Ministerie van Financien

Titel: BTW-toepsassing land- en tuinbouwproducten

Mij hebben vragen bereikt over de splitsing die vervoerders van sierteelt- en tuinbouw-producten (bloemen, planten, groenten en fruit) voor de BTW-tarieftoepassing moeten aanbrengen tussen het vervoer van leeg fust (17,5%-tarief) en het vervoer van vol fust (6%-tarief).

Ingevolge onderdeel d van post b 13 van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 is onder meer het vervoer van sierteelt- en tuinbouwproducten van de tuinbouwers die deze producten hebben geteeld naar de veiling (vervoer van vol fust) aan het 6%-tarief onderworpen. Het vervoer van leeg fust (verpakkingsmateriaal voor sierteelt- en tuinbouwproducten) van de veiling naar de tuinbouwer is aan het 17,5%-tarief onderworpen.

In het arrest van de Hoge Raad van 10 april 1996, nr. 31 215 (BNB 1996/183) is ten aanzien van combinatieritten (ritten waarbij vanaf de veiling naar de tuinbouwer leeg fust wordt vervoerd en vanaf de tuinbouwer naar de veiling vol fust wordt vervoerd en waarvoor de vervoerder aan de tuinbouwer één bedrag in rekening brengt) geoordeeld dat het vervoer van leeg fust als een zelfstandige prestatie is aan te merken en dat dit vervoer niet onder onderdeel d van tabelpost b 13 valt.

Uit het arrest volgt dat vervoerders van sierteelt- en tuinbouwproducten bij combinatieritten een splitsing moeten aanbrengen tussen het vervoer van leeg fust van de veiling naar de tuinbouwer (17,5%-tarief) en het vervoer van vol fust van de tuinbouwer naar de veiling (6%-tarief). In de praktijk betekent dit dat de vervoerders bij combinatieritten de aan tuinbouwers voor het vervoer in rekening gebrachte vergoeding dienen te splitsen in een naar het 6%-tarief belast deel en een naar het 17,5%-tarief belast deel.

Vanuit praktisch oogpunt kan ik mij ermee verenigen dat bij het vervoer van sierteelt- en tuinbouwproducten met ingang van 1 januari 1999 forfaitair 88% van de vergoeding wordt toegerekend aan het vervoer van vol fust (6%-tarief) en dat de resterende 12% wordt toegerekend aan het vervoer van leeg fust (17,5%-tarief). Deze forfaitaire regeling is alleen van toepassing op de hiervoor bedoelde combinatieritten. Vervoerders die gebruik willen maken van de forfaitaire regeling dienen deze regeling toe te passen bij alle combinatieritten die zij uitvoeren.

Vervoerders die geen of niet langer gebruik willen maken van de forfaitaire regeling, dienen de bij combinatieritten aan tuinbouwers in rekening gebrachte vergoeding op basis van de gegevens uit hun administratie te splitsen in vervoer van leeg fust en vervoer van vol fust. Vervoerders die hebben afgezien van de toepassing van de forfaitaire regeling en ervoor hebben gekozen de vergoeding voor het vervoer te splitsen op basis van hun individuele administratie, kunnen later niet alsnog c.q. opnieuw gebruik maken van de forfaitaire regeling.

De classificatie luidt als volgt:

Soort belasting: Omzetbelasting

Wetsartikel : Tabel I, post b 13, onderdeel d

Trefwoord : Splitsing vergoeding vervoersdienst bij sierteelt- en tuinbouwproducten * forfaitaire splitsing naar rato vervoer vol fust/ vervoer leeg fust

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

namens deze,

DE PLV. DIRECTEUR-GENERAAL DER BELASTINGEN,

Deel: ' Brief Financien inzake BTW land- en tuinbouwproducten '
Lees ook