Tweede Kamer der Staten Generaal

Sender:


27053000.001 Brief EZ inzake oprichting technostartersplatform
Gemaakt: 23-3-2000 tijd: 13:58


2

Staten-Generaal nr. 194 1 / 2


27053 Oprichting TechnoStartersPlatform

nr. 1 Brief van de minister van Economische Zaken

's-Gravenhage, 20 maart 2000

Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Comptabiliteitswet, deel ik u mee dat de Staat - conform het gevoel in de Ministerraad - het voornemen heeft om het TechnoStartersPlatform op te richten.

Dit voornemen vloeit voort uit de Industriebrief, getiteld `Ruimte voor industriële vernieuwing' (Kamerstuk 1998-1999, 26628, nr. 1), en is opgenomen in de EZ-begroting (Kamerstuk 1999-2000, 26920, nr. 2). Ik heb dit voornemen gemeld aan de

Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg over de Industriebrief (Kamerstuk 1999-2000, 26628 nr. 3). De Eerste Kamer heb ik over dit voornemen geïnformeerd bij de bespreking van de EZ-begroting op 22 februari jl. (Handelingen 1999-2000, nr. 18).

Hierbij ontvangt u het businessplan van het TechnoStartersPlatform en de

concept-statuten *). Dit TechnoStartersPlatform verenigt de partijen die technostarters (kunnen) stimuleren, verbindt en versterkt de bestaande initiatieven en heeft een katalyserende werking voor wat betreft nieuwe activiteiten. Doel van het TechnoStartersPlatform is een klimaatverandering teweeg te brengen waardoor de kansen voor het succesvol starten en doorgroeien van technologiegedreven ondernemingen worden vergroot. De doelstellingen van de stichting worden geoperationaliseerd in de jaarlijkse werkplannen.

De juridische vorm van het TechnoStartersPlatform zal een stichting zijn. De Algemene Rekenkamer heeft bevoegdheden bij deze stichting ex. artikel 59 van de Comptabiliteitswet.

De inbreng vanuit het onderwijsveld zal nog worden bezien, mede in relatie tot de voorgenomen overlegcommissie Onderwijs en Ondernemerschap.

Mijn streven is om zo spoedig mogelijk na afronding van de procedure bedoeld in

artikel 29 van de Comptabiliteitswet het TechnoStartersPlatform op te richten.

minister van Economische Zaken

A. Jorritsma-Lebbink


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Ter griffie van de Eerste en van

de Tweede Kamer der Staten-Generaal

ontvangen op 21 maart 2000.

De wens over de voorgenomen rechtshandeling

nadere inlichtingen te ontvangen kan door

of namens een van beide Kamers of door

ten minste vijftien leden van de Eerste

Kamer dan wel dertig leden van de

Tweede Kamer te kennen worden gegeven

uiterlijk 20 april 2000.

Het oordeel dat de voorgenomen rechtshandeling

een voorafgaande machtiging bij de wet

behoeft kan door een van beide Kamers

worden uitgesproken uiterlijk op 4 april


2000 dan wel binnen veertien dagen na het

verstrekken van de in de vorige volzin

bedoelde inlichtingen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief EZ inzake oprichting technostartersplatform '
Lees ook