Tweede Kamer der Staten Generaal


26532000.007 brief sts fin, min ez, min vrom, en min lnv over regulere nde energiebelasting

Gemaakt: 16-12-1999 tijd: 19:19


2


26532 Wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag

nr. 7 Brief van de staatssecreatris van Financien en de ministers van Economische Zaken,

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 december 1999

Bij de behandeling van wetsvoorstel 26 532 inzake invoering van de regeling energiepremies en van de milieu-investeringsaftrek op 11 november jl. is door de heer Vendrik gevraagd om uiterlijk 10 december de definitieve teksten van de te treffen uitvoeringsregelingen aan de Tweede Kamer toe te zenden alsmede het toetsingskader dat gehanteerd is bij het samenstellen van de lijst voor de energiepremieregeling. Dat is toen ook toegezegd. Bij brief van de vaste Commissie voor Financiën van 30 november 1999 (kenmerk 63-99-Fin) is de eerste ondergetekende aan deze toezegging herinnerd. Hierbij doen wij u deze stukken toekomen *).

Bij de nu toegezonden meest recente tekst van de Uitvoeringsregeling energiepremies tekenen wij aan dat deze minimaal afwijkt van de concept-regeling zoals deze u bij de nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel 26 532 is toegezonden. Het gaat om de volgende afwijkingen. Met betrekking tot de in bijlage I opgenomen vaatwasser (nr. 1002) zijn nu ook eisen gesteld ten aanzien van afwas- en droogresultaat, in bijlage II is nu voorzien in een EPA-bonus (zie noot 2 van die bijlage) en er is nu ook een toelichting op de gehele regeling opgenomen. De regeling is ook bij de Europese Commissie aangemeld als technisch voorschrift. Deze regeling zal, als de Eerste Kamer haar goedkeuring hecht aan het wetsvoorstel, op 1 januari 2000 van kracht kunnen worden. De melding aan Brussel als technisch voorschrift betekent immers niet dat inwerkingtreding van de maatregel dient te worden opgeschort tot Brussel een reactie heeft gegeven.

Met betrekking tot de nu overgelegde teksten inzake de milieu-investeringsaftrek (MIA) merken wij op dat de bij de aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 1999 behorende concept-bijlage «Milieulijst MIA 1999», te zamen met de wettelijke regeling van de milieu-investeringsaftrek dit voorjaar bij de Europese Commissie is aangemeld in het kader van de verplichting om steunmaatregelen te melden; de Commissie heeft daarover nog geen besluit genomen. Het is daarmee thans zeker dat de MIA in 1999 niet meer zal kunnen werken.

Het voor de MIA uitgetrokken budget zal, zoals ook al is vermeld in de brief van 17 november jl., waarbij de vierde nota van wijziging op het Belastingplan 2000 werd aangeboden (Tweede Kamer, vergaderjaar
1999/2000, 26 820 en 26 532, nr. 16), worden aangewend voor fiscale maatregelen in het kader van de herstructurering land- en tuinbouw.

Het concept van de bijlage bij de aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2000 («Milieulijst MIA 2000») is eind oktober aan de Commissie voorgelegd; ook daarover heeft de Commissie nog geen besluit genomen. Zodra de Commissie het groene licht geeft zal deze lijst definitief kunnen worden vastgesteld.

Inzake het gevraagde toetsingskader dat is gehanteerd bij het vaststellen van de energiepremielijst merken wij het volgende op. Het samenstellen van de lijst met de te premiëren apparaten en voorzieningen en de daarbij behorende energiepremies ten behoeve van de uitvoeringregeling energiepremies is gebeurd door een breed samengestelde werkgroep. In de werkgroep hadden zowel de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als NOVEM en EnergieNed zitting. De uitgangspunten op grond waarvan deze werkgroep is gekomen tot de aanbevelingen die hebben geleid tot de concept-energiepremielijst, zijn neergelegd in bijgaande notitie «Toelichting op het voorstel maatregelen energiepremies». Daarin wordt het toetsingskader geschetst voor de beantwoording van de vraag welke apparaten en voorzieningen op de lijst dienen te worden geplaatst en welke bedragen daarbij in aanmerking genomen moeten worden. De notitie beperkt zich uitdrukkelijk tot de onderhavige regeling. Een meer algemene studie over het toetsingskader, waarbij onder meer de afweging tussen subsidie en belastingfaciliteit aan de orde komt, zal zoals toegezegd in de loop van volgend jaar aan uw Kamer worden aangeboden.

Wij maken verder van de gelegenheid gebruik om een toezegging na te komen die is gedaan bij de behandeling van het Belastingplan 2000 op
23 en 24 november jl. Door de heer Vendrik is toen gevraagd om nadere informatie over de EnergiePrestatieAdvies (EPA) experimenten.

Daarover merken wij het volgend op. Vooruitlopend op de definitieve start van het EPA worden er al experimenten met het EPA uitgevoerd. Daartoe is op 31 augustus 1999 een Besluit Subsidies Energieprogramma's (BSE) in de Staatscourant gepubliceerd. In het kader van dit BSE worden experimenten met EPA gesubsidieerd, waaronder praktijk- en haalbaarheids-experimenten, ontwikkelings- en onderzoeksprojecten en kennisoverdracht (opleidingen tot EPA-adviseur). Er zijn al ruim 100 projectvoorstellen ingediend, met een grote variëteit (woningcorporaties, installateurs, bouwbedrijven, gemeenten). Circa 50 projecten hebben inmiddels een subsidie toegewezen gekregen. De overige aanvragen, waaronder ook die inzake het door de heer Vendrik genoemde initiatief in Utrecht, zijn nog in behandeling. Op 22 november 1999 is de indieningstermijn voor de EPA-experimenten verlengd tot eind 1999 en is het beschikbare budget met 2,5 miljoen verhoogd. De gehonoreerde experimenten zullen nauwkeurig worden gemonitord en geëvalueerd. De resultaten daarvan, die naar verwachting medio 2000 beschikbaar zullen zijn, zullen worden gebruikt bij de verdere vormgeving van EPA-regeling.

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

De Minister van Economische zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. Pronk

De Minister van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer,

L.J. Brinkhorst


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Financien, EZ, VROM en Landbouw over energiebelasting '
Lees ook