductiebedrijven. De tekst van deze brief volgt hierna.

Aan:
de voorzitters van de Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 1a

2513 AA Den Haag

Datum:
04-02-1999

Onderwerp:
Bindende regeling onderlinge verdeling niet-marktconforme kosten

Op donderdag 4 februari jl. heb ik gesproken met de president- commissarissen en directievoorzitters van de elektriciteitsproductiebedrijven. Onderwerp van gesprek was de voortgang van de elektriciteitsproductiebedrijven bij het onderling verdelen en fysiek afwikkelen van de niet-marktconforme kosten, zoals dat was overeengekomen in de overeenkomst op hoofdlijnen van 16 oktober 1998 waarover ik u in mijn brief van 27 oktober 1998 berichtte. Helaas hebben wij tijdens dit gesprek gezamenlijk de conclusie moeten trekken dat er inhoudelijk noch procedureel enige voortgang is geboekt ten aanzien van deze onderlinge verdeling en dat derhalve het perspectief op een oplossing langs de weg van overleg ontbreekt. Ik zie dan ook geen andere weg dan om via een wettelijk traject te komen tot het vaststellen van een bindende regeling die strekt tot verdeling van de verplichtingen en de daarbij behorende lasten die in het kader van de Overeenkomst van Samenwerking (OVS) zijn aangegaan.
Hiertoe zal ik u op zeer korte termijn een nota van wijziging sturen, overeenkomstig de aankondiging in de Memorie van Toelichting op het in november jl. ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998.

Zoekwoorden:

Deel: ' Brief EZ inzake niet-marktconforme kosten elektriciteit '
Lees ook